Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai, aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Korupcijas novēršana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izstrādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas  stratēģiju un valsts programmu, kā arī koordinē programmā minēto institūciju sadarbību, lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu. Iestāde izstrādā metodiku korupcijas novēršanai un apkarošanai valsts un pašvaldību iestādēs un privātajā sektorā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs analizē valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus un iesniedz savus priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Lai novērstu korupciju veicinošas normas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs analizē normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus,  ierosina izdarīt tajos grozījumus, kā arī iesniedz priekšlikumus jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kontrolē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu. Konstatējot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic administratīvā pārkāpuma procesu par administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga iestādei, un sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izglīto dažādas mērķa grupas, tajā skaitā valsts amatpersonas un privātā sektora pārstāvjus, par pretkorupcijas jautājumiem – korupcijas novēršanas profilaktiskajiem pasākumiem, ētiku, interešu konflikta aspektiem un citiem tematiem. Tāpat Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informē sabiedrību par iestādes pieņemtajiem lēmumiem, īstenotajām un plānotajām aktivitātēm un citiem tematiem.

Korupcijas apkarošana

Lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, kā arī pārkāpumus politisko partiju finansēšanas jomā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic izmeklēšanu un operatīvo darbību.

Politisko partiju finanšu kontrole

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kontrolē politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi un likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs apkopo un analizē sagatavoto informāciju par partiju iesniegtajām finansiālās darbības deklarācijām, konstatētajiem pārkāpumiem to iesniegšanā un par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu. Iestāde ne retāk kā reizi gadā informē sabiedrību par atklātajiem politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Priekšvēlēšanu aģitācija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pirms Saeimas, pašvaldību domju, Eiropas Parlamenta vēlēšanām uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu saistībā ar priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos.