Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina primāri izmantot attālinātās saziņas iespējas.

1. Par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem valsts amatpersonu darbībās, t.sk.:

 • kukuļa pieprasīšanu, izspiešanu, ņemšanu, piesavināšanos un došanu;
 • starpniecību kukuļošanā;
 • valsts amatpersonas bezdarbību mantkārīgā nolūkā;
 • dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā;
 • dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā;
 • valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu;
 • neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos;
 • tirgošanos ar ietekmi.

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana

2. Par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonu funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā.

Valsts amatpersonu darbības kontrole

3. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās politisko partiju finansēšanas kārtības, ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, kā arī politiskajām partijām noteikto pienākumu nepildīšanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iespējams ziņot arī par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu. 

Politisko partiju finansēšanas kontrole

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzība pirms Saeimas, pašvaldību domju, Eiropas Parlamenta vēlēšanā

Kā ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam


Iesniegums iestādes tīmekļa vietnē

 • Ziņot iespējams gan anonīmi, gan norādot savu identitāti un kontaktinformāciju.
 • Ieteicams norādīt pēc iespējas precīzāku informāciju par iespējamās prettiesiskās rīcības vai bezdarbības apstākļiem, izdarīšanas vietu un laiku, kā arī iesaistītajām personām un iespējamiem lieciniekiem.
 • Vēlams pievienot pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas, audio vai video ierakstus), kas var norādīt uz attiecīgās prettiesiskās rīcības vai bezdarbības pamatotību, un norādīt citu informāciju, kas varētu būt noderīga pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma atklāšanai.

Iesnieguma elektroniskā forma

Rakstisks iesniegums

Rakstisku iesniegumu Korupcijas novēršanas un  apkarošanas birojam ar lūgumu uzsākt pārbaudi vai izmeklēšanu var iesniegt:

 • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi;
 • elektroniski ar eParakstu, sūtot uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv;
 • pa pastu uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010;
 • klātienē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kas atrodas Citadeles ielā 1, Rīgā.

Ja iesniedzējs vēlas sniegt papildu informāciju, saņemt atbildi par iesnieguma izskatīšanas rezultātu vai palikt anonīms, tas obligāti jānorāda iesniegumā. Anonīmi sniegta informācija tiek izskatīta, taču tās iesniedzējs nevar saņemt atbildi par iestādes pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizpauž informāciju citām personām par iesniedzēja identitāti un iesnieguma saturu.

Uzticības tālrunis 80002070

 • Ziņu par iespējamu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu var ierunāt automātiskajā atbildētājā, kas darbojas visu diennakti.
 • Zvanot uz šo tālruņa numuru darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30, ziņojumu iespējams ierunāt iestādes pārstāvim.
 • Uz šo tālruni iespējami tikai iekšzemes zvani.
 • Zvana izmaksas var būt atkarīgas no konkrētā zvanītāja operatora tarifu plāna.
 • Visas sarunas tiek ierakstītas.

Ziņojumu centra tālrunis +37167356161

 • Darbojas katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30.
 • Iespējami gan iekšzemes, gan starptautiskie zvani.
 • Sarunas izmaksas atkarīgas no konkrētā zvanītāja operatora tarifu plāna.
 • Visas sarunas tiek ierakstītas.

Mobilā lietotne “Ziņo KNAB”

 • Bezmaksas lietotne, kuru iespējams lejupielādēt elektronisko ierīču lietotņu veikalos App Store un Google Play.
 • Ziņošana var būt anonīma. Ziņojot anonīmi, informācija tiks izvērtēta, taču tās iesniedzējs nesaņems atbildi par iestādes pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām.
 • Lietotne pieejama tikai latviešu valodā.
 • Ieteicams norādīt pēc iespējas detalizētāku, konkrētāku informāciju par iespējamo pārkāpumu, t.sk. informāciju var fiksēt video vai foto formātā. Aprakstā ieteicams precizēt notikuma laiku, vietu, kā arī citu noderīgu informāciju. Informāciju var sniegt arī tikai apraksta veidā.

Trauksmes cēlēja ziņojums

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt ikviena fiziska persona, kuras rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un šī informācija iegūta, veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē. Vienlaikus personai ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir patiesa un pastāv risks, ja persona ziņos, tas var radīt ziņotājam nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlēja ziņojumā:

 • jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, kā arī adrese un, ja iespējams, arī citas ziņas, kas var palīdzēt sazināties ar iesniedzēju;
 • jānorāda, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai jāizmanto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa;
 • ieteicams minēt pēc iespējas konkrētākus faktus vai apstākļus, kas liecina par iespējamo pārkāpumu, t.sk. noziedzīgu nodarījumu, administratīvo pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu. Vēlams norādīt datumu un vietu, kur tika novērots pārkāpums, iestādi, pārkāpumā iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amatus, kā arī to, kādu kaitējumu iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības interesēm.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Trauksmes cēlēja ziņojums

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 • aizpildot elektronisko formu tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv;
 • elektroniski, sūtot ziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi trauksme@knab.gov.lv;
 • klātienē, aizpildītu ziņojuma veidlapu, kas pašrocīgi parakstīta, ievietojot pastkastē “Trauksmes celšanas ziņojumiem”. Šī pastkaste izvietota Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja telpās Citadeles ielā 1, Rīgā, 1. stāvā. Gan uz iesnieguma, gan uz tā aploksnes jānorāda, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • pa pastu, sūtot ziņojumu, kas pašrocīgi parakstīts, uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010.