Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2023.-2025. gadam ir īstermiņa attīstības plānošanas dokuments. Pasākumu plāns ir turpinājums Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam.

Informatīvais ziņojums “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015. – 2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu” ir politikas plānošanas dokuments. Tajā ir apkopota informācija par uzdevumu un pasākumu izpildi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam, kā arī 2021. un 2022. gadā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija liecina, ka atbildīgās institūcijas savas kompetences jomā ir pilnībā izpildījušas 75 % paredzēto uzdevumu un pasākumu, 16 % uzdevumu izpildi ir veikušas daļēji un 9 % nav izpildījušas.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informatīvais ziņojums, kurā veikts starpposma novērtējums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanu. Ziņojumā par 2015.-2018. gadu iekļauta informācija par pamatnostādnēs ietverto uzdevumu un pasākumu izpildi, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Pamatnostādnes nodrošina pēctecību iepriekšējā plānošanas periodā apstiprinātajiem dokumentiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2009. - 2013. gadam".

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlijā rīkojums Nr.393 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2009.-2013. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, un tas ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā apstiprinātajai Korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijai 2004.-2008. gadam.

Pamatnostādnēs noteikti Latvijas pretkorupcijas politikas mērķi un rīcības virzieni turpmākajiem pieciem gadiem, lai panāktu valsts amatpersonu efektīvu un tiesisku darbību sabiedrības interesēs.

Pamatnostādnes apstiprinātas Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdē. Ministru kabineta 2009. gada 21. maija rīkojums Nr.326 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2009.-2013. gadam.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma ir izstrādāta Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu īstenošanai, un tajā noteikti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā nākamajos piecos gados.

Programma apstiprināta Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra sēdē. Ministru kabineta 2009. gada 24. septembra rīkojums Nr.654 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.-2013. gadam.

Saskaņā ar minēto rīkojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārskata veidā apkopojis valsts pārvaldes iestāžu iesniegtās atskaites par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009. – 2013. gadam izpildi laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim:

 

Koncepcijas

Attīstības plānošanas dokumenti
Skatīt vairāk