Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumi Nr.24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi”


Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumi Nr.307 "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"


Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"


Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"


Ministru kabineta 2019.gada 10.septembra noteikumi Nr.417 Politisko organizāciju (partiju) informācijas par iestāšanās naudām, biedru naudām, dāvinājumiem (ziedojumiem), vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un gada pārskatu iesniegšanas un publicēšanas noteikumi


Ministru kabineta 2018.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.192 "Kārtība, kādā izveido komisiju, kas izvērtē iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, un komisijas darbības un lēmumu pieņemšanas kārtība"


Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.556 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums"


Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumi Nr.751 "Kārtība, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā"


Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem"


Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti"

 

Valdības rīcības plāns

Informācija par Valdības rīcības plānā īstenojamiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pasākumiem.
Skatīt vairāk