2017. gadā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", kas paredz ārējo normatīvo aktu publiskas personas institūcijām, lai radītu vienotu izpratni par pamatprasībām iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

Minētie noteikumi paredz obligātu prasību visām publiskas personas institūcijām izstrādāt un ieviest iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu. Cita starpā Iekšējā audita likums nosaka, ka ministrijas valsts sekretārs vai iestādes vadītājs, kura uzdevums ir nodrošināt pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu ministrijas vai iestādes darbību, ir atbildīgs par risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopuma - iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu. Iespējamie korupcijas riski ir viens no risku veidiem iestādē.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izstrādājis vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie pārskati

2020. gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavoja informatīvo materiālu par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās. Iestāde ziņojumā norāda, ka valsts un pašvaldību institūcijās iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izstrāde bieži vien ir formāls pasākums. Tādējādi daļa institūciju neefektīvi īsteno vai neīsteno vispār obligātos pasākumus, lai savlaicīgi apzinātu un novērstu iespējamos korupcijas un interešu konflikta riskus.

Informatīvais ziņojums “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās”

Rekomendācijas un informatīvie materiāli

Citi resursi

Eksperta Ērika Lokjīra (Eric Lockeyear) vadlīnijas:

 

Pretkorupcijas mācības

Apmācību iespējas par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveidi
Skatīt vairāk