Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Par atrašanos interešu konflikta situācijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības un var piemērot naudas sodu no 70 līdz 700 eiro.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs skaidro, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē vīrs un sieva ir radinieki. Tāpat par radiniekiem tiek uzskatīti vecāki, t.sk. adoptētāji un adoptētie, vecvecāki, bērni, kā arī mazbērni, brāļi, pusbrāļi, māsas un pusmāsas.

Likums neaizliedz radiniekiem strādāt vienā iestādē. Ir svarīgi, lai, pildot amata pienākumus, radinieki nenonāktu interešu konfliktā un valsts amatpersona nesagatavotu vai neizdotu administratīvos aktus, neveiktu uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, neslēgtu līgumus vai neveiktu citas darbības, kurās attiecīgā valsts amatpersona un tās radinieki ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

Turklāt valsts amatpersonai ir pienākums nekavējoties sniegt informāciju augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par pašas, savu radinieku, tostarp laulāto, un arī darījumu partneru mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kas ietilpst tās amata pienākumos.

Savukārt augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai saskaņā ar iepriekšminētajā likumā noteikto ir pienākums uzdot attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai, lai tādējādi izslēgtu iespējamu interešu konflikta situāciju.