Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var saukt partiju pie administratīvās atbildības un brīdināt tās vadītāju, ja partija neiesniedz gada pārskatus vai vēlēšanu deklarācijas līdz likumā noteiktajam termiņam vai nenorāda likumā prasītās ziņas, kā arī, ja netiek pildīti noteikumi, kas regulē partiju ienākumus, izdevumus un grāmatvedības uzskaiti.

Pretlikumīgi iegūto līdzekļu atmaksas kārtība

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzdod partijai pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā. Pēc partijas motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu līdz 90 dienām.

Ja partija neievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktos nelikumīgi iegūto finanšu līdzekļu atmaksas termiņus un pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka brīdinājuma atkārtoti neiesniedz gada pārskatu vai vēlēšanu deklarāciju, tad iestāde ierosina partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā.

Ja  partija neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, tad tiek ierosināta partijas darbības izbeigšana tiesas ceļā.

Atbildība par partijām izvirzīto prasību un ierobežojumu neizpildi

Atbildība par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasību neievērošanu ir noteikta šī likuma 10.pantā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 6 pantā " Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana", 166. 34 pantā " Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana" un 175. 2 pantā " Kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšana", kā arī Krimināllikuma 288. 2, 288. 3 un 288. 4 pantā par politisko partiju vai to apvienību nelikumīgu finansēšanu un tās starpniecību, kā arī par nelikumīga finansējuma pieņemšanu.

Administratīvā atbildība

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var saukt pie administratīvās atbildības:

 • par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu - uzliek naudas sodu no 70 līdz 430 eiro;
 • par deklarāciju aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, ziņojuma par saņemto vai nepieņemto ziedojumu vai ziņojuma par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu iesniegšanas kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu līdz 700 eiro;
 • par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta ziedojuma tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu ziedojuma pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās partijas bankas kontā, kurš pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu; par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu - uzliek naudas sodu no 140 līdz 7 100 eiro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas;
 • par partijas nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā ziedojuma apmēra pārsniegšanā, ziedojuma netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu ziedošanā bez pārskaitījuma attiecīgās partijas bankas kontā, - uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu partijai, no 30 līdz 700 eiro;
 • par partijas finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, - uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi partiju no citu personu ziedojumiem un aizdevumiem, no 280 līdz 700 eiro;
 • par partijas finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību – uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no 140 līdz 280 eiro.

Kriminālatbildība

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var rosināt uzsākt kriminālvajāšanu:

 • par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
 • par starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā lielā apmērā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
 • par politiskās partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
 • par politiskās partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās saistītas ar finansējuma pieprasīšanu lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
 • par politiskās partijas finansējuma izspiešanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Administratīvā pārkāpuma naudas sodu samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja banka: Valsts kase
Saņēmēja konta Nr. LV97TREL1060041011300
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: lēmuma numurs

Anonīmo vai pretlikumīgo ziedojumu un biedru naudu, pārsniegtā priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ieskaitīšanai valsts budžetā:

Saņēmējs: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja banka: Valsts kase
Saņēmēja konta Nr. LV50TREL1060001221000
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: lēmuma numurs

Valsts budžeta finansējuma atmaksai:

Saņēmējs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Saņēmēja reģistrācijas Nr.90001427791
Saņēmēja banka: Valsts kase
Saņēmēja konta Nr. LV42TREL2040007028000
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22XXX
Maksājuma mērķis: lēmuma numurs

Pārbaudes partiju finansēšanas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās pārbaudes un pieņemtie lēmumi
Skatīt vairāk