Ziņojumu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2012. gadā Korupcijas risku analīze sagatavota atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2012. gada darba plānā iekļautajam uzdevumam, kur noteikts veikt korupcijas risku analīzi problemātiskajās institūcijās, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja  krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietām vai uz socioloģiskās aptaujas rezultātiem.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2012. gadā. Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.-2013. gadam dotajam uzdevumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veicis vadošo valsts pārvaldes iestāžu, to padotības iestāžu un pašvaldību ētikas kodeksu kvalitātes analīzi.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2011. gadā. Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.-2013. gadam dotajam uzdevumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veicis vadošo valsts pārvaldes iestāžu un to padotības iestāžu pašnovērtējuma aptauju par institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā.

Informatīvajā materiālā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sniedz aptaujas datu analīzi un vērtējumu par institūciju paveikto iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanā.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2011. gadā. Pārskata mērķis ir identificēt un analizēt pastāvošos korupcijas riskus būvatļauju izsniegšanas procedūrā Latvijas pašvaldībās, saistot tos ar aktuāliem grozījumiem normatīvajos aktos un arī pašvaldību būvvalžu iekšējiem personāla un procedūru ievērošanas kontroles mehānismiem. Analizējot identificētos korupcijas riskus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izstrādājis ieteikumus un rekomendācijas korupcijas risku mazināšanai.

Ziņojums angļu valodā publicēts 2008. gadā, un tas sniedz koncentrētu pārskatu par Baltijas jūras valstu stratēģiskajām  pieejām pretkorupcijas politikai kopumā, jo īpaši uzsverot tos pasākumus, ar kuru palīdzību valsts pārvaldes iestādes var novērst iespējamo korupciju iestādes iekšienē. Pētījums koncentrē uzmanību uz to, kādā veidā ir jāziņo par iespējamiem korupcijas gadījumiem un interešu konfliktiem, kā valsts amatpersonas var tikt sauktas pie atbildības un kādas darbības iestādē būtu jāveic, lai vērstos pret konkrētiem korupcijas riskiem un aizdomām par korupcijas klātbūtni. Pētījums nepretendē uz to, ka tas sniedz visaptverošu informāciju par visām valstīm, bet lielā mērā balstās uz pašu valstu sniegto informāciju.

Ziņojumu sagatavojis Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, un tas publicēts 2008. gadā. Ziņojums sagatavots pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pasūtījuma Pasaules Bankas projekta ietvaros. Ziņojumā ietvertā analīze aptver Kohēzijas fonda līdzekļu apguves mehānismu kopumā un korupcijas riskus, kas saistīti ar konkrētu projektu vadību un īstenošanu. Īpašu uzmanību PROVIDUS pievērsa korupcijas riskiem rīcībpolitikas un investīciju lēmumu pieņemšanas stadijā, no Kohēzijas fonda finansējamo projektu atlasē un projektu ietvaros veikto iepirkumu procesā. 

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2007. gadā. Pārskatā apkopota informācija par 2006. gadā konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem valsts amatpersonu rīcībā, saistībā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem un piemērotajiem sodiem.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2004. gadā.

Ar Ministru prezidenta 2004. gada 19. maija rīkojumu izveidotās darba grupas izstrādātie priekšlikumi iesniegti izskatīšanai Noziedzības novēršanas padomē.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2004. gadā.

Pārskatu sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un tas publicēts 2003. gadā.