Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/questions/answers/
30.07.2014

Jaunumi e-pastā

Viegli
Tavam NĒ ir nozīme
Seko KNAB
Skaties KNAB
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem

Atbildes uz jautājumiem

<Anonīms>, 29.07.2014 09:22Vai ierēdnim ir nepieciešama iestādes vadītāja atļauja savienot darbu iestādē ar ielu tirdzniecību (piem. saldējuma pārdošanu) vasaras sezonā? Respektīvi, ierēdnis pats uz sava vārda saņem atļauju ielu tirdzniecībai (netiek nodarbināts pie cita darba devēja)?
KNAB, 30.07.2014 07:18Jā. Lai nodarbotos ar saimniecisko darbību, ierēdnim saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās daļas 4.punktu ir nepieciešama iestādes vadītāja rakstveida atļauja.
<Anonīms>, 18.07.2014 22:25Es dienu Ieslodzījumu vietu pārvaldē, esmu amatpersona. Gribu zināt vai es varu savienot amatus sekojoša situācijā? No augusta man pienākas ikgadējais atvaļinājums un septembrī pienākas mēnesi ilgs mācību atvaļinājums, respektīvi ieslodzījumu vietā nebūšu divi mēneši un jautājums ir tāds, vai sākoties manam atvaļinājumam es varu, teiksim, sākt strādāt Probācijas dienestā par vecāko referentu kā arī septrembra beigās pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar kādu no institūcijām. Vai šo es varu būt vienlaicīgi 2 vietās valsts amatpersona,bet fiziski strādāju vienā vietā. Ja jā, vai pa šo 2 mēnešu laiku ir jālūdz ieslodzījuma vieta priekšnieka atļauja savienot amatus?
KNAB, 21.07.2014 11:40Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona savu amatu drīkst savienot ar citu amatu, tai skaitā ierēdņa amatu valsts institūcijā (likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 7.p.(6) 3.punkts), ja saņemta atļauja amata savienošanai. Pirms uzsākat darbu Probācijas dienestā, Jums nepieciešams saņemt rakstveida atļauju amata savienošanai no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka. Atļauja ir nepieciešama arī tādā gadījumā, ja darbinieks amatu savieno atvaļinājuma laikā. Lai saņemtu atļauju, darbiniekam ir jāraksta iesniegums iestādes vadītājam, norādot ne tikai vēlmi savienot amatu, bet arī aprakstot apstākļus, piemēram, pienākumus jaunajā amatā un darba laiku. Izvērtējot amata savienošanu, iestādes vadītājs vērtēs, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai (tai skaitā tiks vērtēts, vai amata savienošana neradīs pārlieku lielu darba slodzi, nepārklāsies darba laiks utt.). Atļaujas izsniedzējam lēmums par amata savienošanas atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt ir jāpieņem mēneša laikā, noformējot to Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar IKNL 8.1 panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām. Ja rakstveida atļauja amata savienošanai tiks izsniegta, pirms uzsākat darba attiecības ar Probācijas dienestu, Jums jāiesniedz iesniegums par amata savienošanu arī Probācijas dienestā. Dienests vērtēs, vai vecākā referenta amatu drīkstēsiet savienot ar darbu Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ja amata savienošana būs pieļaujama, šajā gadījumā amata savienošanas atļauja var tikt ietverta rīkojumā par iecelšanu amatā. Vienlaikus KNAB vērš uzmanību uz valsts amatpersonai saistošajiem ētikas noteikumiem. Ja esat pieprasījis darbavietā mācību atvaļinājumu, tad tas ir jāizmanto noteiktajam mērķim, proti, valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību atvaļinājuma izmantošana citiem mērķiem (piemēram, jaunu darba tiesisko attiecību uzsākšanai) būs negodprātīga rīcība un būs pretrunā amatpersonas profesionālās ētikas principiem.
<Anonīms>, 17.07.2014 17:56Vēlēs noskaidrot, cik ilgi es nedrīkstu uzsākt darba tiesiskās attiecības pie pretendenta, ja, piemēram, esmu strādājis pie pasūtītāja un bijis iepirkuma komisijas loceklis, un līdz ar to valsts amatpersona uz kuru attiecas likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un attiecībā uz šo pretendentu esmu pieņēmis lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
KNAB, 21.07.2014 10:41Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta septītajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā beigusi pildīt attiecīgā valsts amatpersonas amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijā, aizliegts iegūt tāda komersanta mantu, kā arī kļūt par dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt amatus tādā komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī valsts amatpersona, pildot savus pienākumus, pieņēmusi lēmumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām. Ar lēmuma pieņemšanu par iepirkumu šajā gadījumā tiek saprasta pretendentu vērtēšana un lēmums attiecībā pret visiem pretendentiem, ne tikai konkursa uzvarētāju. Publisko iepirkumu likuma 23.pants definē iepirkuma komisijas darbības pamatprincipus, nosakot, ka komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus (23.p (5)). Tāpat arī minētā likuma 24.pants nosaka iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību, nosakot, ka gadījumos, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Tādējādi komisijas loceklis piedalās lēmuma pieņemšanā, jo vērtē visus pretendentus. Valsts amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu par iepirkumu attiecībā uz komersantu, kurš piedalījies iepirkuma procedūrā, divus gadus pēc valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas izbeigšanas, ir aizliegts iegūt minētā komersanta mantu, kā arī kļūt par tā dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt tajā amatus. Tātad, ja Jūs atstājat darbu iepirkumu komisijā 2014.gada 18.jūlijā, Jūs nedrīkstat ieņemt amatu komercsabiedrībā, par kuru esat pieņēmis lēmumu par iepirkuma rezultātiem, līdz 2016.gada 18.jūlijam neatkarīgi no tā, kad ticis pieņemts lēmums par konkrēto iepirkumu.
<Anonīms>, 30.05.2014 13:19Jautājums par mikrouzņēmumu. Esmu valsts amatpersona, bet vēlos dibināt mikrouzņēmumu. Kopā mēs būtu divi dibinātāji. Plānotā darbības joma nav saistīta ar maniem tiešajiem pienākumiem. Jautājums, vai man ir nepieciešama atļauja amatu savienošanai, lai gan esmu tikai līdzīpašnieks un aktīvu darbību mikrouzņēmumā neplānoju. Jautāju tāpēc, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka mikrouzņēmuma darbinieks ir arī mikrouzņēmuma īpašnieks. Tādēļ vēlējos noskaidrot kā tad īsti ir? Lai būtu par īpašnieku mikrouzņēmumā, man ir nepieciešama atļauja amata apvienošanai? Paldies!
KNAB, 03.07.2014 11:37Amata savienošanas ierobežojumi valsts amatpersonai ir noteikti atkarībā no ieņemamā amata. Skaidrojuma saņemšanai lūdzam norādīt, kādu amatu jūs ieņemat (iestādes vadītājs, pašvaldības deputāts, valsts iestādes amatpersona (ierēdnis) utt.). Tāpat lūdzam iepazīties ar atbildēm, kas šajā sadaļā par amata savienošanu ar saimniecisko darbību (t.sk. mikrouzņēmumā) ir publicētas līdz šim.
<Anonīms>, 20.06.2014 13:50Vai skolas direktoru var pieņemt un apstiprināt bez iepriekš izsludināta konkursa uz direktora amata vakanci?
KNAB, 03.07.2014 11:36Lai gan šobrīd pašvaldībām normatīvajos aktos nav noteikta kārtība personāla atlasei, tomēr saskaņā ar labas pārvaldības principiem pašvaldībai un tās institūcijām vajadzētu nodrošināt atklātu un uz brīvu konkurenci vērstu personāla atlases procedūru, publiskojot informāciju par visām vakancēm un īstenojot vienotu un atklātu kandidātu atlases kārtību. Viena no korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātēm 2014.-2020.gadam, kas iekļauta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektā, ir panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē, kā arī nodrošināt tādu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai. Pamatnostādnes paredz, ka visām valsts un pašvaldības institūcijām, publisko personu kapitālsabiedrībām līdz 2016.gadam ir jānodrošina atklāts un taisnīgs, uz efektivitātes un objektivitātes principiem un tādiem kritērijiem kā kompetence un prasmes balstīta personāla atlases kārtība, turklāt līdz 2015.gadam ir jānodrošina informācijas par vakantajām amata vietām publiska pieejamība institūcijas mājaslapā.
