Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atļauj valsts amatpersonai, kurai noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, bez rakstveida atļaujas saņemšanas savienot valsts amatpersonas amatu ar dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.

Latvijas Republikas Zemessardzes likums paredz, ka Zemessardzē neuzņem pilsoņus, kuri pilda profesionālo dienestu vai dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, valsts drošības iestādē, pašvaldības policijā, ostas policijā, prokuratūrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijā, Valsts ieņēmuma dienesta Iekšējās drošības pārvaldē vai Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldē.

Valsts amatpersonām, kuras vēlas iestāties Zemessardzē, pirms tam jāpārliecinās, vai:

  • darbības jomas regulējošā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts ierobežojums amata savienošanai ar dienestu Zemessardzē;
  • iekšējā normatīvajā aktā nav noteikts pienākums saskaņot/informēt iestādes vadītāju par amata savienošanu visos gadījumos, kad to neparedz ārējie normatīvie akti.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs skaidro, ka likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - IKNL) pašvaldību deputātiem nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

IKNL pašvaldību deputātiem neierobežo deputāta amata savienošanu ar amatu privātā komercsabiedrībā, taču deputātiem jāievēro vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, kuri noteikti IKNL 6. pantā un likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrajā daļā. Tas nozīmē, ka saskaņā ar iepriekšminēto pašvaldības deputāts drīkst ieņemt amatus paša dibinātā uzņēmumā.

Ievērojot pašvaldības policijas kompetenci, tās amatpersonas atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - IKNL) ir uzskatāmas par valsts amatpersonām, un tām ir saistoši IKNL noteiktie pienākumi, aizliegumi un ierobežojumi, tostarp amata savienošanas ierobežojumi.

Amats ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā.

IKNL pašvaldības policijas amatpersonām neaizliedz savienot valsts amatpersonas amatu ar dienestu Zemessardzē, taču no Latvijas Republikas Zemessardzes likuma normām izriet, ka Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kas pilda dienestu pašvaldības policijā, Zemessardzē netiek uzņemti.

Savukārt personām, kas jau ieņem amatu Zemessardzē, stājoties valsts amatpersonas amatā pašvaldības policijā, nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Zemessardzei, ka iestājušies apstākļi, kas turpmāk liedz ieņemt amatu Zemessardzē.

Maksātnespējas administrators atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk IKNL) ir uzskatāms par valsts amatpersonu, un tam ir saistoši IKNL noteiktie pienākumi, aizliegumi un ierobežojumi, tostarp amata savienošanas ierobežojumi.

Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmuma dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, ja IKNL vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Šādai amata savienošanai nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju.

Ja nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē tiešo pienākumu pildīšanai, atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citas publiskas personas institūcijās. Par minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista un radošais darbs.

Maksātnespējas administratoram IKNL nav noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, tomēr tam ir pienākums ievērot citus IKNL noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.