Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/education/questions/answers/
29.09.2016

Atbildes uz jautājumiem

<Anonīms>, 20.04.2015 23:47Vai skolas direktorei var būt SIA?
KNAB, 07.07.2015 09:53Publiskas personas iestādes vadītājam, tai skaitā skolas direktoram, ir atļauts būt par SIA īpašnieku, bet aizliegts ieņemt amatu šajā SIA, jo skolas direktoriem ir saistoši speciālie amata savienošanas ierobežojumi, kas noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā. Tajā noteikts, ka publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts ieņemt amatu tikai tādās kapitālsabiedrībās, kurās publiska persona vai tās kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu konkrētajā sabiedrībā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Turklāt jāņem vērā tas, ka, ja minētā SIA ir Mikrouzņēmums, tad skolas direktoram nav atļauts būt tā īpašniekam, jo Mikrouzņēmumu īpašnieki saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punktā noteikto ir Mikrouzņēmuma darbinieki, tātad ieņem tajā amatu. Tāpat jāielāgo, ka valsts amatpersonām ir jāievēro arī pārējie IKNL un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi un aizliegumi, tai skaitā aizliegums veikt ar amatu saistītas darbības attiecībā uz savu SIA. Turklāt jāatceras, ka valsts amatpersonai informācija par to, ka tā ir dalībnieks, akcionārs vai biedrs komercsabiedrībā, kā arī par tai piederošajām kapitāla daļām un gūtajiem ienākumiem jānorāda valsts amatpersonas deklarācijā.
<Anonīms>, 18.06.2015 22:24Vai es būdama valsts ierēdna amatā strādājot NVA,drīkstu reģistrēties kā pašnodarbināta persona un sniegt grāmatvedības pakalpojumus?
KNAB, 01.07.2015 11:38Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"7.panta sesto daļu valsts civildienesta ierēdnim ir atļauts veikt saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās iestādes vadītāja rakstveida atļauja.
<Anonīms>, 03.02.2015 14:14Sveiki! Vēlējos uzzināt vai strādājot uzņēmumā varu sevi reģistrēt kā pašnodarbināto ja atrodos arī uz ilgaliacīgas slimības lapas. Un kā tas pem., ietekmē situāciju ja es eju dekrētā?
, 16.06.2015 09:37Labdien! Jūsu uzdotais jautājums nav KNAB kompetencē. Lai rastu atbildi, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
<Anonīms>, 02.11.2014 20:20Sveicināti! Sakiet, lūdzu, vai valsts amatpersonai atkārtoti ir jālūdz atļauja priekšniecībai amatu savienošanai, ja ir nomainījies civilā darba devējs un tā adrese, gadījumā, ja pats amats un tā apraksts nav mainijies?
KNAB, 05.11.2014 08:54Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 pantu rakstveida atļauja saņemama katram amatam. Lai gan Jūsu gadījumā nemainās ieņemamais amats un amata apraksts, tomēr darba devējs būs cits, līdz ar to tas būs cits amats nekā tas, ko ieņēmāt līdz šim, turklāt mainīsies arī darba tiesiskās attiecības – tiks slēgts jauns darba līgums. Rakstveida atļaujas amata savienošanai būtība ir ne tikai izvērtēt interešu konflikta iespējamību, bet arī novērst interešu konfliktu nākotnē. Darba devējs, zinot, ka ieņemat amatu konkrētā komercsabiedrībā, organizācijā vai institūcijā, varēs novērst situāciju, ka Jums kā valsts amatpersonai būtu jāveic amata pienākumi attiecībā uz konkrēto darba devēju (otru darba vietu). Līdz ar to Jums nepieciešams saņemt jaunu rakstveida atļauju amata savienošanai, minot arī informāciju, ka iepriekšējais amats konkrētajā darba vietā (piemēram, pie konkrētā komersanta) vairs netiks ieņemts.
