Kas ir KNAB?

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs( KNAB) ir valsts institūcija. KNAB atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. KNAB darbību nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums.

Kas ir KNAB priekšnieks?

KNAB priekšnieku amatā apstiprina parlaments. 2017.gada 15.jūnijā KNAB priekšnieka amatā Saeima iecēla Jēkabu Straumi.

Kādas ir KNAB funkcijas?

KNAB pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar kurām galvenie darbības virzieni ir: korupcijas novēršana, korupcijas apkarošana un politisko partiju finanšu kontrole.

Korupcijas apkarošana ir cīņa ar koruptīvo noziedzīgo nodarījumu sekām, kad noziedzīgais nodarījums jau ir noticis. Ar apkarošanu tiek saprasta nodarījumu izmeklēšana, krimināllietu ierosināšana un vainīgo personu saukšana pie kriminālatbildības un administratīvās atbildības.

Korupcijas novēršanas jomā KNAB izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģiju un valsts programmu, kā arī uzrauga citu valsts institūciju paveikto korupcijas mazināšanai; informē sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai; apkopo un analizē citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Kas ir korupcija? Kā tā izpaužas?

Korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. Korupcija izpaužas kā valsts amatpersonas bezdarbība, kukuļņemšana, kukuļdošana, tirgošanās ar ietekmi, prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana.

Kas draud kukuļošanas gadījumā?

Kukuļošanas gadījumā gan personai, kas dod kukuli, gan personai, kas pieņem kukuli draud kriminālatbildība.

Kas ir interešu konflikts?

Interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Kā rīkoties kukuļošanas mēģinājuma gadījumā?

Nerīkojieties prettiesiski! Par šādām situācijām pēc iespējas ātrāk jāziņo KNAB.

Kā paziņot KNAB par pārkāpumu?

To var darīt vienā no šiem 5 veidiem.

  • personīgi darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 (Rīgā, Citadeles ielā 1),
  • pa uzticības tālruni 8000 2070,
  • izmantojot mobilo lietotni "Ziņo KNAB!"
  • pa pastu (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010),
  • pa elektronisko pastu (knab@knab.gov.lv) aizpildot veidlapu

Vai var iesniegt anonīmu ziņojumu?

Ja vēlas, tad ziņojuma iesniedzējs var palikt anonīms.