Vēlēšanu izdevumu uzskaite

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka pienākumu partijām uzskaitīt un norādīt vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā visus ieņēmumus un izdevumus, kas radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums.

Ja atsevišķs deputāta kandidāts veicis individuālu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, tad šādai kampaņai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti tās partijas priekšvēlēšanu izdevumos, no kuras iesniegtā saraksta šī persona kandidē attiecīgajās vēlēšanās. Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz partiju reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām partijām.

Partijas vai partiju reģistrētas apvienības, kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumu summas ierobežojumu aprēķina atbilstoši iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem Saeimas vēlēšanām. Minētais priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojums attiecas uz izdevumiem par reklāmas izvietošanu televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā, publiskās vietās un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

  • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanai, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
  • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanai;
  • vēlēšanu kampaņas plānošanai, sagatavošanai un organizēšanai;
  • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
  • kustamas un nekustamas mantas īrēšanai vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanai vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanai.

Aģitācijas materiālu izvietošanas un paziņošanas nosacījumi

Līgumus par raidlaika piešķiršanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aģitācijas veicēji, tostarp politiskās partijas, vai to pilnvarotas personas slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās, presē, internetā, publiskās vietās un citos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā, aģitācijas materiāla ietvaros norāda, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis. Arī paziņojumiem (sludinājumiem) par tikšanos ar vēlētājiem norādāms maksātājs. Papildus priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos, kas izgatavoti iespiedtehnikā un nav preses izdevums, jānorāda izdevumu tirāža. Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

Aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu. Tāpat ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta paziņojums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Informācijas iesniegšanas kārtība

Informāciju par aģitācijas veikšanu jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

  • elektroniski uz e-pasta adresi pasts@knab.gov.lv, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi,
  • pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010.

Aģitācijas ierobežojumi

Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 25. pantā minētajās valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās ir aizliegta. Aizliegums attiecas arī uz aģitāciju kā maksas pakalpojuma veikšanu publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā un sociālajos tīklos.

Aizliegums nav attiecināms uz politisko partiju un to apvienību tīmekļa vietnēm, kā arī paziņojumu (sludinājumu) izvietošanu, kuros informē par politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.

Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta.

Administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegta.

Informatīvie materiāli par priekšvēlēšanu aģitāciju

Informatīvie materiāli par priekšvēlēšanu aģitāciju
Skatīt vairāk

Veidlapas

Veidlapas informācijas iesniegšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Skatīt vairāk