​Stratēģija ir vidēja termiņa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadības dokuments, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības plānošanu un īstenošanu tā kompetencē esošo funkciju un uzdevumu ietvaros laikposmā no 2023. līdz 2026. gadam.

Stratēģijā noteikti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stratēģiskie mērķi, uzdevumi to sasniegšanai, rezultatīvie rādītāji un to sasniedzamās skaitliskās vērtības. Stratēģijas darbības periodā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs noteicis piecas prioritātes:

  1. Mazināt korupcijas riskus publisko iepirkumu un Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanas gaitā, īpaši: a) jomās, kurās īsteno finansiāli apjomīgākos projektus, b) valsts un pašvaldību īstenotajos projektos un izsludinātajos iepirkumos, c) Rail Baltica projekta ietvaros.
  2. Pilnveidot praksi valsts amatpersonu iespējamas korupcijas rezultātā iegūtu līdzekļu atzīšanai par noziedzīgi iegūtiem un to konfiscēšanu valsts labā.
  3. Nodrošināt efektīvu nacionālo pretkorupcijas politiku.
  4. Veicināt neiecietību pret korupciju publiskajā un privātajā sektorā.
  5. Īstenot digitālo transformāciju.

Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto un Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra instrukciju Nr. 1 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”. Stratēģijas izstrādē ņemtas vērā Valsts kancelejas 2022. gadā sagatavotās stratēģiskās plānošanas vadlīnijas, kurās ietvertas norādes valsts pārvaldes iestādēm.