Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotās un Eiropas Ekonomikas zonas grantu atbalstītās sociālās kampaņas "Korupcijas aisbergs" mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju.

Sociālās kampaņas ietvaros Daugavā, 11. novembra krastmalā pie Akmens tilta, Rīgā, izvietots īpašs vides objekts - korupcijas aisbergs. Vides objekts simbolizē mazu korupcijas aisberga redzamo daļu, zem sevis slēpjot plašu negatīvo ietekmi gan uz korupcijā iesaistītajiem dalībniekiem, gan sabiedrību kopumā.

Kampaņas norises laiks ir no 2021. gada 28. oktobra līdz 9. decembrim.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kampaņu un vides objektu

Vides objekts “Korupcijas aisbergs” bija tikai daļa no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotās sociālās kampaņas, kuras īstenošanas tiesības publiskā iepirkuma ceļā ieguva uzņēmums SIA “Sparta Media”. Objekts tika izvietots Daugavā no 2021. gada 28. oktobra līdz 4. novembrim.

Vides objekta mērķis bija atainot mazo korupcijas aisberga redzamo daļu, kas simboliskā veidā zem sevis slēpj plašu negatīvo ietekmi un apdraudējumu ikvienam iedzīvotājam un sabiedrībai kopumā.

Līgumsumma par vides objektu, kas bija daļa no sociālās kampaņas, ir 25 410 eiro, t.sk. PVN. Šīs izmaksas attiecināmas uz visiem darbiem, kas saistīti ar objekta idejas izveidi, ražošanu un izvietošanu.

Pēc ražošanas procesā pieļautām nepilnībām un iespējamā vandālisma akta, kas tika vērsts pret vides objektu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vienojies ar SIA “Sparta Media” par objekta turpmāku neizvietošanu Daugavā pie Akmens tilta, kā arī līgumsummas daļas neizmaksāšanu.

Vides objekta koncepcijas un tehniskā projekta izstrādātāji ir arhitektu birojs “Didzis Jaunzems Architecture”. Arhitektu birojs koncepciju un tehnisko specifikāciju izstrādāja SIA “Sparta Media”, kas kampaņas īstenošanas tiesības ieguva publiskā iepirkuma ceļā, uzdevumā.

Sākotnējie pierādījumi norāda uz to, ka ļaundari, iespējams, apzināti un ļaunprātīgi atvienojuši objektu no drošības trosēm, kas to fiksēja krastā, līdz tiek veikta objekta nepilnību novēršana. Ar šādu ļaundaru rīcību ne tikai radīts kaitējums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja reputācijai, bet arī nopietni apdraudēta sabiedrības drošība, jo vides objekta peldēšana bija nekontrolēta. Vides objekts arī prettiesiski apzīmēts.

Ņemot vērā gan ražošanas procesā uzņēmuma pieļautās nepilnības, gan iespējamo vandālisma aktu pret objektu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vienojās ar SIA “Sparta Media” par objekta turpmāku neizvietošanu Daugavā pie Akmens tilta, kā arī līgumsummas daļas 25 410 eiro apmērā, t.sk. PVN, neizmaksāšanu.

Vides objekts tiks pārveidots un izmantots scenogrāfijas vajadzībām nākotnē.

Sociālās kampaņas "Korupcijas aisbergs" mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju.

Vides objekts bija tikai daļa no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotās sociālās kampaņas. Visas sociālās kampaņas kopējā līgumsumma ir 145 115,39 eiro, t.sk. PVN.

Līgumsummu paredzēts izlietot diviem mērķiem: 1) kampaņas radošā risinājuma izstrādei un īstenošanai un 2) reklāmas materiālu izvietošanai plašsaziņas līdzekļos, internetā un pilsētvidē.

Mazāko līgumsummas daļu jeb 71 710,95 eiro, t.sk. PVN, paredzēts ieguldīt kampaņas radošā risinājuma izstrādē un realizācijā. Šī pozīcija ietver gan vides objekta izveidi un izvietošanu, gan kampaņas vizuālo, audiovizuālo un audio materiālu izveidi, kā arī kampaņas materiālu izveidi sociālo tīklu komunikācijai. Šajā summā ietilpst arī visas izmaksas, kas saistītas ar vides objekta izveidi, ražošanu un izvietošanu, t.i., 25 410 eiro, t.sk. PVN.

