Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Metodika

Kā KNAB veic partiju finanšu kontroli? 

KNAB politisko partiju finansēšanas pārbaudes veic pēc pašiniciatīvas kā arī uz saņemto iesniegumu pamata. 

Partiju finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli KNAB veic četros posmos:

/partiju_fin_parbaudes.jpg - 64.54 KB

1. Kamerālās pārbaudes jeb deklarāciju sākotnējās pārbaudes

Šajā posmā tiek pārbaudīts, vai ir ievērota Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (turpmāk - Likums) noteiktā gada pārskatu un deklarāciju iesniegšanas kārtība, proti, vai partijas iesniedz minētos dokumentus Likumā noteiktajā termiņā un vai tajos norāda visas Likumā prasītās ziņas. Saskaņā ar Likumu partijas iesniedz KNAB šāda veida dokumentus:

 • gada pārskatu katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam, pievienojot tam informāciju par tām biedrībām un nodibinājumiem, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija, un par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai, kā arī Likumā noteiktajos gadījumos - arī zvērināta revidenta atzinumu par partijas finansiālo un saimniecisko darbību);
 • vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju - 30 dienu laikā pēc Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanām.

Konstatējot nepilnības deklarācijās vai gada pārskatos, KNAB norāda partijai uz pieļautajām kļūdām un lūdz iesniegt precizējumu kopā ar grāmatvedības pirmdokumentiem pārbaudes veikšanai.

Grozījumi Likumā, kuri stājās spēkā 2004.gada 12.martā, un grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri stājās spēkā 2004.gada 21.maijā, ļauj KNAB administratīvi sodīt partijas, ja partijas neievēro finanšu deklarācijas iesniegšanas kārtību vai tajās nav norādītas Likumā prasītās ziņas. Vienlaikus pēc atkārtotā brīdinājuma par finanšu deklarāciju neiesniegšanu, KNAB iesniedz prasības pieteikumu tiesai par attiecīgās partijas darbības apturēšanu.

Ar tiesas lēmumu par partijas darbības apturēšanu partijai tiek noteikts pienākums konkrētā termiņā iesniegt KNAB finanšu deklarāciju, bet, ja partija neizpilda tiesas lēmumā noteikto, tad KNAB Likumā noteiktajā kārtībā ierosina partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā. 

2. Grāmatvedības uzskaites pārbaudes (grāmatvedības atspoguļojums deklarācijās)

Pārbaudot politisko organizāciju iesniegtās deklarācijas, tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:

 • kļūdaini un neprecīzi aizpildītas deklarācijas;
 • deklarāciju pielikumos iekļautās informācijas neatbilstība deklarācijā norādītajam;
 • pieļauto pārkāpumu biežums;
 • citi kritēriji.

Ievērojot iepriekš minētos kritērijus, tiek atlasīta pārbaudāmo partiju secība. Tiek pārbaudītas visu partiju iesniegtās finanšu deklarācijas un atskaites, to atbilstība grāmatvedības pirmdokumentiem.
KNAB pārbaudes gaitā, konstatējot grāmatvedības noteikumu neievērošanu, ir tiesīgs administratīvi sodīt partiju.

3. Ziedojuma patiesuma un likumības pārbaudes

Atbilstoši Likumam un saskaņā ar to izdotajiem Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1055 " Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu" partijām 15 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas jāsniedz KNAB ziņojums par dāvinājumiem (ziedojumiem). Ja partijas 15 dienu laikā pēc ziedojumu saņemšanas neiesniedz KNAB informāciju par konkrētu ziedojumu, KNAB var administratīvi sodīt šīs partijas.

Partijām, pieņemot ziedojumus, pašām jāseko līdzi tam, vai tiek ievēroti šādi likumā paredzētie ierobežojumi:

1) ziedojuma summas apmērs;
2) anonīma ziedojuma pieņemšanas aizliegums;
3) ziedojuma pieņemšanas aizliegums no juridiskām personām;
4) ziedojumu pieņemšanas aizliegums bez pārskaitījuma attiecīgās partijas kontā, ja ziedojuma summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu;
5) aizņēmumu ņemšanas un aizdevumu, galvojumu vai garantiju došanas aizliegums.

Ja partijas turpmāk, pieņemot ziedojumus, nekontrolēs minēto ierobežojumu ievērošanu, attiecīgās partijas tiks administratīvi sodītas.

KNAB, veicot pārbaudes par Likuma pārkāpumiem, var atklāt tādus pārkāpumus, kurus pati partija konstatēt nevar, t.i.:

1) ziedojums nav veikts no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi ir noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā;
2) ziedojumu ir veikusi persona, kurai ir aizliegts ziedot;
3) partijas finansēšana ir notikusi, izmantojot trešo personu starpniecību.

Ievērojot to, ka šādus likumpārkāpumus nevar konstatēt pati partija, par šādiem pārkāpumiem netiek paredzēts administratīvais sods. Tāpēc Likums paredz finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā gadījumā, ja partija pati konstatējusi likumā paredzētos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus, vai arī tad, ja ziedojumu pieņemšanas pārkāpumus atklājis KNAB, jo šādu pārkāpumu rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi ir pretlikumīgi.

Galvenie riska kritēriji, kurus ņem vērā KNAB, pārbaudot katra ziedojuma likumību un atbilstību Likuma prasībām, ir šādi:

 • ziedojuma apmērs,
 • ziedotāja ienākumi,
 • fiziskas personas - ziedotāja vecums,
 • personas koda neatbilstība uzrādītā ziedotāja vārdam un uzvārdam,
 • citi kritēriji.

KNAB, saņemot ziedojumu atskaiti, pieprasa no attiecīgajiem reģistru turētājiem (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Prokuratūras un Valsts ieņēmumu dienesta) informāciju par katru ziedotāju, piemēram, ziņas par sodītajiem un ziedotāju ienākumiem.

Pēc visas pieprasītās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas tiek pieņemts lēmums par katra attiecīga ziedotāja ienākumu atbilstību veiktajam ziedojumam, kam seko pārrunas ar katru no šiem ziedotājiem.

Par pārbaudē konstatētajām neatbilstībām Likuma prasībām KNAB paziņo attiecīgajai partijai, tādā veidā partijai saglabājot iespēju Likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā - 60 dienu laikā izvērtēt attiecīgā ziedojuma pieņemšanu.

4. Pretpārbaudes

Saņemot pārbaudei partijas grāmatvedības pirmdokumentus, pārbaudot grāmatvedības kārtošanas likumību un grāmatvedības pirmdokumentos norādīto datu atbilstību attiecīgās partijas deklarācijā norādītajam, tiek veiktas arī pretpārbaudes. KNAB pārbauda, vai konkrēto ziedojumu ir veikusi deklarācijā vai atskaitē norādītā persona, un ja ir veikusi, tiek pārbaudīts, vai sniegtā ziedojuma apmērs atbilst attiecīgās partijas deklarācijā norādītajam.

Pārbaudot partiju finanšu deklarācijā norādītās informācijas patiesumu, KNAB salīdzina izdevumu un ieņēmumu apmērus ar pakalpojumu sniedzēju puses norādītajiem datiem. Piemēram, finanšu deklarācijās partiju norādītie reklāmas izdevumu apmēri tiek salīdzināti ar pakalpojumu sniedzēja (reklāmas aģentūras, televīzijas u.c.) norādītajiem datiem.