<Anonīms>, 30.06.2014 08:45Kādā termiņā iestājas noilgums korupcijas noziegumiem ? To rēķina pēc paša notikuma fakta, vai pēc atklāšanas?
KNAB, 03.07.2014 11:34Saskaņā ar Krimināllikumu (KL) kriminālatbildības noilgums tiek skaitīts no dienas, kad persona izdarījusi nodarījumu. Noziedzīgi nodarījumi tiek klasificēti atbilstoši personas vai sabiedrības interešu apdraudējuma raksturam un kaitīgumam. Noziedzīgi nodarījumi iedalāmi kriminālpārkāpumos un noziegumos. Noziegumi iedalāmi šādi: mazāk smagi noziegumi, smagi noziegumi un sevišķi smagi noziegumi (KL 7.pants http://likumi.lv/doc.php?id=88966#p7). Kriminālatbildības noilgums ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma klasifikācijas. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā (KL XXIV nodaļa) tiek klasificēti kā mazāk smagi, smagi un arī sevišķi smagi noziegumi, kuriem noilgums atkarībā no klasifikācijas iestājas 5-15 gadus no nozieguma izdarīšanas brīža (skat. KL 56.pantu). Turklāt saskaņā ar KL 56.panta trešo daļu, ja persona izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tad kriminālatbildības noilguma termiņu par iepriekšējo noziedzīgo nodarījumu sāk skaitīt no pēdējā nodarījuma izdarīšanas brīža, piemērojot noilguma laiku, kas paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
<Anonīms>, 11.06.2014 13:25Stājoties amatā esmu nonākusi interešu konfliktā, jo iestādei, kurā pildu vadītāja pienākumus noslēgts līgums ar mana radinieka uzņēmumu. Kā man jārīkojas šajā situācijā?
KNAB, 02.07.2014 11:45Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos. Tātad Jums rakstveidā ir jāinformē augstākstāvoša amatpersona vai koleģiāla institūcija, kas Jūs apstiprināja amatā, ka iestādei ir noslēgts līgums ar Jūsu radinieka uzņēmumu. Augstākstāvošas institūcijas amatpersonas pienākums, saņemot šādu iesniegumu, būs uzdot attiecīgās funkcijas izpildi (piemēram, līguma izpildes kontrole) citai valsts amatpersonai, lai Jūs kā iestādes vadītāja nepārkāptu likumu un neveiktu savas funkcijas, atrodoties interešu konflikta situācijā. Ja vadāt pašvaldības iestādi, dome šo funkciju var nodot, piemēram, izpilddirektoram vai citai pašvaldības amatpersonai. Rudenī atsāksies KNAB vadītie semināri Valsts administrācijas skolā par korupcijas un interešu konflikta novēršanu. Plašāku informāciju par abiem KNAB vadītajiem kursiem un pieteikšanos tiem lasiet šeit: http://www.vas.gov.lv/lv/kursu-grafiks?520/8817 un http://www.vas.gov.lv/lv/kursu-grafiks?651/8813#7
<Anonīms>, 25.06.2014 13:09Ja deputātu ieceļ par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, vai ir nepieciešama kāda rakstveida atļauja amatu savienošanai
KNAB, 02.07.2014 10:39Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 6.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti IKNL 7.pantā. Jums kā pašvaldības domes deputātei minētajā IKNL pantā nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, bet amatu savienošanas ierobežojumi ir noteikti likuma „Par pašvaldībām” 38.pantā, saskaņā ar kuru Jums nav aizliegts savu amatu savienot ar izglītības iestādes vadītāja amatu un tam nav nepieciešama speciāla atļauja. Jums amata savienošanas ierobežojumi ir saistoši arī kā pašvaldības iestādes vadītājai. Saskaņā ar IKNL 7.panta piektās daļas 4.punktu iestādes vadītāja amatu ir atļauts savienot ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Tātad Jūs kā pirmskolas iestādes direktore lūgsiet atļauju pašvaldības domei savienot savu amatu ar deputāta amatu. Gadījumā, ja rīkojums par Jūsu iecelšanu amatā vēl nav izdots, tad amata savienošanas atļauju var iekļaut arī rīkojumā par iecelšanu amatā, jo šajā gadījumā institūcija, kas apstiprina Jūs amatā, ir tā pati, kas lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. Vienlaikus arī norādām, ka Jums kā domes deputātei jāatceras, ka saskaņā ar IKNL 11.panta pirmo daļu Jūs nedrīkstat veikt savas funkcijas interešu konflikta situācijā. Tātad nākotnē Jūs kā domes deputāte nedrīkstat piedalīties lēmuma pieņemšanā, kas skar jūsu privātās vai mantiskās intereses, piemēram, piedalīties balsojumā par atalgojuma apstiprināšanu izglītības iestāžu vadītājiem, kuru starpā esat arī Jūs.