<Anonīms>, 27.10.2014 10:17Vai valsts amatpersonai, kas vienlaikus pilda pilsētas galvenās arhitektes un Domes būvniecības departamenta (struktūrvienības) vadītāja vietnieces amatus, ir atļauts ārpus sava darba laika veikt arhitekta privātpraksi, lai saglabātu arhitekta sertifikātu, un pildīt amatus biedrībās, ja tiek saņemta Domes atļauja?
KNAB, 05.11.2014 08:52Saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amata savienošanas ierobežojumiem jūsu aprakstītajā situācijā, kad būvvalde ir pašvaldības administrācijas struktūrvienība nevis iestāde, būvvaldes vadītāja vietnieka un pilsētas galvenā arhitekta amatu ar saimniecisko darbību un amatu biedrībā savienot drīkst tikai gadījumā, ja tas nerada interešu konfliktu un saņemta rakstveida atļauja amata savienošanai (likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts un 8.1. panta trešā daļa http://likumi.lv/doc.php?id=61913#p7 ). Pašvaldības administrācijas vadītājs (izpilddirektors), lemjot par amata savienošanas atļauju, izvērtēs, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, netraucēs tiešajiem pienākumiem un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām. Vērtējot interešu konflikta iespējamību, izpilddirektoram jāvērtē, vai amatpersonas darba pienākumi nesaskarsies ar saimnieciskās darbības interesēm. Piemēram, ja arhitekta pakalpojami tiek sniegti personām, kuru realizēto būvniecības procesa kontroli konkrētajā teritorijā realizē iepriekš minētā būvvalde, kurā konkrētajam arhitektam ir jāpieņem lēmumi būvniecības procesā (piemēram, saskaņot būvprojekta virzību), rodas interešu konflikta situācija. Faktiski šajā situācijā būvvaldes vadītāja vietnieks un pilsētas galvenais arhitekts kā saimnieciskās darbības veicējs no vienas puses, piemēram, veic būvobjekta projektēšanu, bet no otras puses, kā būvvaldes vadītāja vietnieks un pilsētas galvenais arhitekts (iespējams, vienīgais arhitekts būvvaldē) ir iesaistīts lēmumu pieņemšanā par būvniecības procesu vai būvniecības procesa tiesiskuma kontrolē vai uzraudzībā. Turklāt šāda amata savienošana sabiedrībai var radīt priekšstatu, ka valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta nodrošināt labvēlīgu attieksmi pret tiem būvniecības procesa dalībniekiem, kas finansē (algo) darbinieku vai saimnieciskās darbības veicēju. Tāpēc KNAB ieskatā būvvaldes vadītāja vietnieka un pilsētas galvenā arhitekta amata savienošana ar arhitekta privātpraksi vienas administratīvās teritorijas ietvaros nav pieļaujama, jo rada interešu konfliktu. Līdz jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanās brīdim (2014.gada 1.oktobrim) līdzīga situācija bija arī ar būvvaldes būvinspektoriem, taču šobrīd Vispārīgo būvnoteikumu 133.pants nosaka, ka būvinspektoram ir aizliegts stāties darba tiesiskajās attiecībās ar būvkomersantu un sniegt būvniecības pakalpojumus. Kas attiecas uz amatu biedrībā, līdzīgi kā iepriekš aprakstītajā situācijā ir jāveic izvērtēšana, apskatot, vai amata pienākumi biedrībā neradīs interešu sadursmi ar būvvaldes vadītāja vietnieka un pilsētas galvenā arhitekta amata pienākumiem. Atbildot uz jautājuma daļu, kas attiecas uz arhitekta sertifikāta saglabāšanu, norādām, ka saskaņā ar jauno Būvniecības likumu (spēkā no 2014.gada 1.oktobra) būvspeciālistiem sertifikātus piešķir bez termiņa ierobežojuma. Atkārtota būvspeciālistu kompetences novērtēšana būs nepieciešama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ir prakses pārtraukums vai būvspeciālista darbībā ir konstatēti pārkāpumi. Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka, būvspeciālisti, kas saņēmuši arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgi turpināt patstāvīgu praksi pēc sertifikātā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tie atbilst šā likuma prasībām un sniedz būvspeciālistu reģistrā iekļaujamās ziņas Ministru kabineta noteiktajā apjomā, termiņā un kārtībā.
