Elektroniskā ziņošanas forma

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iespējams ziņot par iestādes kompetencē esošiem jautājumiem, izmantojot elektronisko ziņošanas formu.


Kādas pretlikumības izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtības ievērošanu.

Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizskata jautājumus, kuri neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencei.

Kādas pretlikumības neizmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē nav izskatīt, piemēram, jautājumus, kas saistīti ar personu savstarpējiem civiltiesiskiem strīdiem, pārkāpumiem saistībā ar nekustamā īpašuma īpašumtiesībām, strīdiem par parāda piedziņu, jautājumus saistībā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā noteiktās kārtības nepildīšanu, sūdzības par vides piesārņošanu, noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar zādzību, laupīšanu, krāpšanu, dokumentu viltošanu, patvaļīgu koku ciršanu, piesavināšanos, tiesnešu lēmumu pamatotību un tiesiskumu, sūdzības par iejaukšanos lietu iztiesāšanā vai tiesas sprieduma un lēmuma neizpildīšanu, sūdzības par krimināllietu izmeklēšanas iespējamo neatbilstību kriminālprocesuālajām tiesību normām u.tml.