Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

KNAB darbības stratēģija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018.  ̶  2019.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) vadības dokuments, kas nodrošina Biroja darbības plānošanu, nosakot Biroja stratēģiskos mērķus, uzdevumus mērķu sasniegšanai, rezultatīvos rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības.

Biroja Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto un 2015.gada 28.aprīļa Ministru kabineta instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt efektīvu Biroja darbības plānošanu un īstenošanu tā kompetencē esošo funkciju un uzdevumu ietvaros laikposmā no 2018. līdz 2019.gadam. Stratēģijas īstenošana atbilst plānotajam Biroja vidēja termiņa budžeta izdevumu kopapjomam.

Stratēģijas izstrādāšanas procesā tika lūgts sniegt priekšlikumus par izvirzāmajām prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā Stratēģijas plānošanas periodā arī Biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļiem kā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Biroja nozīmīgākie resursi tiks koncentrēti šādu prioritāro uzdevumu veikšanai:
1. Mazināt valsts amatpersonu prettiesiskas rīcības ar publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem iespējamību, kā arī izskaust koruptīvus noziedzīgus nodarījumus publiskas personas institūcijās, veicot mērķtiecīgas darbības šādās prioritārajās jomās:
1.1. tiesu varas institūcijās;
1.2. publiskajos iepirkumos:
a) Eiropas Savienības finansētajos projektos;
b) veselības nozarē;
c) būvniecības nozarē;
d) Latvijas lielākajās pašvaldībās.
2. Pilnveidot politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas likumības uzraudzības ietvaru un apkarot politisko organizāciju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ar mērķi mazināt naudas lomu politikā.
3. Stiprināt Biroja analītisko kapacitāti, nodrošināt Biroja amatpersonu kvalifikācijas celšanu, kā arī turpināt risināt jautājumus par Biroja amatpersonu atlīdzības paaugstināšanu un sociālo garantiju uzlabošanu, lai nodrošinātu Birojā nodarbinātajiem konkurētspējīgu atalgojumu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018. – 2019.gadam pieejama MS Word formātā un PDF formātā .