Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/questions/answers/
03.09.2014

Jaunumi e-pastā

Viegli
Tavam NĒ ir nozīme
Seko KNAB
Skaties KNAB
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem

Atbildes uz jautājumiem

<Anonīms>, 11.08.2014 23:36Vai novada domes priekšsēdētāja vietnieks drīkst vienlaicīgi ieņemt amatu un saņemt atalgojumu arī par padomes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kurā 20% kapitāldaļu pieder pašvaldības kapitālsabiedrībai?
KNAB, 01.09.2014 09:40Pašvaldības domes deputātam ir ierobežojums ieņemt valdes locekļa amatu konkrētās pašvaldības kapitālsabiedrībā, taču kapitālsabiedrība, kurā balsttiesīgās akcijas nepieder pašvaldībai, nav uzskatāma par pašvaldības kapitālsabiedrību. Novada domes priekšsēdētāja vietniekam nav aizliegts ieņemt amatu privātā kapitālsabiedrībā un saņemt par to atalgojumu. Turklāt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" novada domes deputātam un priekšsēdētāja vietniekam nav noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi un kārtība amata savienošanai, līdz ar to nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju amata savienošanai ar darbu privātā kapitālsabiedrībā.
<Anonīms>, 18.08.2014 19:27Medību noteikumu 6.nodaļas 29.punkts nosaka,ka medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), ja esmu amatpersona valsts akciju sabiedrībā, vai jāprasa atļauja vadībai savienot šo pienākumu ar darba pienākumiem?
KNAB, 27.08.2014 16:53Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 1.panta 1.punktu amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā, bet 3.punkts nosaka, ka pilnvarojums ir tiesību kopums, ko cita persona piešķīrusi valsts amatpersonai, lai tā rīkotos pilnvarotāja vārdā un interesēs. Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 10.punktu medību tiesību lietotājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.113 „Medību noteikumi” 3.nodaļas 9.punktu, reģistrējot medību iecirkni vai aktualizējot reģistrēto informāciju, medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), un informāciju par personu – vārdu un uzvārdu, adresi un kontakttālruņa numuru – iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā. Secināms, ka atbildīgajai personai ir noteiktas pilnvaras, līdz ar to, ja tās tiek veiktas juridiskas personas interesēs, tas ir uzskatāms par amatu. Ja medību tiesību lietotājs ir fiziska persona, atbildīgās personas pienākumu veikšana tiek uzskatīta par pilnvarojuma izpildi. Vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (IKNL 6.pants) nosaka, ka ikvienai valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja IKNL vai citā normatīvajā aktā (piemēram, specializētajā institūcijas likumā) nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. IKNL 7.pantā ir noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, kas dažādām amatu grupām ir atšķirīgi. Tā kā Jūs neesat norādījis, kādu amatu Jūs ieņemat vai pēc kādām pazīmēm Jums ir noteikts valsts amatpersonas statuss, KNAB nevar sniegt atbildi, vai amata savienošana konkrētajā situācijā ir pieļaujama. Lai saņemtu pilnīgu atbildi, aicinām precizēt informāciju, norādot ieņemamo amatu (iestādes vadītājs, ierēdnis, deputāts, amatpersona, kurai statuss ir noteikts pēc tās funkcijām veikt uzraudzību, kontroli, izdot administratīvos aktus, rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu utt.).
<Anonīms>, 08.08.2014 23:53Vai situācijā,kad uz pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu kandidē deputāta dēla sieva,šis deputāts drīkst piedalīties balsojumā par vedeklu, balsojot par?
