Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/questions/answers/
24.10.2014

Atbildes uz jautājumiem

<Anonīms>, 11.09.2014 10:36Vai Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes locekļa amats tiek uzskatīts kā amats, uz kuru attiecas likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā normas par amatu savienošanu? Likuma 1.pantā ir definēts: amats — darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. Pie kuras no uzskaitītajām iestādēm/organizācijām tiek pieskaitīta Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība?
KNAB, 17.09.2014 11:30Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes locekļa amats saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 1.panta 3.punktu tiek uzskatīts par amatu. Lai gan minētajā normā nav ietverti amati Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, tomēr saskaņā ar likuma mērķi un amata savienošanas atļauju izsniegšanas būtību valdes locekļa amats kooperatīvā sabiedrībā tiek pielīdzināts citam amatam. Aukstākās tiesas Senāts 2009.gada 21.oktobra spriedumā lietā Nr. SKA- 294/2009 atzinis, ka atļauja nepieciešama valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu un atļaujas saņemšanas mērķis ir novērst valsts amatpersonas nonākšanu interešu konflikta situācijā, ētisku normu pārkāpumu vai kaitējumu tiešo pienākumu pildīšanai. Administratīvā rajona tiesa 2013.gada 13.decembrī lietā Nr. 142243512 norāda, ka IKNL 1.panta 1.punktā minētajā definīcijā amats ir jāsaprot kā darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros. Spriedumā arī norādīts: lai atzītu, ka persona ieņem amatu, jākonstatē, ka viņa ir pilnvarota veikt attiecīgajā organizācijā noteiktu darbu, veikt noteiktus pienākumus. Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 46. un 47.pantu valdei un valdes locekļiem ir noteiktas pilnvaras, piemēram, valde atbild par sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par to, lai sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu likumam; pārvalda kooperatīvās sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, kooperatīvās sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem utt. No minētā izriet, ka Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes loceklim ir noteiktas pilnvaras un līdz ar to tas ir uzskatāms par amatu IKNL izpratnē. Amata savienošanas atļaujas saņemšana valsts amatpersonas amata savienošanai ar valdes locekļa amatu Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrības valdē izriet gan no valdes locekļa amata pienākumiem, gan atļaujas saņemšanas mērķa – novērst iespējamu interešu konfliktu valsts amatpersonas darbībā.
<Anonīms>, 10.09.2014 10:40Labdien! Vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 2.daļā minētā valsts amatpersona drīkst savienot amatpersonas amatu ar saimnieciskās darbības veikšanu, gūstot ienākumus no deju nodarbību pasniegšanas?
KNAB, 10.09.2014 11:47Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 4.punktu likuma 4.panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja rakstveida atļauja. Atļauja ir jāsaņem pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas (reģistrācijas).
<Anonīms>, 11.08.2014 23:36Vai novada domes priekšsēdētāja vietnieks drīkst vienlaicīgi ieņemt amatu un saņemt atalgojumu arī par padomes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kurā 20% kapitāldaļu pieder pašvaldības kapitālsabiedrībai?
KNAB, 01.09.2014 09:40Pašvaldības domes deputātam ir ierobežojums ieņemt valdes locekļa amatu konkrētās pašvaldības kapitālsabiedrībā, taču kapitālsabiedrība, kurā balsttiesīgās akcijas nepieder pašvaldībai, nav uzskatāma par pašvaldības kapitālsabiedrību. Novada domes priekšsēdētāja vietniekam nav aizliegts ieņemt amatu privātā kapitālsabiedrībā un saņemt par to atalgojumu. Turklāt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" novada domes deputātam un priekšsēdētāja vietniekam nav noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi un kārtība amata savienošanai, līdz ar to nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju amata savienošanai ar darbu privātā kapitālsabiedrībā.
<Anonīms>, 18.08.2014 19:27Medību noteikumu 6.nodaļas 29.punkts nosaka,ka medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), ja esmu amatpersona valsts akciju sabiedrībā, vai jāprasa atļauja vadībai savienot šo pienākumu ar darba pienākumiem?