<Anonīms>, 03.06.2014 16:35Pašvaldības pakļautības izglītības iestādes saimniecības vadītājs, kas aizvieto iestādes vadītāju ir arī Individuālais komersants. Iestādes vadība veic pakalpojumu pasūtījumus (slēdz līgumus) ar IK. Cik tas ir likumīgi?
KNAB, 02.07.2014 10:31Persona, kas iestādes vadītāja prombūtnē pilda tā pienākumus, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) izpratnē tiek uzskatīta par valsts amatpersonu. Ja saimniecības vadītājs līdz šim nav bijis valsts amatpersona (citās izglītības iestādēs mēdz būt direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos), tad izglītības pārvaldes vai pašvaldības domes (dažādās pašvaldībās dažāda prakse) pienākums būs nodrošināt, lai 15 dienu laikā Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiktu iesniegta informācija par grozījumiem amatpersonu sarakstā. Kļūstot par valsts amatpersonu, kas pilda iestādes vadītāja pienākumus prombūtnes laikā, uz personu attieksies IKNL minētie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi, kas attiecas uz iestādes vadītāju. Kļūstot par valsts amatpersonu, personai būs jāiesniedz arī deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam. Iestādes vadītājam amatu ir atļauts savienot ar IKNL 7.panta piektajā daļā minētajiem amatiem, taču nav atļauts savienot ar saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā. Tātad direktora pienākumu izpildītājam uz vadītāja aizvietošanas brīdi nodarboties ar saimniecisko darbību ir aizliegts. Turklāt situācijā, ja pienākumu izpildītājs slēdz līgumu par pakalpojumu pasūtījumu pats ar sevi, tas veic savus pienākumus interešu konflikta situācijā. Šādas darbības ir aizliegtas (IKNL 11.panta pirmās daļas pārkāpums). Ja jūsu rīcībā ir informācija par šādu praksi, aicinām vērsties KNAB, nosūtot vēstuli vai aizpildot iesnieguma veidlapu un nosūtot to elektroniski vai pa pastu. Ziņot iespējams arī telefoniski vai ierodoties klātienē. Veidlapa un KNAB kontaktinformācija pieejama te: http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/
<Anonīms>, 08.05.2014 11:24Vēlos noskaidrot, vai amata savienošanas atļauja ir nepieciešama, ja iestādē darbinieks (ierēdnis) papildus saviem amata pienākumiem veic arī projekta administrēšanas funkcijas (pienākumus) tajā pašā institūcijā. Projekta ietvaros tiks arī nosūtīts uz ārzemēm, lai piealotos projekta ieviešanā. Kā arī, ja darbinieks vienā iestādē pilda 0.75 slodze pamatdarbu un 0.25 slodzi veic projektu, vai šim darbiniekam arī jāprasa atļauja savienot amatu ar projektā noteiktajiem darbiem.
KNAB, 16.05.2014 09:47Likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie speciālie amata savienošanas ierobežojumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad darbinieks pilda papildu pienākumus vienas institūcijas ietvaros. Šādā situācijā rīkojumu par papildu pienākumiem izdod tās pašas iestādes vadītājs, viņš arī izvērtē darbinieka noslodzi un to, vai papildu darbs netraucēs tiešo pienākumu veikšanai. Pienākumi, kuri tiek ierēdnim uzdoti, bet kuri nav iekļauti amata aprakstā, ir uzskatāmi par papildu pienākumiem un par tiem ir saņemama papildu atlīdzība, ja to paredz normatīvie akti. Piemaksas ir nosakāmas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

Iesūti savu jautājumu