Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO)

1999. gadā Eiropas Padome nodibināja Pretkorupcijas valstu grupu (GRECO), kas pārrauga dalībvalstu atbilstību šīs organizācijas pretkorupcijas standartiem. GRECO mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju, dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa rezultātā sniedzot rekomendācijas, kuru izpilde dalībvalstīm ir saistoša. Šobrīd GRECO sastāvā ir 50 dalībvalstis. Plašāka informācija par GRECO pieejama grupas tīmekļa vietnē.

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000. gada 15. jūnijā. Latvija ir pievienojusies abiem starptautiskajiem līgumiem, kuru saistību izpildi uzrauga GRECO:

  • Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija un tās Papildprotokols;
  • Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvencija.

Līdz 2004. gada 21. aprīlim Tieslietu ministrija bija atbildīga par GRECO Līgumā paredzēto saistību izpildes koordināciju. Atbilstoši grozījumiem likumā “Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu” minētās saistības pārņēma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Nodrošinot GRECO izteikto rekomendāciju izpildi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbojas ar citām publiskas personas institūcijām to kompetences ietvaros.

GRECO novērtēšanas kārtas

Kopš pievienošanās GRECO Latvija noslēgusi četras novērtēšanas kārtas:

  1. Pirmajā kārtā vērtētas dalībvalstu pretkorupcijas institūcijas, to neatkarība, specializācija un pieejamie līdzekļi korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī pastāvošās amatpersonu imunitātes un to apjoms (2001-2006).
  2. Otrajā kārtā vērtēti koruptīvā ceļā iegūtie līdzekļi, valsts pārvalde un korupcija, juridiskās personas un korupcija (2004-2009).
  3. Trešajā kārtā vērtēta kriminālatbildība par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem un partiju finansēšanas atklātums (2008-2014).
  4. Ceturtajā kārtā vērtēta korupcijas novēršana attiecībā uz parlamenta deputātiem, tiesnešiem un prokuroriem (2012-2021).
  5. Piektajā kārtā vērtēta korupcijas novēršana centrālajā valdībā (augstākās izpildvaras funkcijas) un tiesībaizsardzības iestādēs - Valsts policijā un Valsts robežsardzē (2017-2023).

Latvijas novērtēšanas ziņojumi latviešu valodā ir publicēti GRECO tīmekļa vietnē.