KNAB, 27.08.2014 16:53Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 1.panta 1.punktu amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā, bet 3.punkts nosaka, ka pilnvarojums ir tiesību kopums, ko cita persona piešķīrusi valsts amatpersonai, lai tā rīkotos pilnvarotāja vārdā un interesēs. Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 10.punktu medību tiesību lietotājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.113 „Medību noteikumi” 3.nodaļas 9.punktu, reģistrējot medību iecirkni vai aktualizējot reģistrēto informāciju, medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), un informāciju par personu – vārdu un uzvārdu, adresi un kontakttālruņa numuru – iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā. Secināms, ka atbildīgajai personai ir noteiktas pilnvaras, līdz ar to, ja tās tiek veiktas juridiskas personas interesēs, tas ir uzskatāms par amatu. Ja medību tiesību lietotājs ir fiziska persona, atbildīgās personas pienākumu veikšana tiek uzskatīta par pilnvarojuma izpildi. Vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (IKNL 6.pants) nosaka, ka ikvienai valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja IKNL vai citā normatīvajā aktā (piemēram, specializētajā institūcijas likumā) nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. IKNL 7.pantā ir noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, kas dažādām amatu grupām ir atšķirīgi. Tā kā Jūs neesat norādījis, kādu amatu Jūs ieņemat vai pēc kādām pazīmēm Jums ir noteikts valsts amatpersonas statuss, KNAB nevar sniegt atbildi, vai amata savienošana konkrētajā situācijā ir pieļaujama. Lai saņemtu pilnīgu atbildi, aicinām precizēt informāciju, norādot ieņemamo amatu (iestādes vadītājs, ierēdnis, deputāts, amatpersona, kurai statuss ir noteikts pēc tās funkcijām veikt uzraudzību, kontroli, izdot administratīvos aktus, rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu utt.).
<Anonīms>, 08.08.2014 23:53Vai situācijā,kad uz pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu kandidē deputāta dēla sieva,šis deputāts drīkst piedalīties balsojumā par vedeklu, balsojot par?
KNAB, 18.08.2014 14:28Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) nosaka, ka valsts amatpersona nedrīkst veikt savas funkcijas interešu konflikta situācijā, proti, valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, aizliegts veikt tādas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Lai gan deputāta dēla sieva, kura kandidē uz bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu, saskaņā ar IKNL definīciju nebūs uzskatāma par deputāta radinieci, šī situācija tomēr jāvērtē arī kopsakarā ar ētikas normām. IKNL 22.pants nosaka, ka valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Saskaņā ar šo normu pašvaldības deputāts nedrīkstētu piedalīties minētajā balsojumā, jo tas skar deputātam svainībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses. Turklāt IKNL 13.2 pants paredz arī ierobežojumus valsts amatpersonas darbībai tādā gadījumā, ja tā ārpus amata pienākumu pildīšanas ir pieņēmusi dāvanu no kādas personas. Piemēram, ja dzīvesbiedri, svainībā esošās personas vai draugi savā privātajā dzīvē apmainās dāvanām, tad valsts amatpersonai saistošs ir aizliegums divus gadus pēc dāvanas saņemšanas veikt ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības attiecībā uz dāvinātāju, tai skaitā piedalīties domes balsojumā par personas apstiprināšanu amatā. Aicinām vērsties KNAB tādā gadījumā, ja ir aizdomas, ka valsts amatpersona jau ir nonākusi interešu konflikta situācijā, pieņemot lēmumus, kuros personiski vai mantiski ieinteresēti ir bijuši tās radinieki vai personas, no kurām saņemtas dāvanas privātajā dzīvē. KNAB kontaktinformācija http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
<Anonīms>, 18.07.2014 10:35Kā rīkoties, ja valsts iestāde pieņem darbā personu bez konkursa?
