Mainīti bankas rekvizīti valstij nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai par pārkāpumiem interešu konflikta novēršanas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informē, ka ir mainīti bankas rekvizīti, uz kuriem valsts amatpersonām jāatmaksā valstij tos ienākumus, kas valsts amatpersonām radušies, pārkāpjot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus un aizliegumus (skat. zemāk aktuālos rekvizītus).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs korupcijas novēršanas jomā kontrolē likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpildi, kā arī apkopo un analizē informāciju par veiktajām pārbaudēm.

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kontrolē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs:

  • pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, lai savas kompetences ietvaros izskatītu lietas par likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem;
  • pārbauda, vai valsts amatpersonas, veicot amata pienākumus, neatrodas interešu konflikta situācijā un ievēro tām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus;
  • pārbauda, vai bijušās amatpersonas likumā paredzētajos gadījumos ievēro tām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus;
  • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, un sniedz atbildes uz tiem;
  • piedalās normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā par interešu konfliktu novēršanas jautājumiem;
  • valsts amatpersonām pieprasa atlīdzināt nodarītos zaudējumus, nodrošinot, lai ienākumi un mantiskie labumi vai proporcionāls to pieaugums, kurus valsts amatpersona guvusi, pārkāpjot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus un prettiesiski gūstot ienākumus vai mantiskos labumus, tiktu atlīdzināti valstij.

Konstatējot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu pārkāpumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības - izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā.

Saņēmējs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Saņēmēja reģistrācijas Nr.90001427791
Saņēmēja banka: Valsts kase
Saņēmēja konta Nr. LV62TREL804000705700B
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: lēmuma vai līguma numurs

Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, valsts amatpersonām no 2009. gada 1. janvāra jāiemaksā norādītājā valsts budžeta ieņēmumu kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Saņēmēja konta Nr. LV97TREL1060041011300
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Interešu konflikts

Interešu konflikta raksturojums un rīcība, valsts amatpersonai nonākot interešu konflikta situācijā
Skatīt vairāk

Amata savienošanas ierobežojumi

Informācija par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumiem
Skatīt vairāk

Atbildība

Atbildība par interešu konflikta situāciju pārkāpumiem
Skatīt vairāk

Administratīvie pārkāpumi

Informācija par iestādes pieņemtajiem administratīvo pārkāpumu lēmumiem valsts amatpersonu darbībā
Skatīt vairāk

Pretkorupcijas mācības

Mācību iespējas par interešu konflikta situācijām u.c. jautājumiem
Skatīt vairāk