Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Pārskats par KNAB ierosinātām disciplinārlietām un strukturālām izmaiņām līdz 2010.gadam

10. Novembris, 2010.

 

Struktūras optimizācija

2009.gadā, lai pilnveidotu struktūru un darbību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk - Birojā) tika veikta struktūras optimizācija, kuras rezultātā 18 nodaļu vietā tika izveidotas 10 nodaļas. 2009.gada sākumā Birojā strādāja 145 darbinieki, gada beigās – 138. Faktisko amata vietu samazināšana 2009.gadā veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdē nolemto par amata vietu skaita samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs ne mazāk kā par 10% salīdzinājumā ar 2008.gada 1.janvāri.

Reorganizācijas rezultātā tika apvienota personāla uzskaites, lietvedības, darbības nodrošināšanas un juridiskās funkcijas, kā arī korupcijas analīzes, politikas plānošanas un sabiedrības izglītošanas funkcija. Tāpat arī Birojā tika stiprināta analītiskā kapacitāte un uz bijušās Informātikas nodaļas pamata izveidota Datu uzglabāšanas un informācijas analīzes nodaļa, kuras galvenie pienākumi ir veikt operatīvo un stratēģisko analīzi, sagatavot dažādus situāciju aprakstus un pārskatus, kā arī nodrošināt datortīklu un informācijas sistēmu drošību un darbību.

Struktūras optimizācijas ietvaros tika likvidēti nodaļu vadītāju un nodaļu vadītāju vietnieku amati, kopskaitā 13 amata vietas, tādējādi samazinot administratīvo aparātu un novirzot spēkus Biroja pamatfunkciju veikšanai – korupcijas apkarošanai.

Tā piemēram, patlaban Biroja darbības nodrošinājuma funkciju veic četri darbinieki, iepriekšējo sešu vietā (no kuriem divu bija nodaļas vadītājs un tā vietnieks). Līdzīgas izmaiņas veiktas arī citās nodaļās, kurās līdz struktūras optimizēšanai viens nodaļas vadītājs vadīja 1-3 cilvēku darbu. Tā piemēram, Iekšējā audita nodaļā un Sevišķās lietvedības nodaļā katrā no diviem darbiniekiem viens bija nodaļas vadītājs. Šobrīd, attiecīgās funkcijas veic pa vienam darbiniekam, un, piemēram, personāla nodaļas četru darbinieku vietā personāla jautājumus Administratīvās nodaļas sastāvā risina divi speciālisti. Tāpat arī IT nodaļas četru darbinieku (no kuriem viens bija nodaļas vadītājs) funkcijas šobrīd pilda divi IT speciālisti.

Tādējādi tika samazināts vadošo darbinieku amatu īpatsvars un ieekonomēti atalgojuma līdzekļi.

Biroja darbinieku skaits 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu bija samazinājies par astoņām personām jeb par 5% no Biroja kopējā darbinieku skaita. Savukārt, ja 2008.gadā nodaļu vadītāju skaits bija gandrīz 30% no visa personāla, tad 2009.gadā – tikai 10%.

Strukturālo izmaiņu rezultātā 2009.gada otrajā pusgadā Birojā tika ietaupīti 30 954 LVL. Piemēram, divu amata vietu likvidācijas ietaupījums 2009.gada astoņos mēnešos bija 14 851 LVL.

Salīdzinoši pirms 2009.gada divu gadu laikā prēmijās un naudas balvās Birojs izlietojis vairāk nekā miljons latu, proti, 2007.gadā - 626 464 LVL, bet 2008.gadā – 430 714 LVL.

 

Statistika

2007.gadā darba attiecības ar Biroju beidza septiņi darbinieki, no kuriem pieci pēc pašu vēlēšanās un divi pēc pušu savstarpējas vienošanās. Pieci no tiem, kas pameta darbu Birojā, strādāja nodaļās, kas nodrošina biroja pamatfunkcijas, bet divi bija atbalsta funkciju veicēji. Biroja personāla rotācijas koeficients 2007.gadā bija 0,17, personāla atjaunošanas koeficients - 0,12.

2008.gadā no darba Birojā aizgāja 14 darbinieki, no kuriem astoņi pēc pašu vēlēšanās un seši pēc pušu savstarpējas vienošanās. Astoņi no Biroja darbu pametušajiem bija pamatfunkciju nodrošinātāji (t.sk. četri no izmeklēšanas nodaļas), bet seši – atbalsta funkciju veicēji. Biroja personāla rotācijas koeficients 2008.gadā bija 0,21. Personāla atjaunošanas koeficients - 0,11.

2009.gadā darba attiecības ar Biroju beidza 23 darbinieki, no tiem reorganizācijas rezultātā – 10 (t.sk. astoņi nodaļu vadītāji un to vietnieki), pēc pašu vēlēšanās – astoņi, uz pušu savstarpējā vienošanās pamata – pieci. Seši no darbiniekiem bija pamatfunkciju veicēji, bet 17 – atbalsta nodrošinātāji (t.sk. četri no darbības nodrošinājuma nodaļas, trīs no finanšu nodaļas un trīs biroja priekšnieka palīgi). Biroja personāla rotācijas koeficients 2009.gadā bija 0,28, savukārt personāla atjaunošanas koeficients - 0,11.

2010.gadā līdz 1.novembrim darba attiecības ar Biroju beiguši 15 darbinieki, no tiem reorganizācijas rezultātā – viens, pēc pašu vēlēšanās – 10, cita iemesla dēļ – četri (trīs bija darba attiecībās uz noteiktu laiku, viens darbinieks darbu beidza uz pušu savstarpējās vienošanās pamata). Seši no darbiniekiem, kas beidza darbu birojā, bija pamatfunkciju veicēji, bet deviņi – atbalsta funkciju veicēji.

