Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Par izšķērdēšanas novēršanu

Par autotransporta izmantošanu valsts un pašvaldības institūcijās

24. Janvāris, 2011.

Ņemot vērā, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vairāku pašvaldību lēmumos un saistošajos normatīvajos aktos ir konstatējis likumam „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” neatbilstošas normas, kas skar autotransporta izmantošanas kārtību, Birojs sniedz sekojošu skaidrojumu par likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” normu piemērošanu.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta pirmā daļa nosaka, ka papildus šajā likumā un citos tiesību aktos ietvertajiem noteikumiem par rīcību ar valsts un pašvaldību mantu ievērojami arī saskaņā ar šo pantu paredzētie valsts un pašvaldību autotransporta izmantošanas noteikumi.

Saskaņā ar likuma 5.2 panta otro daļu pašvaldību, valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais transports, izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu (turpmāk — darba pienākumi) pildīšanai.

Savukārt autotransporta lietošana darba vajadzībām saskaņā ar šā panta trešo daļu ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot pašvaldības vai valsts vai pašvaldības iestādes funkciju izpildi.

Saskaņā ar šā panta ceturto daļu par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām uzskatāma arī tā lietošana šādos gadījumos:

  • attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas steidzamības kārtībā, arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai vai drošībai;
  • amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez autotransporta izmantošanas;
  • tiek sargāta valsts amatpersonu drošība;
  • amatpersona vai darbinieks tiek nogādāts no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba pienākumu efektīvu izpildi.

Lai nodrošinātu šā panta noteikumu izpildi, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes saskaņā ar šā piekto daļu izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to personu loku, kuras atbilstoši šā panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu.

Piemērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 pantā noteiktos autotransporta izmantošanas noteikumus jāņem vērā šā likuma 3.pantā noteiktais, ka pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:

  • rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;
  • manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
  • manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Ņemot vērā minēto uzskatām, ka dienesta autotransports izmantojams ir tikai darba pienākumu pildīšanai, bet tā izmantošana braucienam no dzīvesvietas uz darbavietu un no darbavietas uz dzīvesvietu ir pieļaujama tikai gadījumos, ja tas tieši saistīts ar likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 pantā ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto amata pienākumu pildīšanu un nepieciešamību veikt šos pienākumus ārpus noteiktā darba laika, vai īpašas steidzamības gadījumos (piemēram, ārkārtas situācijā), vai pastāvot kādiem citiem objektīviem apstākļiem, kuru dēļ šāda izmantošana nepieciešama, un kas pamatota ar to, ka šo pienākumu izpilde būtu apgrūtināta vai pat neiespējama, ja nebūtu iespējams izmantot dienesta autotransportu braucienam no dzīvesvietas uz darbavietu un no darbavietas uz dzīvesvietu, un amata pienākumu izpildes uzsākšanu (ierašanās darbā) vai pēc amata pienākumu pildīšanas pabeigšanas ierašanos mājās nebūtu iespējams nodrošināt citādā veidā, ar daudz mazāku finanšu līdzekļu un mantas patēriņu.

Neskatoties uz to, ka autotransporta izmantošana amatpersonas nogādāšanai no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba pienākumu efektīvu izpildi, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta ceturtās daļas 4.punktu ir uzskatāma par autotransporta izmantošana darba vajadzībām, valsts un pašvaldības iestādēm izdodot normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, būtu jānosaka to personu loku, kuras atbilstoši šā panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu, ņemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta otrajā daļā noteikto.

Tādejādi valsts vai pašvaldības iestādei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu un mantas lietderīgu un efektīvu izmantošanu, tērējot valsts vai pašvaldības iestādes uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai iespējami mazāk finanšu līdzekļus, izstrādājot autotransporta izmantošanas kārtību, ievērojot valsts vai pašvaldības institūcijas veicamās funkcijas, jāidentificē tieši kādu valsts vai pašvaldības institūcijas funkciju realizācijai ir nepieciešama (pieļaujama) dienesta autotransporta izmantošana ārpus institūcijas noteiktā normālā darba laika, un, ņemot vērā amatpersonas vai darbinieka darba pienākumus, jānosaka konkrētas personas, kuru amata (darba) pienākumos ietilps tādu funkciju veikšana, kuru nodrošināšanai dienesta autotransports būtu lietojams jebkurā laikā (faktiski cauru diennakti), kurām amata pienākumos ietilps tādu funkciju veikšana, kas saistīta ar šīs amatpersonas vai darbinieka nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata (darba) pienākumu pildīšanas vai tie ir jāpilda īpašas steidzamības kārtībā (piemēram, ārkārtas situācijas – avārijas vai to seku novēršana, glābšanas darbi utt.), kuru amata (darba) pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt bez dienesta autotransporta izmantošanas, kā arī nosakot kuras amatpersonas vai darbinieka nogādāšanai no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu ir pieļaujama dienesta autotransporta izmantošana, norādot pamatojumu tam, kāpēc konkrētajai amatpersonai vai darbiniekam un kādu amata (darba) pienākumu izpilde būtu apgrūtināta vai pat neiespējama, ja nebūtu iespējams izmantot dienesta autotransportu braucienam no dzīvesvietas uz darbavietu un no darbavietas uz dzīvesvietu.