Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB nepiekrīt biroja sadalei un pārraudzības maiņai

7. Februāris, 2014.

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos pausto par KNAB nodošanu Ģenerālprokuratūras pārraudzībā, KNAB sniedz šādu savu viedokli.

KNAB atbilstoši tam noteiktajām funkcijām ir specializēta pretkorupcijas iestāde, tāpēc būtiski ir nodrošināt, lai KNAB varētu neatkarīgi pildīt savas funkcijas. Turklāt KNAB sadalīšana un nodošana vairāku iestāžu pārraudzībā nestiprinās tā neatkarību, bet tieši otrādi – vājinās tā spējas cīņā pret korupciju.

Specializēto pretkorupcijas iestāžu neatkarības nodrošināšana ir viens no stūrakmeņiem efektīvai cīņai ar korupciju. To nosaka vairākas starptautiskās tiesību normas.

Kā galvenās minamas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, kas ir saistoša arī Latvijas Republikai un kurā uzsvērts, ka katrai dalībvalstij ir jāpiešķir nepieciešamā neatkarība pretkorupcijas iestādei, lai tā spētu pildīt savus pienākumus rezultatīvi un brīvi no nepienācīgas ietekmēšanas (konvencijas 36.pants). Arī Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas 20.pants nosaka, ka ikviena Puse veic tādus pasākumus, kādi nepieciešami, lai nodrošinātu personu vai iestāžu specializāciju cīņai pret korupciju. Tām jānodrošina nepieciešamā neatkarība saskaņā ar konkrētās Puses tiesiskās sistēmas pamatprincipiem, lai tās būtu spējīgas pildīt savas funkcijas efektīvi un bez jebkāda spiediena no malas. Papildus tam Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) novērtēšanas ziņojumā viena no rekomendācijām trūkumu novēršanai Latvijā paredz, ka jāveic pasākumi KNAB neatkarības stiprināšanai (tajā skaitā attiecībā uz tā darbības pārraudzību, tā priekšnieka iecelšanas amatā un atbrīvošanas no amata kārtību un lemšanu par tā budžetu), lai tiktu nodrošināta  funkciju neatkarīga un godprātīga izpilde.

KNAB uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajiem dokumentiem,  pretkorupcijas iestāžu neatkarība ir starptautisks standarts. Svarīgi ir nodrošināt, ka pretkorupcijas iestāde izpilda savas funkcijas bez iejaukšanās un ietekmes no ārpuses, īpaši pūles pieliekot tam, lai novērstu risku, ka šāda ietekmēšana varētu būt politiska. 

Pēdējā laika notikumi rada bažas, ka KNAB neatkarība un neietekmējamība var tikt apdraudēta. Tādējādi pastāvētu risks, ka Latvija neizpildītu Eiropas komisijas rekomendācijās norādīto.

KNAB uzskata par nepamatotiem publiski paustos argumentus par KNAB sadalīšanas nepieciešamību, kas tiek pamatota cita starpā ar vēlmi mazināt Ministra prezidenta kā politiskas amatpersonas spēju ietekmēt biroja darbu. KNAB norāda, ka ir izveidota darba grupa, kas izstrādās normatīvo aktu grozījumus, lai efektivizētu biroja darbu un novērstu nepilnības tiesiskajā regulējumā, tai skaitā vērtējot KNAB pārraudzības formas un amatpersonu pilnvaru robežas.

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.