Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB izsludina jaunās pretkorupcijas valsts programmas projekta sabiedrisko apspriešanu

10. Janvāris, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izstrādājis jaunās pretkorupcijas programmas 2009.-2013.gadam projektu un izsludina tā sabiedrisko apspriešanu.

Birojs aicina Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, sabiedriskās, politiskās, profesionālās un citas organizācijas iepazīties ar sagatavoto pretkorupcijas programmu un no 10.janvāra līdz 10.februārim sniegt priekšlikumus, kas tiks ņemti vērā, precizējot un papildinot valsts programmas projektā noteiktos rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā nākamajos piecos gados.

Izstrādājot jauno politikas dokumenta projektu 2009.-2013.gadam, tika analizēta līdzšinējā pretkorupcijas politika Latvijā, tika apzinātas tās īstenošanā iesaistīto institūciju problēmas un korupcijas riski, tika saņemti valsts institūciju un nevalstisko organizāciju ieteikumi. Jaunās programmas sagatavošanas posmā tika analizēti arī politiskie aspekti, ekonomiskā situācija, sociālie faktori, kulturālā un tehnoloģiskā vide. Tā rezultātā korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā tika konstatētas vairākas būtiskas problēmas.

Lai nodrošinātu konsekventu pretkorupcijas politiku, jaunajā programmā plānotie uzdevumi gan turpina iepriekšējā programmā iesākto - atsevišķās jomās to koriģējot, gan definēti jauni uzdevumi. Lai sasniegtu programmā definētos mērķus un risinātu identificētās problēmas, tajā paredzēti 80 uzdevumi, noteiktas atbildīgās institūcijas un konkrēti izpildes termiņi. Programmas mērķi un galvenie uzdevumi turpmākajiem pieciem gadiem ir sekojoši:

  • novērst pretrunas starp partiju finansēšanas sistēmas mērķiem un esošo kārtību, uzlabot partiju finansiālās darbības kontroli;
  • nodrošināt likumīgu un lietderīgu rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem un efektīvu tās kontroli, t.sk. publiskās un privātās partnerības projektos, finansējuma sadalē starp pašvaldībām, publiskajos iepirkumos, ārvalstu finansējuma piešķiršanā;
  • ierobežot valsts amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās un to iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus;
    pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmas un stiprināt ētiskumu amatpersonu darbībā;
  • veicināt iedzīvotāju neiecietību pret korupciju, viņu izpratni par tās nepieļaujamību un negatīvajām sekām;
  • nostiprināt labas pārvaldības principu valsts un pašvaldību institūcijās, izglītojot amatpersonas un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • pilnveidot koruptīvu noziedzīgu nodarījumu apkarošanas iespējas, nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu lietu izskatīšanu tiesās.

Jaunā Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma ir veidota kā kompleksa pretdarbība korupcijai un tā sagatavota, lai sasniegtu valsts stratēģijā (pamatnostādnēs) noteiktos pretkorupcijas politikas mērķus un risinātu identificētās problēmas.

Ar abiem jaunajiem pretkorupcijas politikas dokumentu projektiem un pārskatiem par iepriekšējā programmā noteikto uzdevumu izpildi var iepazīties KNAB mājas lapā.

Izteikt viedokli un līdz 10.februārim sniegt savus priekšlikumus jaunajai pretkorupcijas programmai var rakstiski pa pastu (Alberta 13, Rīga, LV-1010), pa elektronisko pastu (viedoklis@knab.gov.lv), kā arī internetā KNAB mājas lapas „Diskusiju” sadaļā.

Plašāku informāciju var saņemt, sazinoties ar KNAB Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļu pa tālruni 67 35 61 68.