Ar politiskajām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām nesaistītajai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai.

Nesaistītā persona minētā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju. Par nesaistītās personas aģitāciju nav uzskatāma tāda priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā partija, to apvienība vai vēlētāju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās partijas, to apvienības vai vēlētāju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko partiju apvienībā esoša politiskā partija, ja šāda apvienība ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus.

Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās, presē, internetā, publiskās vietās un citos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā, aģitācijas materiāla ietvaros norāda, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis. Papildus  priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā un nav preses izdevums, jānorāda izdevumu tirāža. Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, preses izdevumam un reklāmas pakalpojumu sniedzējam internetā vai publiskās vietās ir pienākums visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam noteikt un nosūtīt publiskošanai internetā attiecīgi Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei un KNAB priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus. Ja reklāmas izvietotāji šos izcenojumus nav nosūtījuši publiskošanai noteiktā termiņā, tad tiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts publiskotajos izcenojumos.

Nesaistītās personas priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot  līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī. Šo apmēru veido minētās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums par reklāmas izvietošanu un pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

Līgumus par raidlaika piešķiršanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, kā arī par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu, izmantojot pasta pakalpojumus,  aģitācijas veicēji slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas un pasta pakalpojumu sniedzēju.

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta KNAB paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu. Tāpat ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta paziņojums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti priekšvēlēšanu aģitācijai un kas pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, arī turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un šā likuma 25.pantā minētajās valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā (neattiecinot to uz politisko partiju un to apvienību mājaslapām internetā) ir aizliegta.

Informāciju lūdzam iesniegt elektroniski - knab@knab.gov.lv, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010.

Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot jautājumus elektroniski, rakstot uz e-pastu knab@knab.gov.lv.