2024. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, paredzot, ka turpmāk televīzijā, radio, publiskās ārtelpās un iekštelpās, laikrakstos un žurnālos, iespiedtehnikā izgatavotajos  materiālos, kā arī internetā apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija veicama tikai valsts valodā, latgaliešu rakstu valodā vai lībiešu valodā.

Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām minētie materiāli var ietvert vai var tikt nodrošināti ar identisku tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās.

Aģitācijas materiālu izvietošana

Politiskā partija var izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz politiskās partijas biedra uzņēmumam piederoša īpašuma (zemes), ja šis uzņēmums ir iesniedzis izcenojumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Izcenojumu iesniegšanas termiņš pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir 2024. gada 11. janvāris.

Partijai ir tiesības uzrunāt vēlētājus un izplatīt aģitācijas materiālus publiskās lietošanas iekštelpās, to iepriekš rakstveidā saskaņojot ar telpu īpašnieku.

Aizliegts izvietot un izplatīt aģitācijas materiālus ēku telpās, kurās atrodas valsts un pašvaldību institūcijas un kapitālsabiedrības.

Jā, var. Izvietojot aģitācijas materiālus publiskās vietās uz fiziskai personai piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.), jāņem vērā normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, kā arī Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktie ierobežojumi.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikta ierobežojuma politiskai partijai slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šai personai piederošā īpašuma nomu aģitācijas materiālu izvietošanai.

Šajā gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikta aizlieguma fiziskai personai dāvināt politiskajai partijai šīs partijas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu uz sev piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.).

Šajā gadījumā fiziskai personai un politiskajai partijai atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam jānovērtē minētais dāvinājums naudā – tirgus vērtībā. Politiskajai partijai jāpaziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par saņemto dāvinājumu, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu, kā arī jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav noteikta aizlieguma fiziskai personai dāvināt politiskajai partijai šīs politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu uz sev piederoša kustamā vai nekustamā īpašuma (automašīnas, piekabes, zemes, ēkas sienas u.tml.).

Šajā gadījumā fiziskai personai un politiskajai partijai atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam jānovērtē minētais dāvinājums naudā – tirgus vērtībā. Politiskajai partijai jāpaziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par saņemto dāvinājumu, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu, kā arī jāiesniedz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 27. panta trešajā daļā minētais paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Nē, nevar.

Administratīvo resursu izmantošana

Pilsētas dzimšanas dienas apsveikuma kartīšu ar tāda pilsētas mēra novēlējumiem, kas ir deputāta kandidāts, izsūtīšanā ir saskatāmas priekšvēlēšanu aģitācijas pazīmes. Iedzīvotājiem izsūtot apsveikuma kartītes pilsētas dzimšanas dienā, jānodrošina, lai kartītes nesatur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu (piemēram, pilsētas mēra fotoattēlu, saukļus vai izteicienus, kas tieši vai netieši popularizē kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu, tieši pilsētas mēra novēlējumus un parakstu). Proti, apsveikuma kartītē pilsētas mēra vietā bez personalizēšanas var norādīt domi vai pašvaldību.

Veidojot pašvaldības informatīvā materiāla saturu, preses relīzes, ierakstus sociālajos tīklos, raidījumu pārraides radiostacijās un televīzijas kanālos, kā arī cita veida saziņā jānošķir pašvaldības vadītāju, pašvaldības vadošo darbinieku u.c. amatpersonu aktivitātes no šo personu kā deputātu kandidātu vai politisko partiju pārstāvju aktivitātēm.

Ja politiskās partijas pārstāvja/deputāta kandidāta vai iespējamā deputāta kandidāta viedoklis, uzruna vai pieminēšana tiek izmantota kā amatpersonas viedoklis, tad šāda informācija nekādā veidā nevar saturēt tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju vai deputāta kandidātu vai šīs personas papildu reklamēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.

Lemjot par deputāta (iespējamā) kandidāta, kurš vienlaikus ir arī pašvaldības vadītājs, pašvaldības vadošais darbinieks vai cita amatpersona, atspoguļošanu vai tā viedokļa iekļaušanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, tajā skaitā informatīvajā izdevumā, informatīvajā raidījumā radiostacijā vai televīzijas kanālā, kā arī sociālajos tīklos un cita veida saziņā, ir jāizvērtē sabiedriskā interese zināt attiecīgās amatpersonas viedokli vai rīcību, kā arī ņemt vērā to, ka tādējādi var tik popularizēta konkrētā politiskā partija vai deputāta kandidāts.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka pašvaldībai, nodrošinot sabiedrības informēšanas funkciju, nav pienākuma saziņā jeb sabiedrības informēšanā iekļaut tieši pašvaldības vadītāja vai citas amatpersonas, kas ir deputāta kandidāts, viedokli, uzrunu, tā pieminēšanu u.tml.

