Īstenojot uzdevumus korupcijas novēršanas jomā, KNAB kontrolē likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu, kā arī apkopo un analizē informāciju par veiktajām pārbaudēm.

Konstatējot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu pārkāpumus, KNAB sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības - izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā.

Lai nodrošinātu minēto uzdevumu izpildi, KNAB:

  • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros pārbauda, vai valsts amatpersonas (likumā noteiktajos gadījumos - arī bijušo valsts amatpersonu) deklarācijās ir norādītas ziņas, kas liecina par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu pārkāpšanu;

  • pārbauda, vai valsts amatpersonas, veicot amata pienākumus, neatrodas interešu konflikta situācijā un ievēro tām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus;

  • pārbauda, vai valsts amatpersonas radinieki un darījumu partneri, kā arī bijušās amatpersonas likumā paredzētajos gadījumos ievēro tām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus;

  • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, un sniedz atbildes uz tiem;

  • atbilstoši savai kompetencei, piedalās normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā par interešu konfliktu novēršanas jautājumiem;

  • likumā noteiktajā kārtībā valsts amatpersonām prasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus, nodrošinot, lai ienākumi un mantiskie labumi vai proporcionāls to pieaugums, kurus valsts amatpersona guvusi, pārkāpjot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus un prettiesiski gūstot ienākumus vai mantiskos labumus, tiktu atlīdzināti valstij.

Lai nodrošinātu likuma prasību izpildi, valsts amatpersonām no 2009.gada 1.janvāra labprātīgās atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu jāpārskaita norādītajā valsts budžeta ieņēmumu kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Saņēmēja konta Nr. LV16TREL1060001222000
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, valsts amatpersonām no 2009.gada 1.janvāra jāiemaksā norādītājā valsts budžeta ieņēmumu kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Saņēmēja konta Nr. LV97TREL1060041011300
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.