Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB izstrādājis darbības stratēģijas projektu turpmākajiem trim gadiem

8. Janvāris, 2013.

Lai nodrošinātu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbības plānošanu tā kompetencē esošajās jomās un galvenajos darbības virzienos definēto mērķu sasniegšanu turpmākajos trīs gados, KNAB izstrādājis darbības stratēģijas projektu, ar kuru šodien, 8.janvārī iepazīstinās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisiju.

Kā prioritārās jomas turpmākajiem trim gadiem koruptīvas prakses izskaušanai KNAB ir noteicis:

  • institūcijas, kas rīkojas ar mantu un liela apjoma finanšu līdzekļiem (valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, lielākās pašvaldības, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, ostas);
  • veselības aprūpes joma;
  • tiesu varas, tiesībsargājošo, likuma izpildi uzraugošo un ar sodīšanu saistītās institūcijas;
  • kontrabandas apkarošanā iesaistītās atbildīgās institūcijas;
  • politisko partiju finansēšana un politiskās amatpersonas.

Sagatavojot savas darbības stratēģiju 2013. – 2015.gadam, četros prioritārajos darbības virzienos KNAB definējis to mērķus un identificējis būtiskākās problēmas, kā arī izvirzījis konkrētus uzdevumus šo problēmu novēršanai un noteikto mērķu sasniegšanai:

  1. korupcijas apkarošanā par svarīgākajiem uzdevumiem nākamajiem trim gadiem ir noteikta krimināltiesiskā regulējuma pilnveidošana ar mērķi ātri un efektīvi novērst korupcijas ietekmi uz valsts ekonomiku (atbildība par rīcību ar mantu un piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošana juridiskajām personām). Tāpat plānots uzlabot stratēģiskās un operatīvās analīzes metodes korupcijas apkarošanā, kā arī nodrošināt atbilstošas apmācības darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. Analizējot krimināllietu virzībā konstatētās problēmas un tiesu praksi, paredzēts sagatavot priekšlikumus identificēto problēmu novēršanai un tiesību normu atšķirīgas interpretēšanas iespēju mazināšanai. Veicinot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu institūcijām, KNAB organizēs ar tiesu un prokuratūras iestādēm kopīgus izglītojošus un informācijas apmaiņas pasākumus koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, kā arī pilnveidos starptautisko sadarbību nelikumīgi iegūtu līdzekļu idenificēšanā un atgūšanā.
  2. Korupcijas novēršanas jomā paredzēts konceptuāli pilnveidot Latvijā ieviesto interešu konfliktu novēršanas modeli. Par svarīgākajiem uzdevumiem ir noteikta tiesiskā regulējuma pilnveidošana vai ieviešana, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas valsts amatpersonu darbībās, atgūtu noziedzīgu nodarījumu rezultātā valstij nodarītos zaudējumus, pilnveidotu atbildības piemērošanas iespējas attiecībā uz juridiskām personām par noziedzīgiem nodarījumiem un valsts amatpersonām par prettiesisku rīcību ar valsts un pašvaldību mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī nodrošinātu lobēšanas atklātību. Īstenojot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus, KNAB veicinās iedzīvotāju neiecietību pret korupciju un tās izpausmēm. Nodrošinot Latvijas dalību nozīmīgākajās starptautiskajās institūcijās, KNAB turpinās šo organizāciju sniegto rekomendāciju ieviešanu un Latvijas starptautisko saistību izpildi.
  3. Politisko partiju finansēšanas kontroles jomā kā svarīgākie uzdevumi turpmākajos trīs gados būs partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma kontrole un tiesiskā regulējuma pilnveidošana, nodrošinot partiju finansiālās darbības atklātumu.
  4. Lai efektivizētu likumā noteikto funkciju izpildi, KNAB darbības stratēģijas projektā noteikti vairāki uzdevumi iestādes darbības spējas uzlabošanai, stiprinot KNAB neatkarību un autonomiju, izstrādājot personāla vadības stratēģiju, pilnveidojot informācijas aizsardzības metodes, nodrošinot pietiekamus resursus un tos visefektīvākā veidā izmantojot definēto mērķu sasniegšanai korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī partiju finansēšanas kontrolē.