Apmaksāts aģitācijas reklāmas raksts no interneta portāla ir jāņem ārā tajā brīdī, kad saskaņā ar noslēgto līgumu beidzas aģitācijas materiāla izvietošanas laiks, par kuru veikta samaksa. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls (raksts vai cita veida materiāls) interneta portālā (mājas lapā), tajā skaitā arī arhīvā, nedrīkst būt izvietots vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanu dienas.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrais punkts noteic, ja politiskā partija vai politisko partiju reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju vēlēšanām, visu šo domju priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos eiro, piemērojot koeficientu 0,0004, uz katru attiecīgās pašvaldības domes vēlētāju iepriekšējās domes vēlēšanās.

Ņemot vērā likumā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic kontroli par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma noteiktā partijas visu pašvaldību domju kopējā priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ievērošanu.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums neliedz partijai kopējo priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apjomu, tai skaitā kopējos reklāmu izdevumus par vairāku novadu kandidātiem, sadalīt pēc saviem ieskatiem starp to domju priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem, kurās politiskā partija iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus.

Limitētie izdevumi ir visi izdevumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās (noma, izvietošana, eksponēšana, transportēšana, līmēšana, montāža, demontāža, kopšana, uzraudzība, atjaunošana, saskaņošana, pašvaldības nodevas, apdrošināšana, noņemšana u.c.).

Nelimitētie izdevumi ir par partijas reklāmas plakātu sagatavošanu (materiāli, druka, antigraffiti pārklājums).

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā izvietotās maksas reklāmas par politiskās partijas darbu, tās darba popularizēšanu un jaunu biedru piesaisti reklamē politisko partiju priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, līdz ar to satur netiešu aicinājumu balsot par politisko partiju. Šie reklāmas izgatavošanas un izvietošanas izdevumi ir norādāmi vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā.

Partijai ir tiesības uzrunāt vēlētājus un izplatīt aģitācijas materiālus publiskās lietošanas iekštelpās, to iepriekš rakstveidā saskaņojot ar telpu īpašnieku.

Aizliegts izvietot un izplatīt aģitācijas materiālus ēku telpās, kurās atrodas valsts un pašvaldību institūcijas un kapitālsabiedrības.

Jā, var. Izvietojot aģitācijas materiālus publiskās vietās uz fiziskai personai piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.), jāņem vērā normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, kā arī Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktie ierobežojumi.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikts ierobežojums politiskai partijai slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šai personai piederošā īpašuma nomu aģitācijas materiālu izvietošanai.

Šajā gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikts aizliegums fiziskai personai dāvināt politiskajai partijai šīs politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu uz sev piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.).

Šajā gadījumā fiziskai personai un politiskajai partijai atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam jānovērtē minētais dāvinājums naudā – tirgus vērtībā. Politiskajai partijai jāpaziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par saņemto dāvinājumu, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu, kā arī jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Ja fiziskā persona nav iesniegusi savus izcenojumus, vai šī fiziskā persona var dāvināt politiskajai partijai šīs politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu uz sev piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.)?

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikts aizliegums fiziskai personai dāvināt politiskajai partijai šīs politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu uz sev piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.).

Šajā gadījumā fiziskai personai un politiskajai partijai atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam jānovērtē minētais dāvinājums naudā – tirgus vērtībā. Politiskajai partijai jāpaziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par saņemto dāvinājumu, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu, kā arī jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Nē, nevar.

Deputātu kandidātu fotoattēlu, politisko partiju nosaukumu, logo, kas atspoguļo attiecīgo politisko partiju, vai citu to vizuālu elementu iekļaušana publikācijā vai raidījumā, tajā skaitā ar politiskās partijas saistīta notikuma atspoguļošanā, ja tam nav tiešas saistības ar konkrētās publikācijas vai raidījuma saturu, kā arī gadījumā, ja tas tiek veikts tieši kādas politiskā partijas vai deputāta kandidāta popularizēšanai, vērtējama kā slēptā priekšvēlēšanu aģitācija, un nav pieļaujama.

Vai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pašvaldības informatīvajā izdevumā ir pieļaujama domes priekšsēdētāja sleja? Vai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pašvaldības informatīvajā izdevumā ir pieļaujama domes priekšsēdētāja un viņa, viņa vietnieku vai citu amatpersonu (par kurām ir zināms, ka viņas varētu startēt pašvaldību vēlēšanās kā kandidāti) citātu izmantošana vai pieminēšana rakstos?

