Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/finances/
26.05.2016

8000 20 70

Partiju finanses

Lai partijas varētu darboties un veidot saikni ar vēlētājiem, tām ir nepieciešami finansu resursi. Savukārt, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos partijām, vairotu sabiedrības interešu pārstāvniecību politikā un mazinātu iespēju šaurām, labi organizētām un finansiāli ietekmīgām grupām noteikt partijas politiku, demokrātiskās valstīs tiek izstrādāti partiju finansēšanas noteikumi.

Latvijā Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķis ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Partiju finanšu avoti

Politiskās partijas var finansēt no:

 • biedru naudas un iestāšanās naudas (partijas biedra ieskaitīto iemaksu un veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas);
 • fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem), kas kalendārā gada laikā nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas no vienas personas vienai partijai;
 • ienākumiem, ko dod attiecīgās partijas saimnieciskā darbība;
 • valsts budžeta - likumā noteiktajos gadījumos;
 • citiem finansēšanas avotiem, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās partijas.

Ziedojums ir jebkurš mantisks vai citāda veida bezatlīdzības labums:

 • pakalpojums;
 • tiesību nodošana;
 • politiskās partijas atbrīvošana no pienākuma;
 • atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai partijai;
 • kustamas vai nekustamas mantas nodošana partijas īpašumā;
 • pakalpojumu sniegšana politiskajai partijai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību;
 • citas darbības, ar kurām partijai tiek piešķirts kāds labums.

 Partiju finansēšanas ierobežojumi

 • nav atļauti juridisko personu ziedojumi;
 • fiziskas personas var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā;
 • ziedojumi, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2014.gadā - 320 eiro), ir jāpārskaita partijas bankas kontā;
 • ja viena persona skaidrā naudā partijai iemaksājusi  finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu (2014.gadā - 320 eiro), turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs partijas bankas kontā;
 • aizliegti anonīmi ziedojumi. Ja saņemts anonīms ziedojums, tas piecu dienu laikā jāpārskaita valsts budžetā;
 • partijas finansēt aizliegts personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
 • partijām aizliegts ņemt aizņēmumus, izsniegt aizdevumus un dot galvojumus;
 • ziedojumiem nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus vai aizdevumus;
 • visi ziedojumi tieši un nepastarpināti jānodod partijai;
 • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību.

Partijas finansēšana ar trešo personu starpniecību ir situācija, kad, īstenojot savas personiskās intereses finansēt partiju, persona izmanto citas personas identitātes datus vai nodod naudu citai personai, kura to ziedo partijai.

2012. un 2013.gadā partijām nodotie dāvinājumi un ziedojumi (latos)

Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, kad notika parlamenta vēlēšanas, 2012.gadā strauji samazinājās partijām ziedoto finanšu līdzekļu apmērs. Lai gan 2012.gada otrajā pusgadā partijām tika ziedots divreiz vairāk nekā pirmajā pusgadā, kopumā 2012.gadā partiju kontos ir ieskaitīts vismazākais finanšu līdzekļu apjoms pēdējos desmit gados – 723 960 lati. Savukārt 2013.gadā partijām ir ziedoti 2 277 161 lats.

ziedojumi_partijam_2012_2013.jpg - 106.6 KB

Politiskajām partijām nodotie dāvinājumi un ziedojumi 2003. – 2013.gads (latos)

ziedojumi_partijam_2003_2013.jpg - 129.43 KB

Par atklātajiem pārkāpumiem politisko partiju finansēšanā un to novēršanai veiktajiem pasākumiem lasiet >>>