*Pārpublicējot atsauce uz KNAB ir obligāta!

Biznesa darījumos nav pieļaujama kukuļošana, lai iekarotu tirgu vai gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo konkurences nosacījumus. Veicinot uzņēmēju izpratni par godprātīgu un tiesisku komerciālo darbību, KNAB ir uzsācis uzņēmēju izglītošanu par pretkorupcijas jautājumiem.

Kopš 2014.gada 30.maija Latvija ir kļuvusi par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” dalībvalsti. Šī starptautiskā regulējuma mērķis ir sekmēt uz konkurences principiem balstītu starptautisko uzņēmējdarbību, nosakot dalībvalstu pienākumu novērst un izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos un atbildības piemērošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

OECD “Labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības jautājumos” rekomendē uzņēmumiem ieviest efektīvus iekšējās kontroles pasākumus.

KNAB aicina īstenot godprātīgu uzņēmējdarbību

Atgādinot uzņēmējiem par godprātīgu komerciālo darbību, KNAB ir izstrādājis informatīvos materiālus – infografiku un bukletu, lai aicinātu uzņēmējus novērtēt korupcijas riskus un ieviest to novēršanas pasākumus, izstrādājot ētikas normas, attīstot iekšējās kontroles un ziņošanas mehānismus, kā arī izglītojot un apmācot darbiniekus, tiek sniegta informācija arī par juridiskajām personām piemērojamajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, ja kukuļošana veikta juridiskas personas interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. KNAB uzsver, ka maldīgi ir uzskatīt, ka korupcijas un krāpšanas nodarījumi attiecas tikai uz valsts amatpersonām, bet uzņēmēju loma ir minimāla, tieši pretēji – godprātīgai uzņēmējdarbībai ir ārkārtīgi liels korupcijas novēršanas potenciāls.

Lai skaidrotu iekšējās kontroles elementus, KNAB ir izstrādājis infografiku, atgādinot, ka ir maldīgi uzskatīt, ka korupcijas un interešu konflikta riski attiecas tikai uz valsts amatpersonām, attiecīgi uzsverot, ka iekšējā kontrole ir jebkuras institūcijas vai uzņēmuma īstenots pasākumu kopums, kas vērsts uz tās mērķu efektīvu sasniegšanu. Infografikā norādītas tās pamatprasības, kas jāievieš jebkurā institūcijā vai uzņēmumā, lai novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus.

Buklets "Godprātīga un no korupcijas brīva starptautiskā uzņēmējdarbība"

Neatļauti maksājumi, ziedojumi,  dāvinājumi un citi labumi amatpersonām ar mērķi apiet noteikumus, panākt labvēlīgāku attieksmi vai ātrāku problēmas risinājumu ir kukuļošana jeb korupcija, un tāda rīcība ir prettiesiska un nav pieļaujama. Korupcija rada nopietnas juridiskas, morālas, ekonomiskas un politiskas sekas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, kā arī kropļo konkurenci.

Atgādinot uzņēmējiem par godprātīgu un tiesisku komerciālo darbību, KNAB ir izstrādājis bukletu, kurā uzņēmumi tiek aicināti novērtēt korupcijas riskus un ieviest to novēršanas pasākumus, izstrādājot ētikas vadlīnijas, attīstot iekšējās kontroles un ziņošanas mehānismus, kā arī izglītojot un apmācot darbiniekus par uzņēmuma vērtībām un rīcību ētisku dilemmu situācijās. Vienlaikus informatīvajā materiālā tiek sniegta informācija par korupcijas un kukuļošanas būtību, sodiem, kā arī juridiskajām personām piemērojamajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, ja kukuļošana veikta juridiskas personas interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. Bukleti ir pieejami KNAB Ziņojumu centrā, kā arī elektroniski.

Pretkorupcijas rokasgrāmatas uzņēmējiem

Ieviešot OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasības, KNAB ar mērķi informēt uzņēmējus par nepieciešamajiem iekšējās kontroles mehānismiem korupcijas novēršanai 2014.gada vasarā latviešu valodā ir pārtulkojis OECD, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja un Pasaules Bankas 2013.gadā publicēto rokasgrāmatu "Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business".

Rokasgrāmata ir praktisks palīgs uzņēmumiem, kas vēlas stiprināt vai ieviest korupcijas un krāpšanas novēršanas pasākumus savā organizācijā. Materiālā apkopoti galvenie starptautiskās uzņēmējdarbības vadības instrumenti un aprakstīta to praktiskā ieviešana dzīvē. Tajā apkopoti starptautiski visvairāk atzītie korupcijas novēršanas instrumenti uzņēmējdarbībā, kā arī aprakstīti spilgti piemēri no uzņēmējdarbības prakses, ieviešot pretkorupcijas politiku.

ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) publikācija angļu valodā

Citi informatīvie materiāli par korupcijas novēršanu uzņēmējdarbībā 

Noderīgas saites uzņēmējiem

OECD izstrādātie materiāli par korupciju starptautiskajos darījumos (dažādās valodās)

UNODC publikācijas korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā (dažādās valodās)

Latvijas nacionālais kontaktpunkts. OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem.

Semināri uzņēmējiem

Kopš 2014.gada KNAB ir uzsācis uzņēmēju izglītošanu par pretkorupcijas jautājumiem. Aicinām sekot līdzi aktuālakajai informācijai par gaidāmajiem semināriem šajā mājaslapas sadaļā. Ja jūs interesē seminārs tieši jūsu uzņēmuma darbiniekiem, aicinām sazināties ar KNAB speciālistiem sabiedrības izglītošanas jomā, zvanot pa tālruni 67356189.