Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Informatīvie materiāli

Korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā

(KNAB, 2012)
Korupcijas risku analīze sagatavota atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) 2012.gada darba plāna (apstiprināts ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2012.gada 4.janvāra rīkojumu Nr. 1-1/1) 9.4. punktā iekļautajam uzdevumam, kur noteikts veikt korupcijas risku analīzi problemātiskajās institūcijās, pamatojoties uz KNAB krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietām vai uz socioloģiskās aptaujas rezultātiem.

Vadošo valsts pārvaldes iestāžu, to padotības iestāžu un pašvaldību ētikas kodeksu kvalitātes analīze

(KNAB, 2012)
Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.-2013.gadam dotajam uzdevumam KNAB ir veicis vadošo valsts pārvaldes iestāžu, to padotības iestāžu un pašvaldību ētikas kodeksu kvalitātes analīzi.

Vadošo valsts pārvaldes iestāžu un to padotības iestāžu pašnovērtējums par iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanu

(KNAB, 2011)
Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.-2013.gadam dotajam uzdevumam KNAB ir veicis vadošo valsts pārvaldes iestāžu un to padotības iestāžu pašnovērtējuma aptauju par institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā. Informatīvajā materiālā KNAB sniedz aptaujas datu analīzi un vērtējumu par institūciju paveikto iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanā.

Riski rīcībā ar pašvaldības mantu

(KNAB, 2011)
Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.–2013.gadam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir veicis korupcijas risku analīzi par pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku rīcību ar mantu, pastiprinātu uzmanību pievēršot kārtībai par rīcību ar dienesta transportlīdzekļiem. Pārskata sagatavošanas gaitā ir analizēti pašvaldību institūciju aptaujas dati, kā arī detalizētāk izvērtēti pašvaldību iekšējie normatīvie akti un pašvaldību izdotās kārtības, kas reglamentē rīcību ar pašvaldības mantu. Lai novērstu pašvaldības mantas izšķerdēšanu, KNAB ir izstrādājis vairākas rekomendācijas, tai skaitā, ka pašvaldībām jānosaka aizliegums izmantot dienesta transportu personīgām vajadzībām un jāizstrādā skaidrs kontroles mehānisms par rīcību ar pašvaldības finansēm un mantu.

Korupcijas risku analīze par būvniecības procesu uzraudzību būvatļauju izsniegšanas posmā Latvijas pašvaldībās

(KNAB, 2011)
Pārskata mērķis ir identificēt un analizēt pastāvošos korupcijas riskus būvatļauju izsniegšanas procedūrā Latvijas pašvaldībās, saistot tos ar aktuāliem grozījumiem normatīvajos aktos un arī pašvaldību būvvalžu iekšējiem personāla un procedūru ievērošanas kontroles mehānismiem. Analīzējot identificētos korupcijas riskus, KNAB izstrādājis ieteikumus un rekomendācijas korupcijas risku mazināšanai.

Korupcijas novēršana valsts pārvaldē Baltijas jūras valstīs

(Providus, 2008)
Šis ziņojums sniedz koncentrētu pārskatu par Baltijas jūras valstu stratēģiskajām  pieejām pretkorupcijas politikai kopumā, jo īpaši uzsverot tos pasākumus, ar kuru palīdzību valsts pārvaldes iestādes var novērst iespējamo korupciju iestādes iekšienē. Pētījums koncentrē uzmanību uz to, kādā veidā ir jāziņo par iespējamiem korupcijas gadījumiem un interešu konfliktiem, kā valsts amatpersonas var tikt sauktas pie atbildības un kādas darbības iestādē būtu jāveic, lai vērstos pret konkrētiem korupcijas riskiem un aizdomām par korupcijas klātbūtni. Pētījums nepretendē uz to, ka tas sniedz visaptverošu informāciju par visām valstīm, bet lielā mērā balstās uz pašu valstu sniegto informāciju.  Kopsavilkums (latviešu valodā)

Korupcijas riski Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu administrēšanā

(Providus, 2008)
Šis ziņojums sagatavots pēc KNAB pasūtījuma Pasaules Bankas projekta ietvaros. Ziņojumā ietvertā analīze aptver Kohēzijas fonda līdzekļu apguves mehānismu kopumā un korupcijas riskus, kas saistīti ar konkrētu projektu vadību un īstenošanu. Īpašu uzmanību PROVIDUS pievērsa korupcijas riskiem rīcībpolitikas un investīciju lēmumu pieņemšanas stadijā, no Kohēzijas fonda finansējamo projektu atlasē un projektu ietvaros veikto iepirkumu procesā.

Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā 2006.gadā

(KNAB, 2007)
Pārskatā ir apkopota informācija par 2006.gadā konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem valsts amatpersonu rīcībā, saistībā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem un piemērotajiem sodiem.

Pārskats par korupcijas novēršanu valsts un pašvaldību mantas iznomāšanu

(KNAB, 2004)

Priekšlikumi finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas efektivitātes uzlabošanai

(ar Ministru prezidenta 2004.gada 19.maija rīkojumu izveidotās darba grupas izstrādātie priekšlikumi iesniegti izskatīšanai Noziedzības novēršanas padomē)

Analītisks pārskats par ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu Latvijā

(KNAB, 2004)

Pārskats par administratīvo praksi korupcijas novēršanas jomā 1999.-2003.

(KNAB, 2003)