Ministru prezidents 2019. gada 23. decembrī ar rīkojumu Nr. 357 apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stratēģiju 2020.-2022. gadam.

Stratēģija ir vidēja termiņa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadības dokuments, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības plānošanu un īstenošanu tā kompetencē esošo funkciju un uzdevumu ietvaros laikposmā no 2020. līdz 2022. gadam.

Turpmākajos gados Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resursus koncentrēs četru prioritāro uzdevumu veikšanai.

  1. Valsts amatpersonu prettiesiskas rīcības iespējamības ar publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem mazināšana. Stratēģijas darbības periodā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs noteicis šādas prioritārās jomas: finanšu sektors, tiesu varas institūcijas, veselības aprūpe, kā arī publiskie iepirkumi. Īpašu uzmanību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pievērsīs publiskajiem iepirkumiem Eiropas Savienības finansētajos projektos, iepirkumiem būvniecības nozarē, Latvijas lielākajās pašvaldībās un Rail Baltica projektā.
  2. Paralēlās finanšu izmeklēšanas nodrošināšana katrā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajā kriminālprocesā ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
  3. Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas uzraudzības pilnveidošana, piemērojot jauno politisko partiju finansēšanas modeli.
  4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana, efektivizējot iestādes analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas spējas.

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto pienākumu un Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.