Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Kopš KNAB izveides aprit trīs gadi

10. Oktobris, 2005.

2005.gada 10.oktobrī aprit trīs gadi kopš Saeima amatā iecēla pirmo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieku. Normatīvajos aktos noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju finansēšanas kontrolē pilnā apjomā KNAB veic kopš 2003.gada 1.februāra.

KNAB priekšnieks A.Loskutovs uzskata, ka trīs gadu laikā panākts ievērojams progress korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī normatīvo aktu grozījumu izstrādē, mazinot koruptīvas rīcības iespējas negodprātīgo amatpersonu darbībā. Līdz 2005.gada 30.septembrim ierosinātas jau 82 krimināllietas, galvenokārt, par kukuļošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pēc KNAB iniciatīvas arvien vairāk valsts institūcijas iesaistās pretkorupcijas darbā un sabiedrības informēšanā par korupcijas ļaunumu, uzsver A.Loskutovs.

Ar KNAB darbības uzsākšanu par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem pretkorupcijas jomā A.Loskutovs uzskata partiju finansēšanas kontroles būtisku uzlabošanu. Tieši KNAB reālā darbība politisko organizāciju finansēšanas kontrolē mazina atsevišķu personu ietekmi uz partijām un liek tām stingrāk ievērot likuma prasības.

Savas neilgās darbības laikā KNAB identificējis vairākas būtiskas problēmas, kas veicina korupcijas risku un rada lielus šķēršļus korupcijas novēršanai un apkarošanai:

- kontrolējošajām institūcijām ir apgrūtinātas iespējas noskaidrot valsts amatpersonas vai tās radinieku patiesos ienākumus un to izcelsmi (Ministru kabinets akceptējis KNAB vadībā izstrādāto koncepciju par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu, atbalstot vispārējās ikgadējās ienākumu deklarēšanas ieviešanu);

- nepietiekoša tiesiskā regulējuma rezultātā valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā ne vienmēr tiek ievērots valstij un pašvaldībām uzliktais pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu (KNAB vadībā izstrādāts un ar citām valsts institūcijām tiek saskaņots Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojekts, kura mērķis ieviest skaidru regulējumu valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā, nodrošinot to atbilstoši sabiedrības interesēm un novēršot koruptīvu darbību iespējamību);

- Latvijā pastāv korupcijas riski lobēšanas jomā (ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota starpinstitūciju darba grupa KNAB vadībā, lai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā noteiktajiem uzdevumiem izstrādātu koncepcijas projektu lobēšanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai).

Lai novērstu korupciju veselības aprūpē, aktualizēta diskusija sakarā ar nepieciešamību noteikt juridisko atbildību par nelikumīgu mantisku labumu pieprasīšanu un saņemšanu publisko pakalpojumu sniegšanā arī tām personām, kas neatbilst valsts amatpersonas statusam, kā arī uzlabot ārstniecības iestāžu rīcībā esošo resursu izmantošanas kontroli (grozījumi Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā Saeimā akceptēti attiecīgi 2. un 1.lasījumā). Lai uzlabotu pašvaldību un to uzņēmumu finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju efektivitāti, attiecīgie priekšlikumi iesniegti Noziedzības novēršanas padomei.

Lai novērstu nepilnības politisko partiju finansēšanas sistēmā, Saeimā ir pieņemti vairāki nozīmīgi grozījumi normatīvajos aktos: noteikti precīzāki un stingrāki ierobežojumi partiju finansēšanai; partijām paredzēta administratīvā atbildība par likuma pārkāpumiem; noteikta gan administratīvā, gan kriminālatbildība par politisko organizāciju finansēšanu, izmantojot trešo personu starpniecību.

Lai uzlabotu partiju finansiālās darbības kontroli, t.i. partiju tērēto līdzekļu kontroli priekšvēlēšanu laikā, attiecīgi priekšlikumi iesniegti Saeimā Priekšvēlēšanu aģitācijas likumprojekta pilnveidošanai. Ar mērķi uzlabot un pilnveidot esošos partiju darbības kontroles nosacījumus Tieslietu ministrijas darba grupai iesniegti arī KNAB priekšlikumi Politisko partiju likumprojektam. Lai novērstu nevienlīdzību starp partijām un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanās, izstrādāts Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts un vairāki citi ar to saistīti normatīvo aktu projekti, kas nosaka vēlētāju apvienību finansēšanas kārtību, t.sk. avotus un ierobežojumus, kā arī atbildību par likuma pārkāpumiem un valsts institūciju kompetenci minētās jomas kontrolē.

Lai palielinātu veikto pārbaužu efektivitāti koruptīvo nodarījumu novēršanā un apkarošanā, pēc KNAB iniciatīvas Saeima pieņēmusi grozījumus Kredītiestāžu likumā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, paredzot KNAB tiesības saņemt no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, pagarinot termiņu administratīvo sodu uzlikšanai par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā.

KNAB izstrādā arī likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" jaunu redakciju, lai novērstu pretrunas likumā un likuma normu atšķirīgas interpretācijas iespējas.

No 2003.gada 1.februāra līdz 2005.gada 30.septembrim par noziedzīgiem nodarījumiem KNAB ierosinājis 82 krimināllietas, no tām 58 nosūtītas kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 94 personām.

