Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicina pašvaldību deputātus ievērot viņiem noteiktos amata savienošanas aizliegumus

19. Jūnijs, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina jaunievēlētos pašvaldību deputātus savlaicīgi iepazīties ar normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, kā arī informē par jaunajiem amatu savienošanas aizliegumiem, kas stāsies spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Lai gan līdz šim likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Interešu konflikta likums) pašvaldību domju deputātiem nebija noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, KNAB informē, ka ar 2013.gada 1.jūliju stāsies spēkā 21.februārī pieņemtie grozījumi likumā „Par pašvaldībām”. Papildus vispārējiem ierobežojumiem, minētie grozījumi pašvaldību domju deputātiem nosaka būtiskus amata savienošanas aizliegumus (38.panta otrā daļa). Savukārt pašvaldību domju priekšsēdētājiem, papildus Interešu konflikta likumā noteiktajiem institūcijas vadītāja pienākumiem, ir uzlikts pienākums nodrošināt minēto aizliegumu ievērošanu (38.panta trešā daļa).

Grozījumi likumā „Par pašvaldībām” nosaka aizliegumu savienot pašvaldības domes deputāta amatu ar:

  • izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatu;
  • attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldības autonomās funkcijas konkrētās jomās (iedzīvotāju izglītība, sports, kultūra un veselības aprūpe);
  • valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kā arī kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām pārsniedz 50 procentus un kurā vienas vai vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, izņemot kapitālsabiedrību, kas realizē no pašvaldības autonomās funkcijas – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana – izrietošu pārvaldes uzdevumu.

Tāpat pašvaldības domes deputāts nedrīkstēs ieņemt amatu attiecīgās pašvaldības administrācijā, ja šī amata pienākumos ietilpst likuma „Par pašvaldībām” 38.pantā minētie jautājumi, un sniegt pašvaldībai pakalpojumu, ja tas saistīts ar domes lēmumu projektu sagatavošanu, domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaudi, kontroli un uzraudzību pār domes pieņemto lēmumu izpildi vai padomu un konsultāciju sniegšanu pašvaldības amatpersonām.

Ņemot vērā, ka jaunievēlēto deputātu pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu, KNAB vērš pašvaldību deputātu uzmanību uz Interešu konflikta likuma 8.pantā noteikto kārtību, kas jāievēro valsts amatpersonām, ja amata savienošana ir aizliegta (šajā gadījumā no 1.jūlija). Ja pašvaldības deputāts, uzsākot pildīt sava amata pilvaras, vienlaikus ieņem vienu vai vairākus amatus, kuru savienošana ar pašvaldības deputāta amatu ir aizliegta, viņam septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā par to paziņot pašvaldības domei un iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no attiecīgā amata iesniegt institūcijai, kurā viņš ieņem amatu, kura savienošana ar pašvaldības deputāta amatu ir aizliegta. Ja pašvaldības deputāts nesaņem lēmumu par savu atbrīvošanu no aizliegtā amata, viņam ir pienākums pēc viena mēneša par to rakstveidā paziņot pašvaldības domei un KNAB, pārtraukt attiecīgā amata pienākumu pildīšanu, paziņot par atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu un neizmantot turpmāk izmaksājamo atalgojumu.

Ar KNAB sniegtajiem skaidrojumiem par likuma normu piemērošanu un valsts amatpersonām noteikto aizliegumu izpildes kārtību var iepazīties KNAB majaslapas sadaļā „Likuma normu skaidrojumi”.