KNAB, 18.08.2014 14:28Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) nosaka, ka valsts amatpersona nedrīkst veikt savas funkcijas interešu konflikta situācijā, proti, valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, aizliegts veikt tādas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Lai gan deputāta dēla sieva, kura kandidē uz bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu, saskaņā ar IKNL definīciju nebūs uzskatāma par deputāta radinieci, šī situācija tomēr jāvērtē arī kopsakarā ar ētikas normām. IKNL 22.pants nosaka, ka valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Saskaņā ar šo normu pašvaldības deputāts nedrīkstētu piedalīties minētajā balsojumā, jo tas skar deputātam svainībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses. Turklāt IKNL 13.2 pants paredz arī ierobežojumus valsts amatpersonas darbībai tādā gadījumā, ja tā ārpus amata pienākumu pildīšanas ir pieņēmusi dāvanu no kādas personas. Piemēram, ja dzīvesbiedri, svainībā esošās personas vai draugi savā privātajā dzīvē apmainās dāvanām, tad valsts amatpersonai saistošs ir aizliegums divus gadus pēc dāvanas saņemšanas veikt ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības attiecībā uz dāvinātāju, tai skaitā piedalīties domes balsojumā par personas apstiprināšanu amatā. Aicinām vērsties KNAB tādā gadījumā, ja ir aizdomas, ka valsts amatpersona jau ir nonākusi interešu konflikta situācijā, pieņemot lēmumus, kuros personiski vai mantiski ieinteresēti ir bijuši tās radinieki vai personas, no kurām saņemtas dāvanas privātajā dzīvē. KNAB kontaktinformācija http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
<Anonīms>, 18.07.2014 10:35Kā rīkoties, ja valsts iestāde pieņem darbā personu bez konkursa?
KNAB, 04.08.2014 11:50No uzdotā jautājuma nav saprotams, par kādas jomas amatpersonām Jūs runājat. Šobrīd skaidri definēta cilvēkresursu atlase ir, piemēram, valsts civildienesta ierēdņu atlasē. Ierēdņiem ir noteikta stingra kārtība, kādā atlasa pretendentus uz vakantajām vietām. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 8.pantu uz ierēdņu amatiem attiecīgā iestāde izsludina atklātu pretendentu konkursu ( ir pieļaujami arī izņēmuma gadījumi, skatīt šā likuma 8., 34. un 37.pantus). Viena no korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātēm 2014.-2020.gadam, kas iekļauta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektā, ir panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē, kā arī nodrošināt tādu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai. Pamatnostādnes paredz, ka visām valsts un pašvaldības institūcijām, publisko personu kapitālsabiedrībām līdz 2016.gadam ir jānodrošina atklāts un taisnīgs, uz efektivitātes un objektivitātes principiem un tādiem kritērijiem kā kompetence un prasmes balstīta personāla atlases kārtība, turklāt līdz 2015.gadam ir jānodrošina informācijas par vakantajām amata vietām publiska pieejamība institūcijas mājaslapā. Ja jums ir bažas par darbinieku pieņemšanas darbā procedūras neievērošanu vai nepotismu – radinieku vai savu cilvēku pieņemšanu darbā vai iecelšanu amatos, kas balstīta uz tuvām attiecībām, nevis objektīvi novērtējot prasmes, aicinām vērsties augstākstāvošā institūcijā vai, interešu konflikta vai korupcijas aizdomu gadījumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar iesniegumu. KNAB kontaktinformācija pieejama te: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
<Anonīms>, 31.07.2014 15:49Labdien! Lūdzu paskaidrojiet vai režisora un producenta darbs, kā intelektuālais īpašums, uz līguma pamata firmā, saņemot par to autoratlīdzību ir jānorāda valsts amatpersonas deklarācijas sadaļā citi amati? Paldies
KNAB, 04.08.2014 11:48Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 24.pantu, deklarācijā valsts amatpersona norāda informāciju par citiem amatiem, ko tā ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kurus tā veic vai kuros noteiktās saistības pilda. Saskaņā ar IKNL 1.pantu: amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā; uzņēmuma līgums — civiltiesisks līgums, ar kuru valsts amatpersona apņemas izpildīt citas personas labā noteikta apjoma darbu par zināmu atlīdzību; pilnvarojums — tiesību kopums, ko cita persona piešķīrusi valsts amatpersonai, lai tā rīkotos pilnvarotāja vārdā un interesēs. Savukārt Jūsu minēto varētu atzīt par radošo darbu, ja tas atbilst IKNL 1.pantā minētajai definīcijai: radošais darbs — publicistiska, literāra vai mākslinieciska darbība, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru. Tātad, ja Jūsu pienākumi kā režisoram ir mākslinieciskā darbība un netiek veiktas darbības, kas atbilst uzņēmuma līguma raksturojumam, tad tas nav uzskatāms par amatu un nav jānorāda deklarācijā. Taču informācija par gūtajiem ienākumiem no radošā darba gan būs jānorāda deklarācijā.