KNAB, 04.08.2014 11:50No uzdotā jautājuma nav saprotams, par kādas jomas amatpersonām Jūs runājat. Šobrīd skaidri definēta cilvēkresursu atlase ir, piemēram, valsts civildienesta ierēdņu atlasē. Ierēdņiem ir noteikta stingra kārtība, kādā atlasa pretendentus uz vakantajām vietām. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 8.pantu uz ierēdņu amatiem attiecīgā iestāde izsludina atklātu pretendentu konkursu ( ir pieļaujami arī izņēmuma gadījumi, skatīt šā likuma 8., 34. un 37.pantus). Viena no korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātēm 2014.-2020.gadam, kas iekļauta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektā, ir panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē, kā arī nodrošināt tādu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai. Pamatnostādnes paredz, ka visām valsts un pašvaldības institūcijām, publisko personu kapitālsabiedrībām līdz 2016.gadam ir jānodrošina atklāts un taisnīgs, uz efektivitātes un objektivitātes principiem un tādiem kritērijiem kā kompetence un prasmes balstīta personāla atlases kārtība, turklāt līdz 2015.gadam ir jānodrošina informācijas par vakantajām amata vietām publiska pieejamība institūcijas mājaslapā. Ja jums ir bažas par darbinieku pieņemšanas darbā procedūras neievērošanu vai nepotismu – radinieku vai savu cilvēku pieņemšanu darbā vai iecelšanu amatos, kas balstīta uz tuvām attiecībām, nevis objektīvi novērtējot prasmes, aicinām vērsties augstākstāvošā institūcijā vai, interešu konflikta vai korupcijas aizdomu gadījumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar iesniegumu. KNAB kontaktinformācija pieejama te: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
<Anonīms>, 31.07.2014 15:49Labdien! Lūdzu paskaidrojiet vai režisora un producenta darbs, kā intelektuālais īpašums, uz līguma pamata firmā, saņemot par to autoratlīdzību ir jānorāda valsts amatpersonas deklarācijas sadaļā citi amati? Paldies
KNAB, 04.08.2014 11:48Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 24.pantu, deklarācijā valsts amatpersona norāda informāciju par citiem amatiem, ko tā ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, kā arī par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kurus tā veic vai kuros noteiktās saistības pilda. Saskaņā ar IKNL 1.pantu: amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā; uzņēmuma līgums — civiltiesisks līgums, ar kuru valsts amatpersona apņemas izpildīt citas personas labā noteikta apjoma darbu par zināmu atlīdzību; pilnvarojums — tiesību kopums, ko cita persona piešķīrusi valsts amatpersonai, lai tā rīkotos pilnvarotāja vārdā un interesēs. Savukārt Jūsu minēto varētu atzīt par radošo darbu, ja tas atbilst IKNL 1.pantā minētajai definīcijai: radošais darbs — publicistiska, literāra vai mākslinieciska darbība, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru. Tātad, ja Jūsu pienākumi kā režisoram ir mākslinieciskā darbība un netiek veiktas darbības, kas atbilst uzņēmuma līguma raksturojumam, tad tas nav uzskatāms par amatu un nav jānorāda deklarācijā. Taču informācija par gūtajiem ienākumiem no radošā darba gan būs jānorāda deklarācijā.
<Anonīms>, 25.07.2014 16:04labdien! kādi speciālisti strādā knab? piem. juristi, izmekletaji... lūdzu varat uzrakstīt precīzāk? paldies!
KNAB, 04.08.2014 11:42Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā strādā dažādu nodaļu galvenie speciālisti un izmeklētāji. Ar KNAB struktūru var iepazīties šeit: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/structure/ Piemēram, Juridiskajā un personālvadības nodaļā strādā juristi un personālvadības speciālisti, Korupcijas novēršanas nodaļā – starptautisko attiecību speciālisti, politikas plānotāji, sabiedrisko attiecību speciālisti un sabiedrības izglītotāji, Izmeklēšanas nodaļā strādā juristi, Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļā – ekonomisti un juristi. Informācija par KNAB personāljautājumiem atrodama arī KNAB darbības pārskatos: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/review/report/
<Anonīms>, 26.07.2014 13:56Ja ir bijusi tiesvedība ar valsts pārvaldi, cik ilgi nedrīkst strādāt valsts pārvaldē.
KNAB, 04.08.2014 11:34No uzdotā jautājuma nav skaidrs, kāda tiesvedība ar valsts pārvaldi ir domāta, nav skaidrs arī kādu valsts pārvaldes institūciju Jūs domājat. Ja jautājums attiecas uz darba tiesisko attiecību un personāla jautājumiem, aicinām vērsties Valsts kancelejā. Jāpiebilst, ka uz ierēdņa amatu saskaņā ar Valsts civildienesta likumu var pretendēt persona, kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā, kā arī kurai nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu. Cita veida tiesvedības, piemēram, civillietas, nerada ierobežojumus būt nodarbinātam valsts pārvaldē. Ja jautājums tomēr attiecas uz korupcijas novēršanas jautājumiem, aicinām precizēt jautājumu.
<Anonīms>, 29.07.2014 09:22Vai ierēdnim ir nepieciešama iestādes vadītāja atļauja savienot darbu iestādē ar ielu tirdzniecību (piem. saldējuma pārdošanu) vasaras sezonā? Respektīvi, ierēdnis pats uz sava vārda saņem atļauju ielu tirdzniecībai (netiek nodarbināts pie cita darba devēja)?
KNAB, 30.07.2014 07:18Jā. Lai nodarbotos ar saimniecisko darbību, ierēdnim saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās daļas 4.punktu ir nepieciešama iestādes vadītāja rakstveida atļauja.

Iesūti savu jautājumu