Veidojot pašvaldības informatīvā materiāla saturu, preses relīzes, ierakstus sociālajos tīklos, raidījumu pārraides radiostacijās un televīzijas kanālos, kā arī cita veida saziņā jānošķir pašvaldības vadītāju, pašvaldības vadošo darbinieku u.c. amatpersonu aktivitātes no šo personu kā deputātu kandidātu vai politisko partiju pārstāvju aktivitātēm.

Ja politiskās partijas pārstāvja/deputāta kandidāta vai iespējamā deputāta kandidāta viedoklis, uzruna vai pieminēšana tiek izmantota kā amatpersonas viedoklis, tad šāda informācija nekādā veidā nevar saturēt tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu vai šīs personas papildu reklamēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.

Lemjot par deputāta (iespējamā) kandidāta, kurš vienlaikus ir arī pašvaldības vadītājs, pašvaldības vadošais darbinieks vai cita amatpersona, atspoguļošanu vai tā viedokļa iekļaušanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, tajā skaitā informatīvajā izdevumā, informatīvajā raidījumā radiostacijā vai televīzijas kanālā, kā arī sociālajos tīklos un cita veida saziņā, ir jāizvērtē sabiedriskā interese zināt attiecīgās amatpersonas viedokli vai rīcību, kā arī ņemt vērā to, ka tādējādi var tik popularizēta konkrētā politiskā partija vai deputāta kandidāts.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka pašvaldībai, nodrošinot sabiedrības informēšanas funkciju, nav pienākuma saziņā jeb sabiedrības informēšanā iekļaut tieši pašvaldības vadītāja vai citas amatpersonas, kas ir deputāta kandidāts, viedokli, uzrunu, tā pieminēšanu u.tml.

Pilsētas dzimšanas diena iekrīt aģitācijas periodā, un iepriekšējos gadus šajā dienā iedzīvotājiem pa pastkastēm tika izplatīta apsveikuma kartīte ar pilsētas mēra novēlējumu svētkos. Vai šādas kartītes nosūtīšana netiks uzskatīta par administratīvo resursu izmantošanu, ja zināms, ka mērs kandidēs pašvaldību vēlēšanās?

Pilsētas dzimšanas dienas apsveikuma kartīšu ar tāda pilsētas mēra novēlējumiem, kas ir deputāta kandidāts, izsūtīšanā ir saskatāmas priekšvēlēšanu aģitācijas pazīmes. Iedzīvotājiem izsūtot apsveikuma kartītes pilsētas dzimšanas dienā, jānodrošina, lai kartītes nesatur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu (piemēram, pilsētas mēra fotoattēlu, saukļus vai izteicienus, kas tieši vai netieši popularizē kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu, tieši pilsētas mēra novēlējumus un parakstu). Proti, apsveikuma kartītē pilsētas mēra vietā bez personalizēšanas var norādīt domi vai pašvaldību.

Vai masu informācija līdzeklis un ziņu portāls vispār nav tiesīgs izplatīt/publicēt kāda rakstura informāciju, kas skar esošo deputātu, deputātu kandidātu, esošo deputātu/deputātu kandidātu vai esošo pašvaldības deputātu, kurš ir/nav deputātu kandidāts vai par politisko partiju, kuru pārstāv minētās personas? Vai minētās informācijas izplatīšana/publicēšana tiks uzskatīta par tiešu vai netiešu politisko aģitāciju?

Masu informācijas līdzekļiem, tajā skaitā interneta vietnēm un ziņu portāliem, jānodrošina samērīgs politisko partiju un to pārstāvju atspoguļojums. Proti, nav pieļaujama situācija, kad masu informācijas līdzeklis, tajā skaitā interneta vietne, atspoguļo tikai viena vai dažu politisko partiju vai to pārstāvju viedokļus un uzskatus, neatkarīgi no tā, vai šī persona vai par šo personu sniegtā informācija ir vai nav saistīta ar tās profesionālo darbību, tādējādi palielinot šo politisko partiju popularitāti.

Masu informācijas līdzekļiem, tajā skaitā interneta vietnēm un ziņu portāliem, veidojot savu saturu, jānošķir deputātu kandidātu aktivitātes no šo pašu personu kā pašvaldības vadītāju vai vadošo darbinieku, Saeimas deputāta u.tml. aktivitātēm.

Jā, ir tiesīgs.