Datu apstrāde Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

Pārzinis
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010, e-pasta adrese: pasts@knab.gov.lv).

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs apstrādā personu datus, lai veiktu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā un nodrošinātu minētās funkcijas atbilstoši iestādes darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

Datu subjekta tiesības iesniegt sūdzību
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Iebildumu gadījumā personai ir tiesības vērsties ar pieprasījumu par datu apstrādi pie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja datu aizsardzības speciālista, lai atrisinātu neskaidros jautājumus. Gadījumā, ja konkrētais jautājums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā netiek atrisināts, personai ir tiesības ar sūdzību vērsties datu apstrādes uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv).

Papildu informācija par datu apstrādi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, citām valsts un pašvaldību institūcijām vai tiesībaizsardzības iestādēm), vai gadījumos, kad ir saņemta datu subjekta piekrišana (piemēram, semināru, konferenču u.tml. pasākumu nodrošināšanai).

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var nodot personu datus uz trešo valsti (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskām organizācijām. Šādos gadījumos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kompetences ietvaros nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu nodošanai atbilstoši līdzvērtīgam aizsardzības līmenim, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā norādīto par trešās valsts datu aizsardzības līmeņa noteikšanu trešā valstī.

Personas dati tiek glabāti, līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis, vai normatīvajos aktos noteikto laika posmu. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai vai arī attiecībā uz kuru glabāšanu ir pagājis normatīvajos aktos noteiktais termiņš, tiek dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Papildu informācija par nepilngadīgu personu personas datu apstrādi

Lai nodrošinātu jauniešiem iespēju piedalīties Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkotajos pasākumos (piemēram, Ēnu diena, dažādos konkursos u.tml. pasākumos), nepilngadīgas personas līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) personas datus, reģistrējoties attiecīgajam pasākumam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nodod personas likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis).

Pasākumu dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī foto un video materiāli var tikt publicēti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos, lai atspoguļotu pasākuma norisi, tādējādi nodrošinot sabiedrības informēšanas funkciju.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtos informācijas sabiedrības pakalpojumu tiešai sniegšanai (piemēram, iestādes mobilās lietotnes izmantošanai) nepieciešama datu subjekta piekrišana. Bērna piekrišana ir uzskatāma par pamatu datu apstrādei, un bērna datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs, vai gadījumos, kad 13 gadu vecums nav sasniegts, piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, izmantojot saprātīgus un samērīgus līdzekļus, nodrošina, ka šādos gadījumos tiek pārbaudīts, vai piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas.

Papildu informācija par datu apstrādi, kas tiek veikta tiesībaizsardzības nolūkos

Gadījumā, ja tas nepieciešams datu subjekta tiesību vai tiesisko interešu aizsardzībai, datu subjektam ir tiesības ar motivētu iesniegumu vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot sniegt informāciju par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas termiņu vai kritērijiem, kas izmantoti termiņa noteikšanai, kā arī informāciju par personas datu saņēmēju kategorijām, tostarp trešajās valstīs vai starptautiskajās organizācijās.

Tāpat datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, un lūgt ierobežot personas datu apstrādi attiecībā uz datu subjekta personas datiem.

Minētās tiesības nepiemēro, ja likumā, kas regulē konkrēto personas datu apstrādes veidu ir paredzēta personas datu apstrāde, neinformējot datu subjektu, vai attiecībā uz personas datiem, kas ietverti tiesas nolēmumā vai reģistrā, vai lietas materiālos, ko apstrādā kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa vai soda izpildes gaitā, likums paredz citādu datu subjekta informēšanas kārtību.

Ierobežojums sniegt informāciju par datu apstrādi noteikts ar mērķi:

  • novērst, ka tiek traucētas oficiālās vai juridiskas pārbaudes, izmeklēšana vai procedūras;
  • novērst, ka tiek kaitēts noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības par tiem, vai kriminālsodu vai administratīvo sodu izpildei;
  • aizsargāt sabiedrisko drošību;
  • aizsargāt valsts drošību;
  • aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs nesniegt informāciju vai ierobežot piekļuvi personas datiem, ja tādējādi varētu tikt apdraudētas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībaizsardzības funkcijas vai pastāv kāds no iepriekš norādītajiem gadījumiem, kad var tikt ierobežota informācijas par datu apstrādi sniegšana.

Informācija par operatīvās darbības pasākumu veikšanu tiek sniegta Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut norādi par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji vai operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir tiesības atteikties izpildīt pieprasījumā ietverto lūgumu, ja tas nav samērojams ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbs vai citu personu tiesības.

Pieprasījums var tikt atstāts bez izskatīšanas arī Iesnieguma likumā noteiktajos gadījumos.

Informācijas par datu apstrādi pieprasīšana

Informāciju par datu apstrādi var pieprasīt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā klātienē, nosūtot iesniegumu pa pastu uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt to nosūtot uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja elektroniskā pasta adresi – pasts@knab.gov.lv.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē www.knab.gov.lv un apmācību informācijas sistēmā https://apmacibas.knab.gov.lv/ satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.

Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai veiktu personu identificēšanu.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Māra Priedīte

Māra Priedīte

Priekšnieka padomniece
mara.priedite [at] knab.gov.lv