<Anonīms>, 25.07.2014 16:04labdien! kādi speciālisti strādā knab? piem. juristi, izmekletaji... lūdzu varat uzrakstīt precīzāk? paldies!
KNAB, 04.08.2014 11:42Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā strādā dažādu nodaļu galvenie speciālisti un izmeklētāji. Ar KNAB struktūru var iepazīties šeit: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/structure/ Piemēram, Juridiskajā un personālvadības nodaļā strādā juristi un personālvadības speciālisti, Korupcijas novēršanas nodaļā – starptautisko attiecību speciālisti, politikas plānotāji, sabiedrisko attiecību speciālisti un sabiedrības izglītotāji, Izmeklēšanas nodaļā strādā juristi, Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļā – ekonomisti un juristi. Informācija par KNAB personāljautājumiem atrodama arī KNAB darbības pārskatos: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/review/report/
<Anonīms>, 26.07.2014 13:56Ja ir bijusi tiesvedība ar valsts pārvaldi, cik ilgi nedrīkst strādāt valsts pārvaldē.
KNAB, 04.08.2014 11:34No uzdotā jautājuma nav skaidrs, kāda tiesvedība ar valsts pārvaldi ir domāta, nav skaidrs arī kādu valsts pārvaldes institūciju Jūs domājat. Ja jautājums attiecas uz darba tiesisko attiecību un personāla jautājumiem, aicinām vērsties Valsts kancelejā. Jāpiebilst, ka uz ierēdņa amatu saskaņā ar Valsts civildienesta likumu var pretendēt persona, kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā, kā arī kurai nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu. Cita veida tiesvedības, piemēram, civillietas, nerada ierobežojumus būt nodarbinātam valsts pārvaldē. Ja jautājums tomēr attiecas uz korupcijas novēršanas jautājumiem, aicinām precizēt jautājumu.
<Anonīms>, 29.07.2014 09:22Vai ierēdnim ir nepieciešama iestādes vadītāja atļauja savienot darbu iestādē ar ielu tirdzniecību (piem. saldējuma pārdošanu) vasaras sezonā? Respektīvi, ierēdnis pats uz sava vārda saņem atļauju ielu tirdzniecībai (netiek nodarbināts pie cita darba devēja)?
KNAB, 30.07.2014 07:18Jā. Lai nodarbotos ar saimniecisko darbību, ierēdnim saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās daļas 4.punktu ir nepieciešama iestādes vadītāja rakstveida atļauja.
<Anonīms>, 18.07.2014 22:25Es dienu Ieslodzījumu vietu pārvaldē, esmu amatpersona. Gribu zināt vai es varu savienot amatus sekojoša situācijā? No augusta man pienākas ikgadējais atvaļinājums un septembrī pienākas mēnesi ilgs mācību atvaļinājums, respektīvi ieslodzījumu vietā nebūšu divi mēneši un jautājums ir tāds, vai sākoties manam atvaļinājumam es varu, teiksim, sākt strādāt Probācijas dienestā par vecāko referentu kā arī septrembra beigās pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar kādu no institūcijām. Vai šo es varu būt vienlaicīgi 2 vietās valsts amatpersona,bet fiziski strādāju vienā vietā. Ja jā, vai pa šo 2 mēnešu laiku ir jālūdz ieslodzījuma vieta priekšnieka atļauja savienot amatus?