<Anonīms>, 11.09.2014 10:36Vai Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes locekļa amats tiek uzskatīts kā amats, uz kuru attiecas likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā normas par amatu savienošanu? Likuma 1.pantā ir definēts: amats — darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. Pie kuras no uzskaitītajām iestādēm/organizācijām tiek pieskaitīta Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība?
KNAB, 17.09.2014 11:30Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes locekļa amats saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 1.panta 3.punktu tiek uzskatīts par amatu. Lai gan minētajā normā nav ietverti amati Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, tomēr saskaņā ar likuma mērķi un amata savienošanas atļauju izsniegšanas būtību valdes locekļa amats kooperatīvā sabiedrībā tiek pielīdzināts citam amatam. Aukstākās tiesas Senāts 2009.gada 21.oktobra spriedumā lietā Nr. SKA- 294/2009 atzinis, ka atļauja nepieciešama valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu un atļaujas saņemšanas mērķis ir novērst valsts amatpersonas nonākšanu interešu konflikta situācijā, ētisku normu pārkāpumu vai kaitējumu tiešo pienākumu pildīšanai. Administratīvā rajona tiesa 2013.gada 13.decembrī lietā Nr. 142243512 norāda, ka IKNL 1.panta 1.punktā minētajā definīcijā amats ir jāsaprot kā darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros. Spriedumā arī norādīts: lai atzītu, ka persona ieņem amatu, jākonstatē, ka viņa ir pilnvarota veikt attiecīgajā organizācijā noteiktu darbu, veikt noteiktus pienākumus. Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 46. un 47.pantu valdei un valdes locekļiem ir noteiktas pilnvaras, piemēram, valde atbild par sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par to, lai sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu likumam; pārvalda kooperatīvās sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, kooperatīvās sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem utt. No minētā izriet, ka Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes loceklim ir noteiktas pilnvaras un līdz ar to tas ir uzskatāms par amatu IKNL izpratnē. Amata savienošanas atļaujas saņemšana valsts amatpersonas amata savienošanai ar valdes locekļa amatu Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrības valdē izriet gan no valdes locekļa amata pienākumiem, gan atļaujas saņemšanas mērķa – novērst iespējamu interešu konfliktu valsts amatpersonas darbībā.
<Anonīms>, 10.09.2014 10:40Labdien! Vai likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 2.daļā minētā valsts amatpersona drīkst savienot amatpersonas amatu ar saimnieciskās darbības veikšanu, gūstot ienākumus no deju nodarbību pasniegšanas?
KNAB, 10.09.2014 11:47Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 4.punktu likuma 4.panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas var savienot valsts amatpersonas amatu ar saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja rakstveida atļauja. Atļauja ir jāsaņem pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas (reģistrācijas).
<Anonīms>, 11.08.2014 23:36Vai novada domes priekšsēdētāja vietnieks drīkst vienlaicīgi ieņemt amatu un saņemt atalgojumu arī par padomes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kurā 20% kapitāldaļu pieder pašvaldības kapitālsabiedrībai?
KNAB, 01.09.2014 09:40Pašvaldības domes deputātam ir ierobežojums ieņemt valdes locekļa amatu konkrētās pašvaldības kapitālsabiedrībā, taču kapitālsabiedrība, kurā balsttiesīgās akcijas nepieder pašvaldībai, nav uzskatāma par pašvaldības kapitālsabiedrību. Novada domes priekšsēdētāja vietniekam nav aizliegts ieņemt amatu privātā kapitālsabiedrībā un saņemt par to atalgojumu. Turklāt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" novada domes deputātam un priekšsēdētāja vietniekam nav noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi un kārtība amata savienošanai, līdz ar to nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju amata savienošanai ar darbu privātā kapitālsabiedrībā.
<Anonīms>, 18.08.2014 19:27Medību noteikumu 6.nodaļas 29.punkts nosaka,ka medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), ja esmu amatpersona valsts akciju sabiedrībā, vai jāprasa atļauja vadībai savienot šo pienākumu ar darba pienākumiem?