Īstenojot savas funkcijas korupcijas novēršanas jomā, KNAB pārbaudījis 2275 valsts amatpersonas deklarācijas un pie administratīvās atbildības saucis 165 amatpersonas, uzliekot naudas sodu kopumā vairāk nekā 11 315 latu. Izvērtējot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem, 85 pārbaudes materiāli nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam amatpersonu un to radinieku ienākumu likumības pārbaudei. Pēc KNAB pieprasījuma veikto ienākumu auditu rezultātā aprēķināts papildu nodoklis un uzliktas soda naudas kopumā 631 431,51 latu.

Kontrolējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpildi, KNAB atklājis un uzdevis partijām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par 310 622,32 latiem. Pamatojoties uz KNAB prasības pieteikumiem tiesā, par likumā noteikto prasību nepildīšanu 11 politisko organizāciju darbība tika apturēta un 10 politisko organizāciju darbība izbeigta.

Lai īstenotu efektīvu politiku korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī nodrošinātu kompleksu pretdarbību korupcijai (apkarošana, novēršana un izglītošana), pagājušajā gadā valdība apstiprinājusi valsts stratēģiju un programmu 2004. - 2008.gadam un atbildīgās institūcijas uzsākušas tajā noteiktu pasākumu īstenošanu. Patlaban Ministru kabinetā KNAB iesniedzis jau divus ziņojumus par programmas izpildes gaitu. Viens no nozīmīgākajiem veiktajiem pasākumiem ir saistīts ar pirmo reizi visā valsts pārvaldē uzsākto intensīvo darbu pie korupcijas risku noteikšanas un pretkorupcijas pasākumu ieviešanas katrā institūcijā.

Risināti būtiski likumdošanas jautājumi, kas saistīti ar Latvijas pievienošanos vairākām starptautiskām konvencijām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijai, Eiropas Padomes Krimināltiesību konvencijas papildprotokolam un Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvencijai.

KNAB darbības galvenie rezultāti
(2003.g. - 2005.g. 30.septembris)

2003.g.

2004.g.

2005.g.
9 mēn.

KOPĀ

NOZIEDZĪGIE NODARĪJUMI
Vienu no savām funkcijām - veikt izziņu KPK noteiktajā kārtībā - KNAB pilnā apjomā varēja uzsākt tikai ar 2003. gada 1. februāri, kad spēkā stājās grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

Apjoms

izskatīšanai saņemtie materiāli

199

214

143

556

t.sk. KPK 109.panta kārtībā

36

54

56

146

Krimināllietas

KNAB ierosinātās krimināllietas

18

30

34

82

no citām institūcijām pārņemtās krimināllietas

3

5

6

14

kriminālvajāšanai nosūtītās krimināllietas

12

22

24

58

pret personām

20

29

45

94

pēc piekritības nosūtītās krimināllietas

3

4

7

izbeigtās krimināllietas

1

2

3

6

lēmumi par atteikšanos ierosināt krimināllietu

18

22

21

61

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI
APK grozījumi, kas nosaka KNAB kompetenci valsts amatpersonu saukšanai pie administratīvās atbildības un administratīvo sodu piemērošanā par korupcijas novēršanas prasību pārkāpumiem, stājas spēkā 2003.gada 24. jūlijā

Apjoms

izvērtēšanai saņemtie iesniegumi un sūdzības

495

570

586

1651

pabeigtās pārbaudes

par interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā

344

331

412

1087

pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās

297

195

492

pārbaudītās amatpersonu deklarācijas

1082

516

677

2275

Administratīvā atbildība

sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols

uzlikts naudas sods/kop. summa

18

16/Ls 825

74

69/Ls 5385

73

62/Ls 5105

165

147/Ls 11315

lietvedība izbeigta, izsakot mutvārdu aizrādījumu

5

18

23

konstatēts administratīvais pārkāpums, sakarā ar noilgumu izteikts brīdinājums

29

25

12

66

valsts amatpersonu darbībās konstatētas Krimināllikumā paredzētās noziedzīgo nodarījumu pazīmes

15

18

33

Zaudējumu atlīdzināšana

info valsts amatpersonai par pienākumu

atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus/ uzdotā summa

16

8911,04

16

32

8911,04

atmaksātā summa (Ls)

4171,76

4171,76

VID

nosūtīta informācija VID ar lūgumu veikt personas ienākumu likumības pārbaudi (valsts amatpersonu/ viņu radinieku ienākumi nav atbilstoši izdevumiem)

30

35

20

85

- uzsāktie iedzīvotāju ienākumu nodokļa auditi

4

16

11

31

- papildu nodokļa aprēķins un naudas sods (Ls)

9 632,94

17 597,55

25 555,10

52785,59

- atteikums uzsākt ienākumu auditu

11

5

16

informācija VID par valsts amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības par nepatiesu ziņu norādīšanu

9

7

16

informācija VID par personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos

138

13

17

168

Citām institūcijām

informācija kompetentām institūcijām par tādiem pārkāpumiem valsts amatpersonu darbībās, kas nav KNAB kompetencē

62

83

145

POLITISKO PARTIJU FINANSĒŠANAS KONTROLE

ziedojumu sarakstu pārbaudes

396

385

511

1292

sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols

uzlikts naudas sods/ kop. summa

1

15

4295

46

16 310

62

20605

pretlikumīgie ziedojumi (partijas)

15

22

6

43

atklātie pretlikumīgie ziedojumi (summas)

166 891,02

133231,90

10 499,40

310622,32

tiesas lēmums apturēt partijas darbību

7

2

9

tiesas lēmums izbeigt partijas darbību

2

4

6

info VID'am par personas ienākumu likumību

152

sodītās personas un papildu nodokļa aprēķins un naudas sods

24/ Ls 578 645,92