Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesību aktu projekti

Ministru kabineta noteikumi "Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi"

30. Septembris, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdē ir pieņemti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas paredz Latvijas pievienošanos Līgumam par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi, tādā veidā radot juridisku pamatu Latvijas dalībai Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas īstenotajos pasākumos.

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam

11. Augusts, 2011.

Rīkojuma projekts „Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam” izstrādāts, pamatojieties uz Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojuma Nr.654 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.–2013.gadam" 5.punktā noteikto – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam aktualizēt programmas uzdevumus līdz 2011.gada 1.septembrim.

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

29. Marts, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē ir atbalstīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais grozījumu projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, precizējot pienākumus un tiesības tām fiziskām personām, kuras ir veikušas dāvinājumus (ziedojumus) vai iemaksājušas biedru naudu un iestāšanās naudu.

KNAB sagatavojis likumu grozījumus, kas saistīti ar KNAB un VID kompetences sadalījumu valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudēs

9. Februāris, 2011.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai no 2012.gada KNAB nodrošinātu valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes. Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un administratīvos sodu uzlikšana valsts amatpersonām par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā ir KNAB kompetencē.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu"

15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijas iesniedz un KNAB publisko informāciju par partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma personas iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem"

15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijām ziedojumus veikušās personas iesniedz informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24. Augusts, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdē ir atbalstīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie grozījumu projekti normatīvajos aktos, lai pilnveidotu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs un paplašinātu vadītāju kompetenci koruptīvu nodarījumu novēršanā.

Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar informācijas publiskošanu par valsts amatpersonām, kas izdarījušas pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā

6. Janvāris, 2010.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis grozījumu projektus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu publisku pieejamību informācijai par amatpersonām, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus, un tām tām piemērotajiem sodiem.

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, sagatavotie likumprojekti paredz KNAB un citām kompetentām iestādēm tiesības informēt sabiedrību par jebkuru amatpersonu, kas izdarījusi administratīvu pārkāpumu interešu konflikta novēršanas jomā. Šādas informācijas publiska pieejamība ļautu sabiedrībai novērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

24. Novembris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē tiks skatīts KNAB sagatavotais MK noteikumu grozījumu projekts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas iegūt informāciju par valstisku lēmumu pieņemšanu atsevišķu personu vai to grupu interesēs.

Ministru kabineta ētikas kodeksa projekts

19. Novembris, 2009.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis MK ētikas kodeksa projektu, kurā noteikti ētikas principi, uz kuriem balstīta ministru darbība. Kodeksa mērķis ir veicināt Ministru kabineta vienotību, atklātību un darbību sabiedrības interesēs, sniedzot ieteikumus vēlamai ministra rīcībai, lai sekmētu iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei.