Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis jaunu likumprojektu amatpersonu darbības kontroles pilnveidošanai

13. Aprīlis, 2006.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedzis izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 13.aprīlī jaunu Interešu konflikta novēršanas likumprojektu, kura mērķis nodrošināt efektīgāku valsts amatpersonu darbības un tām noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontroli.

Lai maksimāli novērstu KNAB darbības laikā identificētās neprecizitātes spēkā esošajā likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un likuma normu dažādās interpretācijas iespējas, jaunais likumprojekts paredz vairāku likumā lietoto terminu precizējumu, piemēram, precizēti jēdzienu "amats" un "dāvana" skaidrojumi, paplašināts jēdziena "darījuma partneri" skaidrojums. Likumprojekts papildināts arī ar jauniem terminiem, piemēram, tiek skaidrots jēdziens "pedagoga darbs" un "radošais darbs", jo pēdējo neviens normatīvais akts neskaidro.

Likumprojekts paredz paplašināt valsts amatpersonu loku. Piemēram, par tādām tiks atzīti arī ārštata konsultatīvie darbinieki. Ievērojot praksē plaši sastopamus gadījumus, kad valsts amatpersonas pieņem lēmumus arī attiecībā uz tās laulātā radiniekiem (brāļiem, māsām, vecākiem, vecvecākiem), likumprojektā tiek paplašināts to personu loks, attiecībā uz kurām valsts amatpersonām tiks attiecināti likumā paredzētie lēmumu pieņemšanas un citu darbību veikšanas ierobežojumi, jo attiecībā uz svainībā esošajām personām nav saskatāma valsts amatpersonas mazāka ieinteresētība nekā pret pašas radiniekiem.

Salīdzinājumā ar spēkā esošo likumu tiek grozīti arī nosacījumi valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu, kā arī precizēti citi ierobežojumi un aizliegumi valsts amatpersonas darbībā, piemēram, dāvanu un ziedojumu pieņemšanā, komercdarbībā.

Likumprojektā ir konkretizēti valsts un pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi, nosakot savā institūcijā tās jomas interešu konfliktu novēršanā, attiecībā uz kurām institūcijas vadītājam ir pienākums noteikt iekšējo kārtību, piemēram, rīkojoties ar valsts vai pašvaldības institūcijas mantu, nodrošinot ētikas komisijas darbību.

Lai veicinātu personu aktivitāti sniegt informāciju par tai zināmajiem interešu konfliktiem un citiem koruptīviem gadījumiem, likumprojektā valsts amatpersonām noteikts pienākums ziņot par šādiem gadījumiem un paredzēta arī tiesiskā aizsardzība šādām personām.

Atšķirībā no spēkā esošā likuma turpmāk materiālā atbildība par prettiesiski gūto ienākumu vai mantisko labumu tiks attiecināta ne tikai uz valsts amatpersonu, bet arī uz tās radiniekiem, svainībā esošajām personām un darījuma partneriem. Savukārt KNAB priekšniekam būs pienākums ar administratīvo aktu uzdot attiecīgajai personai atlīdzināt ienākumus vai mantiskos labumus, kas gūti, pārkāpjot Interešu konflikta novēršanas likumā noteiktos aizliegumus vai ierobežojumus.