Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

2010.gadā KNAB konstatējis būtiskus pārkāpumus vairāku valsts amatpersonu darbībā

7. Janvāris, 2011.

Vērtējot valsts amatpersonu darbības atbilstību interešu konflikta novēršanas normām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļa 2010.gadā veikusi aptuveni 510 pārbaudes, tai skaitā arī par valsts un pašvaldību institūciju veiktajiem darījumiem, valsts amatpersonu rīcības ar valsts un pašvaldību mantu un finanšu līdzekļiem atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes lietu ietvaros uzsāktajās administratīvā pārkāpuma lietās pieņemti 199 lēmumi, piemērojot naudas sodu 86 valsts amatpersonām kopumā par Ls 5 860. 2010.gadā 102 valsts amatpersonām saskaņā ar likumu izteikts mutvārdu aizrādījums.

60% no konstatētajiem pārkāpumiem pērn izdarījušas pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību valsts amatpersonas, 27% - valsts iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonas, 8% – Valsts policijas amatpersonas, 5% – Nacionālo bruņoto spēku (NBS) amatpersonas.

Administratīvo pārkāpumu statistika liecina, ka pērn valsts amatpersonas lielākoties nav ievērojušas tām ar likumu noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus, pārkāpjot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas. Pārkāpumi tika konstatēti gandrīz visos 199 gadījumos. Par izdarītajiem pārkāpumiem valsts amatpersonām piemērots naudas sods no 50 līdz 200 latiem, bet gadījumos, kad pārkāpumi tika atzīti par maznozīmīgiem, lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās tika izbeigta un valsts amatpersonām izteikti mutvārdu aizrādījumi. Savukārt 11 gadījumos lietvedība administratīvā pārkāpuma lietās izbeigta, jo pagājis administratīvā soda uzlikšanas termiņš vai iestājies noilgums.

Visvairāk, jeb 76 gadījumos KNAB konstatējis pārkāpumus pašvaldību valsts amatpersonu darbībā. Visbiežāk pašvaldību amatpersonas – pilsētu un novadu domju vadītāji, deputāti un darbinieki– pārkāpuši likuma normas, kas liedz gūt ienākumus no neatļautas amatu savienošanas vai ieņemt vairākus amatus bez rakstveida atļaujas saņemšanas. Tā, piemēram, kāda novada domes būvinspektors vienlaicīgi savienojis 17 valsts amatpersonas amatus, 15 no tiem bija būvvaldes vadītāja vai būvinspektora amati dažādās pašvaldībās, kā arī pildījis SIA valdes locekļa amatu, un guvusi ienākumus no neatļautas amatu savienošanas. Savukārt pieci kāda novada pagastu pārvalžu vadītāji tika sodīti par likumā „Par pašvaldībām” noteiktā aizlieguma pagasta pārvalžu vadītājiem būt par attiecīgās novada pašvaldības domes deputātu neievērošanu.

Pašvaldību amatpersonas pērn bieži veikušas ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kurās viņi paši, viņu radinieki vai darījuma partneri bija personiski un mantiski ieinteresēti, proti, izdevuši rīkojumus, slēguši līgumus un parakstījuši darbu pieņemšanas un nodošanas aktus. Tā, piemēram, pilsētas domes priekšsēdētāja, noslēdzot ziedojumu līgumus par ziedojumu pieņemšanu no tāda ziedotāja, kurš likuma izpratnē nav uzskatāms par neiesaistīto trešo personu, jo pirms ziedojuma līguma noslēgšanas saņēmis attiecīgās pašvaldības pasūtījumus par iepirkumu tās vajadzībām, kā arī piedaloties lēmuma pieņemšanā attiecībā uz ziedotāju pēc ziedojuma pieņemšanas no minētās personas, ir pārkāpusi likumā noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī kā pašvaldības institūcijas vadītāja nenodrošinājis likumā noteikto ziedojumu pieņemšanas ierobežojumu ievērošanu no pilsētas domes puses.

Kādas pašvaldības domes deputāts nelikumīgi pašvaldības uzņēmuma teritorijā ilgstoši novietojis savas personīgās automašīnas. Savukārt vairāki kādas novada domes deputāti, domes sēdē piedaloties balsošanā, noteikuši sev samazinātu maksu baseina apmeklējumiem, bet citas domes deputāti balsojuši par ēdināšanas samaksas samazināšanu saviem bērniem.

Tāpat arī pašvaldību deputāti bieži vien nav ievērojuši aizliegumu būt par tādas komercsabiedrības dalībniekiem, kas bez atklāta konkursa saņem novada domes finanšu līdzekļus, pārkāpjot pašvaldības deputātiem noteiktos komercdarbības ierobežojumus. Tā, piemēram, kāda novada domes deputāti guvuši ienākumus no malkas piegādes, traktora labošanas un celtniecības preču piegādes pašvaldības vajadzībām. Bet kāda bērnu nama direktors vairākkārtēji slēdzis līgumus ar sev daļēji piederošu kapitālsabiedrību, kurā tajā skaitā ieņēma amatu.

NBS un valsts iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonas pērn visbiežāk izdarījuši administratīvos pārkāpumus, bez rakstveida atļaujas savienojot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu vai darbu, tādejādi neievērojot valsts amatpersonām noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un aizliegumus. Tā piemēram, kāda NBS amatpersona, pildot zvērināta advokāta palīga pienākumus, guvusi ienākumus no aizliegtas saimnieciskās darbības veikšanas, bet divu ministriju valsts sekretāres guvušas ienākumus par tādu amatu savienošanu, kas aizliegta ar likumu.

Viens no lielākajiem – 200 latu administratīvais naudas sods tika piemērots 9.Saeimas deputātam, kurš pēc iepriekšējās viņa pārkāpuma konstatēšanas viņa darbībā un administratīvā soda piemērošanas turpināja uzdot savai palīdzei – meitai darba uzdevumus un kontrolēja minēto uzdevumu izpildi, veicot ar amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kurās viņš un viņa radiniece bija personiski un mantiski ieinteresēti, tādējādi atrodoties interešu konflikta situācijā.

Valsts policijas amatpersonas lielākoties bez rakstveida atļaujas savienojušas savus valsts amatpersonu amatus ar sargu amatiem dažādās apsardzes firmās, tādejādi gūstot ienākumus no neatļautas amatu savienošanas. Savukārt Valsts policijas augstākā līmeņa amatpersona tika saukta pie administratīvās atbildības par tāda amata savienošanu, kas tai aizliegts ar likumu.

Būtiski atzīmēt, ka viena gada laikā attiecībā uz divām valsts amatpersonām par vieniem un tiem pašiem pārkāpumiem lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās tika pieņemti divas reizes.

24 valsts amatpersonas ir pārsūdzējušas KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas pieņemto lēmumu.

Salīdzinoši ar 2009.gadu, kad KNAB administratīvo pārkāpumu lietās pieņēma 175 lēmumus, 2010.gadā pieņemti par 22 lēmumiem vairāk, savukārt pērn ar naudas sodu administratīvi sodītas par 19 valsts amatpersonām vairāk nekā 2009.gadā.

Ar KNAB 2010.gada lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietās iespējams iepazīties KNAB mājas lapā, sadaļā Administratīvie pārkāpumi.