Lielāko līgumsummas daļu jeb 73 404,44 eiro, t.sk. PVN, paredzēts izmantot kampaņas reklāmas materiālu izvietošanai biežāk apmeklētajos nacionālā un reģionālā līmeņa interneta portālos, kā arī televīzijas kanālos un radiostacijās. Lai nodrošinātu plašāku iedzīvotāju aptveri, paredzēta arī reklāmu izvietošana pilsētvidē. 

Tā kā vides objekts bija tikai daļa no sociālās kampaņas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārējo kampaņas daļu turpina. Kampaņa ilgs līdz 2021. gada 9. decembrim.

Kampaņas reklāmas materiāli izvietoti biežāk apmeklētajos nacionālā un reģionālā līmeņa interneta portālos, televīzijas kanālos un radiostacijās, kā arī pilsētvidē dažādās Latvijas pilsētās. Tāpat turpinās kampaņas komunikācijas aktivitātes Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sociālo tīklu kontos un citviet internetā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ievērojot valstī noteikto regulējumu, lēmumu par sociālās kampaņas īstenotāju pieņēma publiskā iepirkuma ceļā.

Publiskā iepirkuma procedūra notika šādā veidā:

  1. Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē ievietota informācija par iespēju pretendentiem piedalīties publiskajā iepirkumā.
  2. Septiņi uzņēmumi, kam bija potenciāla interese īstenot kampaņu, pieteicās publiskā iepirkuma pirmajai kārtai. Pirmās iepirkuma kārtas mērķis ir pārbaudīt, vai pretendents izpilda kritērijus (uzņēmumam nav nodokļu parādu,  vai darbinieki atbilst kopējām iepirkuma prasībām u.c.), lai kvalificētos otrajai kārtai.
  3. Iepirkuma otrajai kārtai kvalificējās visi septiņi pretendenti.
  4. Pieci uzņēmumi, kas kvalificējās otrajai kārtai, iesniedza Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam savas idejas kampaņas īstenošanai un tās prezentēja iepirkuma komisijai.
  5. Iepirkuma komisija vairāku Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu sastāvā visas prezentācijas vērtēja individuāli, aizklāti un atbilstoši iepirkuma nolikumā iekļautajai vērtēšanas skalai.
  6. Lielāko punktu skaitu ieguva uzņēmums SIA “Sparta Media”.
  7. Iepirkuma iznākums netika pārsūdzēts.

Viens no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības uzdevumiem ir informēt un izglītot sabiedrību par korupciju un tās negatīvo ietekmi. Lai iestāde pildītu šo uzdevumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs īstenoja sociālo kampaņu. Sociālās kampaņas ir ierasts publiskās pārvaldes komunikācijā izmantots instruments, ar kura palīdzību tiek uzrunāta sabiedrība par dažādiem problēmjautājumiem.

Sociālā kampaņa ir viena no aktivitātēm divu gadu ilgā projektā, kura īstenošanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēmis Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējumu. Visas aktivitātes, kas paredzētas projekta laikā, 85% apmērā tiek finansētas no Eiropas Ekonomikas zonas grantiem.

Šis ir pirmais Ekonomikas zonas grantu projekta īstenošanas gads.

Kampaņas atklāšanas pasākums

Sociālā kampaņa atklāta 2021. gada 28. oktobrī. Kampaņas atklāšanas pasākumā piedalījās:

  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume;
  • Latvijas Universitātes profesore Aija Zobena;
  • kampaņas radošais pārstāvis, kust.tv radošais direktors Aldis Ozoliņš.

Kampaņas atklāšanas pasākuma vadītājs ir Uģis Joksts.


Atbalsts projekta īstenošanai ir saņemts no Eiropas Ekonomikas zonas grantu 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (EEZ Grantu programma). EEZ Grantu programmas ietvaros Iekšlietu ministrija darbojas kā programmas apsaimniekotājs, savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir projekta īstenotājs. Kampaņa īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņem dotācijas 552 500 eiro apmērā no EEZ grantiem.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.