Ja valsts amatpersona papildus savam darbam valsts amatpersonas amatā vēlas strādāt citu darbu/amatu, izpildīt kādas personas pilnvarojumu vai uzņēmuma līgumu, veikt saimniecisko darbību individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja statusā, amatpersonai jāiepazīstas ar likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amata savienošanas ierobežojumiem. 

Minētajā likumā ir noteikti vispārējie un speciālie amata savienošanas ierobežojumi.

Vispārējie amata savienošanas ierobežojumi

Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.

Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, saimniecisko darbību individuālā komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja statusā, ja likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Ja minētajā likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonas amatu atļauts savienot ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās publiskas personas institūcijās. Ierobežojumā minēto amatu skaitā neietilpst pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionālā sportista un radošais darbs. 

Valsts amatpersonai, kurai likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. pantā noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:

 1. amatu, kuru ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
 2. pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
 3. saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", gūstot ienākumus tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta profesionālās darbības;
 4. saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
 5. tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja tas nerada interešu konfliktu;
 6. amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada interešu konfliktu;
 7. dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.

Speciālie amata savienošanas ierobežojumi

Speciālie valsts amatpersonas savienošanas ierobežojumi katrai valsts amatpersonu grupai noteikti likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. pantā.

Amata savienošanas atļaujas saņemšanas kartība

Ja amata savienošanai nepieciešama atļauja, valsts amatpersonai tā jāsaņem pirms amata savienošanas, uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās. Atļauja jālūdz rakstveidā, un tas var būt iesniegums pēc iestādes parauga vai iesniegums brīvā formā, norādot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par plānoto darbu.

Iestādes vadītājam lēmumu izsniegt vai atteikt amata savienošanas atļauju jāpieņem 30 dienu laikā, vērtējot, vai savienošana:

 • neradīs interešu konfliktu;
 • nebūs pretrunā ar amatpersonai saistošajām ētikas normām;
 • nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
 • nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai tās uzdevumā.

Lēmumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu var noformēt arī rezolūcijas veidā.

Ja persona, stājoties valsts amatpersonas amatā, ieņem vēl citu amatu, kura savienošana ir pieļaujama, saņemot rakstveida atļauju, tai pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā jāiesniedz lūgums atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.

Savukārt, ja persona, kurai valsts amatpersonas statusu nosaka pēc tam, kad pieņemts lēmums par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā, vienlaikus ieņem citu amatu, kura savienošana ir pieļaujama, saņemot rakstveida atļauju, tai ir pienākums septiņu dienu laikā no valsts amatpersonas statusa dienas rakstveidā iesniegt lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.

Ieņemot vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja jāsaņem katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu ir nepieciešama atļauja.

Ja amatpersona (institūcija), kas personu ieceļ, ievēlē vai apstiprina valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kas lemj par amata savienošanas atļauju, jautājumu par atļauju izlemj, ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.

Atbildība

Atbildība par interešu konflikta situāciju pārkāpumiem
Skatīt vairāk

Administratīvie pārkāpumi

Informācija par pieņematajiem lēmumiem
Skatīt vairāk