    2007. 
  2008. 
  2009. 
  2010. 
Kopējais atbrīvoto
darbinieku skaits
    7
  14
  23
  15

Reorganizācijas rezultātā
atbrīvoto darbinieku skaits

    0
    0
  10
    1
Pēc paša vēlēšanās atbrīvoto
darbinieku skaits
    5
    8
    8
  10

Uz pušu vienošanās pamata
atbrīvoto darbinieku skaits

    2
    6
    5

    1;
    3 - bija darbā uz laiku

Atbrīvotie KNAB pamatfunkciju veicēji     5
    8
    6
    6
Atbrīvotie KNAB atbalsta funkciju veicēji     2
    6
  17
    9

Sīkāk par KNAB personālsastāva izmaiņām skatīt Biroja publiskajos pārskatos.

 

Personāla pieņemšanas darbā kārtība

Biroja darbību regulē gan likums, gan iekšējie normatīvie akti, kuri ir par pamatu biroja darbinieku rīcībai un tās izvērtēšanai.

Darbinieku atlase Birojā notiek saskaņā ar „Kārtību, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tiek organizēta pretendentu atlase uz vakantajām amata vietām”, kas ir izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un saskaņota ar Ministru prezidentu. Šī kārtība nosaka pretendentu atlases norisi uz vakantajām Biroja amatpersonu un darbinieku amata vietām, ar mērķi nodrošināt taisnīgu, vienlīdzīgu un atklātu pretendentu atlasi Birojā.

Pretendentu atlasei darbam Birojā tiek izmantotas šādas ārējās un iekšējās atlases procedūras:

 • atklāts konkurss;
 • īpašas specializācijas pretendentu meklēšana un uzaicināšana (vervēšana) darbā Birojā;
 • Birojā iesniegto pieteikumu vēstuļu un dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) izvērtēšana;
 • slēgts konkurss;
 • vakantā amata piedāvāšana kādam noteiktam Biroja darbiniekam.

Pretendentu atbilstību prasībām izvērtē ar rīkojumu izveidota komisija 3-5 cilvēku sastāvā.

 

Disciplinārlietas un dienesta pārbaudes KNAB

Disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas un disciplinārsodu piemērošanas kārtību Birojā nosaka noteikumi, kas 2006.gadā izdoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu un saskaņoti ar Ministru prezidentu. Šī kārtība nosaka, ka ierosinot disciplinārlietu, tiek izveidota disciplinārlietas izmeklēšanas komisija ne mazāk kā trīs darbinieku sastāvā. Komisija ir tā, kas izvērtē, vai ir veikta prettiesiska darbība, vai darbinieks ir vainīgs tās veikšanā, darbinieka vainas formu, atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus apstākļus, vai ir nodarīts mantisks zaudējums vai personisks, arī morāls kaitējums, kā arī citus ar lietu saistītus apstākļus. Tikai pēc rūpīgas lietas apstākļu noskaidrošanas komisija sastāda dienesta izmeklēšanas slēdzienu, ierosina saukt vai nesaukt personu pie disciplināratbildības, kā arī norāda ieteicamo piemērojamo disciplinārsodu. Komisija savu slēdzienu iesniedz apstiprināšanai biroja priekšniekam.

 

Pārskats par disciplinārlietām 2005.-2010.

Gads
Disciplinārlietu skaits Sodīto darbinieku skaits Piemērotie sodi
2005.
          3
          3
2 izteiktas piezīmes,
1 pazemināšana amatā uz 3 gadiem
2006.
          6
          3
2 mēnešalgas samazināšana,
1 izteikta piezīme
2007.
          2
          2
2 izteiktas piezīmes
2008.
          4
          1
1 mēnešalgas samazināšana
2009.
          6
          1
1 izteikta piezīme
2010.
          1
          0
0

 

2010.gadā veiktas piecas dienesta pārbaudes:

 • par konstatētajiem bojājumiem dienesta automašīnai;
 • par Biroja amatpersonas fizisku spēka un speciālo līdzekļu pielietošanas nepieciešamību un samērīgumu;
 • par Biroja amatpersonas rīcību saistībā ar tās iekļūšanu ceļu satiksmes negadījumā;
 • par Biroja amatpersonas rīcības tiesiskumu un mērķi;
 • par Biroja amatpersonas rīcības atbilstību Biroja Darba kārtības noteikumu un Nacionālās drošības padomes lēmuma prasībām.

 

2009.gadā veiktas 10 dienesta pārbaudes:

 • par Biroja amatpersonas rīcību, nododot tai izsniegto Biroja žetonu citām personām;
 • par Biroja amatpersonas rīcību saistītā ar iekļūšanu ceļu satiksmes negadījumā;
 • par izmeklēšanas noslēpuma izpaušanu plašsaziņas līdzekļiem;
 • par Biroja amatpersonas rīcību saistībā ar iekļūšanu ceļu satiksmes negadījumā;
 • par Biroja amatpersonas rīcību veicot personas aizturēšanu;
 • par Biroja amatpersonas rīcību veicot personas pratināšanu;
 • par Biroja amatpersonas rīcību iesaistot personu operatīvajā eksperimentā;
 • par Biroja amatpersonas rīcību veicot personas aizturēšanu;
 • par Biroja amatpersonas rīcību organizējot Biroja darbinieku veselības apdrošināšanas iepirkumu;
 • par Biroja amatpersonas izskatīta iesnieguma termiņiem.


2008.gadā veiktas 10 dienesta pārbaudes un ierosinātas 4 disciplinārlietas, no kurām vienā piemērots sods – mēnešalgas samazināšana.