KNAB, 21.07.2014 11:40Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona savu amatu drīkst savienot ar citu amatu, tai skaitā ierēdņa amatu valsts institūcijā (likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 7.p.(6) 3.punkts), ja saņemta atļauja amata savienošanai. Pirms uzsākat darbu Probācijas dienestā, Jums nepieciešams saņemt rakstveida atļauju amata savienošanai no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka. Atļauja ir nepieciešama arī tādā gadījumā, ja darbinieks amatu savieno atvaļinājuma laikā. Lai saņemtu atļauju, darbiniekam ir jāraksta iesniegums iestādes vadītājam, norādot ne tikai vēlmi savienot amatu, bet arī aprakstot apstākļus, piemēram, pienākumus jaunajā amatā un darba laiku. Izvērtējot amata savienošanu, iestādes vadītājs vērtēs, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai (tai skaitā tiks vērtēts, vai amata savienošana neradīs pārlieku lielu darba slodzi, nepārklāsies darba laiks utt.). Atļaujas izsniedzējam lēmums par amata savienošanas atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt ir jāpieņem mēneša laikā, noformējot to Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar IKNL 8.1 panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām. Ja rakstveida atļauja amata savienošanai tiks izsniegta, pirms uzsākat darba attiecības ar Probācijas dienestu, Jums jāiesniedz iesniegums par amata savienošanu arī Probācijas dienestā. Dienests vērtēs, vai vecākā referenta amatu drīkstēsiet savienot ar darbu Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ja amata savienošana būs pieļaujama, šajā gadījumā amata savienošanas atļauja var tikt ietverta rīkojumā par iecelšanu amatā. Vienlaikus KNAB vērš uzmanību uz valsts amatpersonai saistošajiem ētikas noteikumiem. Ja esat pieprasījis darbavietā mācību atvaļinājumu, tad tas ir jāizmanto noteiktajam mērķim, proti, valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību atvaļinājuma izmantošana citiem mērķiem (piemēram, jaunu darba tiesisko attiecību uzsākšanai) būs negodprātīga rīcība un būs pretrunā amatpersonas profesionālās ētikas principiem.
<Anonīms>, 17.07.2014 17:56Vēlēs noskaidrot, cik ilgi es nedrīkstu uzsākt darba tiesiskās attiecības pie pretendenta, ja, piemēram, esmu strādājis pie pasūtītāja un bijis iepirkuma komisijas loceklis, un līdz ar to valsts amatpersona uz kuru attiecas likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un attiecībā uz šo pretendentu esmu pieņēmis lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
KNAB, 21.07.2014 10:41Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta septītajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā beigusi pildīt attiecīgā valsts amatpersonas amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijā, aizliegts iegūt tāda komersanta mantu, kā arī kļūt par dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt amatus tādā komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī valsts amatpersona, pildot savus pienākumus, pieņēmusi lēmumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām. Ar lēmuma pieņemšanu par iepirkumu šajā gadījumā tiek saprasta pretendentu vērtēšana un lēmums attiecībā pret visiem pretendentiem, ne tikai konkursa uzvarētāju. Publisko iepirkumu likuma 23.pants definē iepirkuma komisijas darbības pamatprincipus, nosakot, ka komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus (23.p (5)). Tāpat arī minētā likuma 24.pants nosaka iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību, nosakot, ka gadījumos, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Tādējādi komisijas loceklis piedalās lēmuma pieņemšanā, jo vērtē visus pretendentus. Valsts amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu par iepirkumu attiecībā uz komersantu, kurš piedalījies iepirkuma procedūrā, divus gadus pēc valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas izbeigšanas, ir aizliegts iegūt minētā komersanta mantu, kā arī kļūt par tā dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt tajā amatus. Tātad, ja Jūs atstājat darbu iepirkumu komisijā 2014.gada 18.jūlijā, Jūs nedrīkstat ieņemt amatu komercsabiedrībā, par kuru esat pieņēmis lēmumu par iepirkuma rezultātiem, līdz 2016.gada 18.jūlijam neatkarīgi no tā, kad ticis pieņemts lēmums par konkrēto iepirkumu.

Iesūti savu jautājumu