Personām, kas nav saistītas ar politiskajām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām, ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai.

Nesaistītā persona minētā likuma izpratnē ir fiziska persona, juridiska persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju. Par nesaistītās personas aģitāciju nav uzskatāma tāda priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā partija, to apvienība vai vēlētāju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās partijas, to apvienības vai vēlētāju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko partiju apvienībā esoša politiskā partija, ja šāda apvienība ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus.

Aģitācijas iespējas un kārtība

Nesaistītās personas priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas attiecīgā kalendārā gada 1. janvārī. Šo apmēru veido minētās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums par reklāmas izvietošanu un pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās, presē, internetā, publiskās vietās un citos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā, aģitācijas materiāla ietvaros norāda:

  1. Ka tā ir politiskā reklāma.
  2. Kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.
  3. Papildus priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā un nav preses izdevums, jānorāda izdevumu tirāža.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs norāda, ka slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti priekšvēlēšanu aģitācijai un kas pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, arī turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

Aģitācijas paziņošanas nosacījumi

Līgumus par raidlaika piešķiršanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, kā arī par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu, izmantojot pasta pakalpojumus, aģitācijas veicēji, tostarp ar partijām nesaistītas personas, slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas un pasta pakalpojumu sniedzēju.

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja tīmekļa vietni) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu aģitācijas materiālu nosūtīšanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu.

Tāpat ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta paziņojums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Informācijas iesniegšanas kārtība

Informāciju par aģitācijas veikšanu jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

  • elektroniski uz e-pasta adresi pasts@knab.gov.lv, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi,
  • pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010.

Aģitācijas ierobežojumi

Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 25. pantā minētajās valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās ir aizliegta. Aizliegums attiecas arī uz aģitāciju kā maksas pakalpojuma veikšanu publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā un sociālajos tīklos. Aizliegums nav attiecināms uz politisko partiju un to apvienību tīmekļa vietnēm.

Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta.

Veidlapas

Veidlapas informācijas iesniegšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Skatīt vairāk