Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Par interešu konflikta novēršanu

28. Oktobris, 2010.

Atbildes uz jautājumiem par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sevi un saviem radiniekiem, personiskās ieinteresētības lēmuma pieņemšanā ierobežošanu, radinieku strādāšanu vienā iestādē

J: Vai valsts amatpersona var piešķirt un ar savu rīkojumu apstiprināt sev ikmēneša piemaksas pie algas un arī gada nobeigumā -  vienreizēju prēmiju?

 

A: Amatpersonas rīkojuma izdošana par piemaksu un prēmiju piešķiršanu sev būs likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pārkāpums, saskaņā ar kuru valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta. Lai izvairītos no interešu konflikta, lēmums par piemaksu vai prēmiju piešķiršanu ir jāpieņem citai, augstākstāvošai amatpersonai vai koleģiālai institūcijai. Atgādinām, ka saskaņā ar minētā likuma 30.panta otro daļu ienākumi un mantiskie labumi, kas gūti, pārkāpjot šajā likumā noteiktos ierobežojumus, ir piekritīgi valstij.

 

J: Vai sieva un vīrs var strādāt vienā valsts iestādē (dažādās nodaļās), ja nav tiešā pakļautībā?

 

A: Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neaizliedz radiniekiem (likuma izpratnē vīrs un sieva ir radinieki) strādāt vienā iestādē. Ir svarīgi, lai, pildot amata pienākumus, radinieki nenonāktu interešu konfliktā un tiktu ievērota likuma 11.panta pirmā daļa, saskaņā ar kuru valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

 

J: Vai tas nav likuma pārkāpums, ja, apstiprinot pagasta padomes štatu sarakstu ar algas lielumu, par to balso arī pats padomes priekšsēdētājs un darbinieks, kas šo algu saņems?

 

A: Pašvaldības padomes priekšsēdētājs vai cits pašvaldības darbinieks, kas ir valsts amatpersona, nevar piedalīties balsošanā, lemjot par algas lielumu sev, jo tas būtu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmās daļas pārkāpums, kurš aizliedz valsts amatpersonām pieņemt lēmumus attiecībā uz sevi (skat. likuma tekstu KNAB mājas lapā). Aizliegums piedalīties lēmuma pieņemšanā par sava atalgojuma noteikšanu neattiecas uz pašvaldību deputātiem.

 

J: Esmu pašvaldības uzņēmuma valdes locekle. Vai drīkstu darbā pieņemt savu brāļa sievu, kurai būtu jāpilda galvenās grāmatvedes pienākumi? Vai tas ir interešu konflikts?

 

A: Brāļa sieva saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pieņemto definīciju (1. panta sestā daļa) neietilpst radinieku lokā. Līdz ar to Jūsu kā valsts amatpersonas iespējamā administratīvo aktu sagatavošana vai izdošana attiecībā uz Jūsu brāļa sievu, pieņemot viņu darbā, nebūtu uzskatāma par interešu konfliktu, kuru aizliedz minētais likums. Taču jāpiebilst, ka no ētikas viedokļa valsts amatpersonai būtu jāizvairās arī no šķietama interešu konflikta. Minētā likuma 22. pantā (Valsts amatpersonu uzvedības (ētikas) noteikumi) ir teikts, ka „(1) Valsts amatpersonas darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem. (2) Valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte.”

 

J: Vai pašvaldības uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, prasot valdei piešķirt kārtējo atvaļinājumu, pats ir tiesīgs balsot par atvaļinājuma piešķiršanu sev?

 

A: Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs nevar piedalīties balsojumā par atvaļinājuma piešķiršanu sev. Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona un uz viņu attiecas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, saskaņā ar kuru amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus vai veikt citas darbības (pie kurām ir pieskaitāma rīkojuma izdošana par atvaļinājuma piešķiršanu), kurās šī valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta.