Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē tīmekļa vietnē informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), iestāšanām naudām un biedru naudām, kā arī to vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus.

Politisko organizāciju (partiju) saņemtie dāvinājumi un ziedojumi

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs tīmekļa vietnē publicē informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu), kā arī nepieņemtajiem un dāvinātājam (ziedotājam) atmaksātajiem (atdotajiem) dāvinājumiem (ziedojumiem).

Dāvinājumi, ziedojumi, biedru naudas un iestāšanās naudas

Politisko organizāciju (partiju) deklarācijas

Saskaņā ar likumu politiskās organizācijas (partijas) iesniedz publicēšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē:

  • vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, norādot visus izdevumus laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai - 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja partija iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus;
  • gada pārskatu - ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam.

Politisko partiju deklarācijas