Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iesniedzamā informācija

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam publicēšanai iestādes tīmekļa vietnē:

  • 15 dienu laikā pēc dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas informāciju par attiecīgo dāvinājumu,
  • 1 reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. datumam ziņojumu par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu,
  • 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja partija iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, attiecīgās partijas valdes vai tās pilnvarotas personas parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju,
  • katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam gada pārskatu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārbaužu veikšanas kārtība

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un sešu mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, par visās šajās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savas kompetences ietvaros veic gada pārskatu pārbaudes un līdz nākamā gada 1. aprīlim par atklātajiem politisko organizāciju vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informē sabiedrību vienlaikus.

Veidlapas

Veidlapas informācijas iesniegšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Skatīt vairāk

Atbildība

Atbildība par partiju finansēšanas jomas pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem
Skatīt vairāk

Pārbaudes partiju finansēšanas jomā

Informācija par iestādes veiktajām pārbaudēm politisko partiju finansēšanas jomā
Skatīt vairāk