KNAB, 27.08.2014 16:53Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKNL) 1.panta 1.punktu amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā, bet 3.punkts nosaka, ka pilnvarojums ir tiesību kopums, ko cita persona piešķīrusi valsts amatpersonai, lai tā rīkotos pilnvarotāja vārdā un interesēs. Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 10.punktu medību tiesību lietotājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.113 „Medību noteikumi” 3.nodaļas 9.punktu, reģistrējot medību iecirkni vai aktualizējot reģistrēto informāciju, medību tiesību lietotājs nosaka atbildīgo personu vai personas, kas medību laikā atbild par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību iecirknī (turpmāk – atbildīgā persona), un informāciju par personu – vārdu un uzvārdu, adresi un kontakttālruņa numuru – iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā. Secināms, ka atbildīgajai personai ir noteiktas pilnvaras, līdz ar to, ja tās tiek veiktas juridiskas personas interesēs, tas ir uzskatāms par amatu. Ja medību tiesību lietotājs ir fiziska persona, atbildīgās personas pienākumu veikšana tiek uzskatīta par pilnvarojuma izpildi. Vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (IKNL 6.pants) nosaka, ka ikvienai valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja IKNL vai citā normatīvajā aktā (piemēram, specializētajā institūcijas likumā) nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. IKNL 7.pantā ir noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, kas dažādām amatu grupām ir atšķirīgi. Tā kā Jūs neesat norādījis, kādu amatu Jūs ieņemat vai pēc kādām pazīmēm Jums ir noteikts valsts amatpersonas statuss, KNAB nevar sniegt atbildi, vai amata savienošana konkrētajā situācijā ir pieļaujama. Lai saņemtu pilnīgu atbildi, aicinām precizēt informāciju, norādot ieņemamo amatu (iestādes vadītājs, ierēdnis, deputāts, amatpersona, kurai statuss ir noteikts pēc tās funkcijām veikt uzraudzību, kontroli, izdot administratīvos aktus, rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu utt.).
<Anonīms>, 08.08.2014 23:53Vai situācijā,kad uz pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu kandidē deputāta dēla sieva,šis deputāts drīkst piedalīties balsojumā par vedeklu, balsojot par?
KNAB, 18.08.2014 14:28Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) nosaka, ka valsts amatpersona nedrīkst veikt savas funkcijas interešu konflikta situācijā, proti, valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, aizliegts veikt tādas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Lai gan deputāta dēla sieva, kura kandidē uz bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu, saskaņā ar IKNL definīciju nebūs uzskatāma par deputāta radinieci, šī situācija tomēr jāvērtē arī kopsakarā ar ētikas normām. IKNL 22.pants nosaka, ka valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Saskaņā ar šo normu pašvaldības deputāts nedrīkstētu piedalīties minētajā balsojumā, jo tas skar deputātam svainībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses. Turklāt IKNL 13.2 pants paredz arī ierobežojumus valsts amatpersonas darbībai tādā gadījumā, ja tā ārpus amata pienākumu pildīšanas ir pieņēmusi dāvanu no kādas personas. Piemēram, ja dzīvesbiedri, svainībā esošās personas vai draugi savā privātajā dzīvē apmainās dāvanām, tad valsts amatpersonai saistošs ir aizliegums divus gadus pēc dāvanas saņemšanas veikt ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības attiecībā uz dāvinātāju, tai skaitā piedalīties domes balsojumā par personas apstiprināšanu amatā. Aicinām vērsties KNAB tādā gadījumā, ja ir aizdomas, ka valsts amatpersona jau ir nonākusi interešu konflikta situācijā, pieņemot lēmumus, kuros personiski vai mantiski ieinteresēti ir bijuši tās radinieki vai personas, no kurām saņemtas dāvanas privātajā dzīvē. KNAB kontaktinformācija http://www.knab.gov.lv/lv/knab/contacts/

Iesūti savu jautājumu