Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB priekšnieks norāda uz nepilnībām valdības izveidotās komisijas atzinumā

19. Jūnijs, 2008.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (Birojs) priekšnieks Aleksejs Loskutovs noraida vienu no galvenajiem viņa atbilstības izvērtēšanas komisijas (Komisija) atzinumā minētajiem iemesliem viņa iespējamajai atbrīvošanai no amata – Valsts kontroles norādīto nepilnību pienācīga neizvērtēšana un audita atkārtota atlikšana KNAB Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļā.

Ievērojot, ka Komisija nav lūgusi Biroja priekšniekam sniegt paskaidrojumus par būtiskiem atzinumā norādītiem faktiem, kā arī netika nodrošinātas visas iespējas sniegt Komisijai izsmeļošas atbildes konkrētajā jautājumā, A.Loskutovs uzskata par nepieciešamu sniegt savu skaidrojumu par tās atzinumā minētajiem faktiem.

Vispirms jāvērš uzmanība uz to, ka Valsts kontroles ziņojumā norādītās nepilnības ir novērstas, par ko liecina Latvijas Republikas Valsts kontroles 2008. gada 25.aprīļa atzinumā Nr.5.1-2-57/2007 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2007.gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību” norādītais, ka „finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības rezultātiem, kas noslēdzās 2007.gada 31.decembrī”, tādēļ nav pamatots Komisijas atzinumā norādītais, ka Biroja priekšnieks nav „pienācīgi izvērtējis Valsts kontroles ziņojumu”.

Komisija nav noskaidrojusi, kāpēc tika pārcelts plānotais audits Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļā, ko vadīja I.Veipa. Iemesli norādīti prokurores M.Usānes vadītās komisijas ziņojumā par operatīvo līdzekļu izlietojumu, kur teikts: „Plānotais audits no 2007.gada ceturtā ceturkšņa sakarā ar šajā laikā notikušajām prokuratūras un vairāku komisiju pārbaudēm pārcelts uz 2008.gada otro ceturksni”. Nedz prokurores M.Usānes vadītajai komisijai, nedz valdībai pēc šī ziņojuma uzklausīšanas Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa sēdē nebija iebildumu par plānotā audita pārcelšanu. Uz 2008.gada 3.ceturksni audits Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļā bija pārcelts saskaņā ar Biroja Iekšējā audita nodaļas gada plānu 2008.gadam, kuru Biroja priekšnieks apstiprinājis 2007.gada 19.decembrī. Par minēto gada plānu bija informēts Ministru prezidents, kuram par to nebija iebildumu.

Nepamatota ir atsauce arī uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumā un Ministru kabineta 2007.gada 26.septembrī izveidotās komisijas ziņojumā norādītajām nepilnībām, jo prokurores M.Usānes vadītā komisija jau 2008.gada februārī pabeigtajā papildu pārbaudē secināja, ka „2007.gada pēdējos mēnešos KNAB veikti pasākumi Valsts kontroles revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai operatīvās darbības finansējuma uzskaites organizācijā.”

Biroja priekšnieks uzsver, ka prokurores M.Usānes vadītā komisija secināja, ka „KNAB noteiktā un realizētā kārtība izmaksu veikšanai par operatīvo informāciju un pasākumiem tās iegūšanai, pietiekami nodrošina kontroli pār šo izmaksu pamatotību un lietderību, kā arī izmaksu likumības pārbaudes iespēju”.

Turklāt M.Usānes vadītā komisija atzina, ka laikā no 2004.gada līdz 2007.gadam nav konstatēti gadījumi, kad naudas līdzekļi operatīvajos pasākumos būtu zaudēti biroja amatpersonu neprofesionālas vai nolaidīgas rīcības rezultātā.

Par nepamatotiem Biroja priekšnieks uzskata arī Komisijas pārmetumus, ka “objektīvi pastāvēja risks sakarā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.septembra rīkojumu Nr.596 izveidotās Komisijas secinājumiem par Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas galvenā speciālista J.Imšas nepietiekamo kvalifikāciju, kā arī nodaļas vadītājas I.Veipas disciplināro sodīšanu 2006.gada 9.oktobrī par Biroja Ētikas kodeksā noteikto profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu neievērošanu. Neskatoties uz minēto, Biroja priekšnieks A.Loskutovs neveica organizatoriskus pasākumus, lai izvērtētu riskus, kas saistīti ar viņam tiešā pakļautībā esošās Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darbinieku dienesta pienākumu pildīšanu.”
A.Loskutovs norāda, ka pretēji Komisijas atzinumā teiktajam un Komisijas priekšsēdētāja publiski paustajam viedoklim, Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļā kopš pērnā gada rudens veiktas būtiskas izmaiņas – ņemot vērā 2007.gada rudenī veiktajā pārbaudē konstatēto, operatīvo līdzekļu uzskaiti savas nepietiekamās kvalifikācijas dēļ vairs neveic J.Imša, to uzdots veikt kompetentai amatpersonai no citas nodaļas.

Nekorekta ir arī atsauce uz nodaļas vadītājas I.Veipas disciplināro sodīšanu 2006.gada 9.oktobrī, jo, pirmkārt, šis disciplinārsods jau ir dzēsts, otrkārt, disciplinārlietas izmeklēšanas komisija, izvērtējot I.Veipas rīcību, nekonstatēja tādus Biroja Ētikas kodeksā noteikto profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu pārkāpumus, lai būtu pamatota I.Veipas pazemināšana amatā vai atbrīvošana no amata. Par I.Veipas pārkāpumu un disciplinārsodu tika informēts arī Satversmes aizsardzības birojs, kurš uzskatīja par iespējamu saglabāt I.Veipai augstākā līmeņa pielaidi valsts noslēpumam.

Biroja priekšnieks pauž nožēlu, ka Komisijas darbība bija vienpusēja, Komisija savā atzinumā neatspēkoja A.Loskutova argumentus, kā arī neatspoguļoja to pārbaužu rezultātus, kas liecina par trūkumu novēršanu Biroja darbā.