Informācijas publicēšana par politiskajām partijām vai deputātu kandidātiem

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā deputāta kandidātam, veicot publiskas aktivitātes, jāizvērtē, vai viņa veiktās darbības netiktu uzskatītas par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ieskatā, izmaksas, kas saistītas ar filmas demonstrēšanu, priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir pieskaitāmas pie vēlēšanu izdevumiem.

Masu informācijas līdzekļiem, tajā skaitā interneta vietnēm un ziņu portāliem, jānodrošina samērīgs politisko partiju un to pārstāvju atspoguļojums. Proti, nav pieļaujama situācija, kad masu informācijas līdzeklis, tajā skaitā interneta vietne, atspoguļo tikai viena vai dažu politisko partiju vai to pārstāvju viedokļus un uzskatus, neatkarīgi no tā, vai šī persona vai par šo personu sniegtā informācija ir vai nav saistīta ar tās profesionālo darbību, tādējādi palielinot šo politisko partiju popularitāti.

Masu informācijas līdzekļiem, tajā skaitā interneta vietnēm un ziņu portāliem, veidojot savu saturu, jānošķir deputātu kandidātu aktivitātes no šo pašu personu kā pašvaldības vadītāju vai vadošo darbinieku, Saeimas deputāta u.tml. aktivitātēm.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā izvietotās maksas reklāmas par politiskās partijas darbu, tās darba popularizēšanu un jaunu biedru piesaisti reklamē politisko partiju priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, līdz ar to satur netiešu aicinājumu balsot par politisko partiju. Šie reklāmas izgatavošanas un izvietošanas izdevumi ir norādāmi vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā.

Jā, ir tiesīgs.

Deputātu kandidātu fotoattēlu, politisko partiju nosaukumu, logo, kas atspoguļo attiecīgo politisko partiju, vai citu to vizuālu elementu iekļaušana publikācijā vai raidījumā, tajā skaitā ar politiskās partijas saistīta notikuma atspoguļošanā, ja tam nav tiešas saistības ar konkrētās publikācijas vai raidījuma saturu, kā arī gadījumā, ja tas tiek veikts tieši kādas politiskā partijas vai deputāta kandidāta popularizēšanai, vērtējama kā slēptā priekšvēlēšanu aģitācija, un nav pieļaujama.

Apmaksāts aģitācijas reklāmas raksts no interneta portāla ir jāņem ārā tajā brīdī, kad saskaņā ar noslēgto līgumu beidzas aģitācijas materiāla izvietošanas laiks, par kuru veikta samaksa. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls (raksts vai cita veida materiāls) interneta portālā (mājas lapā), tajā skaitā arī arhīvā, nedrīkst būt izvietots vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanu dienas.

Vēlēšanu izdevumi

Limitētie izdevumi ir visi izdevumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās (noma, izvietošana, eksponēšana, transportēšana, līmēšana, montāža, demontāža, kopšana, uzraudzība, atjaunošana, saskaņošana, pašvaldības nodevas, apdrošināšana, noņemšana u.c.).

Nelimitētie izdevumi ir par partijas reklāmas plakātu sagatavošanu (materiāli, druka, antigraffiti pārklājums).

Drošības nauda, kura tiek apmaksāta no valsts budžeta finansējuma, par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu pirms vēlēšanām iekļaujama otrajā mērķgrupā - politiskās organizācijas (partijas) darbības saturiskai nodrošināšanai.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrais punkts noteic, ja politiskā partija vai politisko partiju reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju vēlēšanām, visu šo domju priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos eiro, piemērojot koeficientu 0,0004, uz katru attiecīgās pašvaldības domes vēlētāju iepriekšējās domes vēlēšanās.

Ņemot vērā likumā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic kontroli par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma noteiktā partijas visu pašvaldību domju kopējā priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ievērošanu.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums neliedz partijai kopējo priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apjomu, tai skaitā kopējos reklāmu izdevumus par vairāku novadu kandidātiem, sadalīt pēc saviem ieskatiem starp to domju priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem, kurās politiskā partija iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, rīkojot tikšanos ar deputātu kandidātiem, izdevumi, kuri rodas šīs tikšanās organizēšanai ir pieskaitāmi pie vēlēšanu izdevumiem.