Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē MK par tiesībsargājošo institūciju īstenotajiem pretkorupcijas pasākumiem

26. Jūnijs, 2012.

Atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis Informatīvo ziņojumu par tiesībsargājošo institūciju veiktajiem pasākumiem, īstenojot tām noteiktās rekomendācijas korupcijas risku novēršanai.

Izvērtējot atbildīgo – Iekšlietu un Finanšu ministriju sniegto informāciju par to padotībā esošo iestāžu noteikto uzdevumu izpildi, KNAB secinājis, ka lielākais īpatsvars uzdevumu ir izpildīti – visvairāk Valsts ieņēmumu dienestā (VID) – 17 jeb 61%, Valsts robežsardzē (VRS) un Valsts policijā (VP) – attiecīgi 16 (52%) un 13 (40%). Pēdējās divās institūcijās liels īpatsvars ir daļēji izpildīti uzdevumi vai tādi, kas vēl tiek pildīti – attiecīgi 23% un 30%. Arī neizpildīto uzdevumu īpatsvars tomēr ir liels: VRS – 16%, VP – 21% un VID – 32%.

Saskaņā ar doto uzdevumu visas minētās institūcijas ir pilnveidojušas iekšējo kārtību, ieviešot decentralizētu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu un nosakot tiešu struktūrvienību vadītāju kompetenci un atbildību par minēto pasākumu plānošanu un kontroli. Apmācības par pretkorupcijas jautājumiem šajās institūcijās ir noteiktas par obligātu priekšnoteikumu, stājoties amatā, taču attiecībā uz īpašiem korupcijas riskiem pakļautajos amatos esošajiem darbiniekiem nav ieviesta sistemātiska zināšanu pārbaude par pretkorupcijas jautājumiem. Iekšējās kontroles jomā visās tiesībsargājošajās iestādēs ir apstiprināta kārtība, kas nosaka konkrētu darbinieku rīcību kukuļa piedāvāšanas vai došanas gadījumos. Tāpat izstrādāta kārtība, kādā darbinieki piekļūst un izmanto informācijas sistēmās esošos datus un kādā tiek kontrolēta šo datu izmantošana tikai dienesta vajadzībām. Lai ietekmētu kukuļošanas izplatību un veicinātu sabiedrības neiecietīgo attieksmi pret korupciju, VP, VRS un VID veic informēšanas pasākumus par atklātajiem korupcijas gadījumiem un likumā paredzēto atbildību.

Izvērtējot iesniegto informāciju, KNAB ir konstatējis, ka visbūtiskākās problēmas rekomendāciju īstenošanā ir saistītas ar personāla atlases un motivācijas jautājumiem. Tiesībsargājošajās institūcijās nav vai nepilnīgi ir noteikta kārtība, kādā amatpersonu karjeras attīstībā tiek ņemta vērā tās disciplinētība, godprātīgums un ētiskums. Šajā sakarā nav īstenota arī ar darbinieku novērtēšanu saistītā rekomendācija – nav izstrādāta kārtība, kādā darbinieku novērtēšanā papildus citām kompetencēm vērtē arī viņu disciplinētību, ētiskumu, interešu konflikta nepieļaušanu un līdzdalību noziedzīgu nodarījumu atklāšanā. Turpmāk tiesībsargājošās institūcijas sniegs KNAB informāciju par motivējoša atalgojuma nodrošināšanu korupcijas riska jomās nodarbinātajām amatpersonām ar kritiski zemu atalgojumu, lai novērstu ekonomiskos priekšnoteikumus korupcijas risku mazināšanai.

Minētajās institūcijās nav pietiekami nodrošināta darbinieku iesaistīšana korupcijas novēršanā – minētās institūcijas nav vērtējušas darbinieku spēju identificēt korupcijas riska situācijas un gatavību atbilstoši rīkoties. KNAB ir secinājis, ka vēl pilnībā netiek nodrošināta efektīva iekšējā informācijas aprite, atklājot prettiesiskas darbības un identificējot negodprātīgos darbiniekus – teritoriālajās struktūrvienībās bez iestādes vadītāja nav noteikta ar disciplināru varu neapveltīta uzticības persona, pie kuras var vērsties ar informāciju par koruptīviem incidentiem.

Ar KNAB sagatavoto informatīvo ziņojumu, izstrādāto rekomendāciju ieviešanu un noteikto uzdevumu izpildes gaitu tiesībsargājošajās institūcijās iespējams iepazīties KNAB mājaslapā internetā sadaļā "Informatīvie ziņojumi".