Lai nodrošinātu politisko organizāciju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu partijas iesniedz un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē internetā informāciju par partiju saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), iestāšanām naudām un biedru naudām, kā arī to vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus.

Lai nodrošinātu noteiktos uzdevumus politisko organizāciju finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzības jomā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs:

  • kontrolē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpildi;
  • likumā noteiktajos gadījumos sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemēro sodus;
  • veic izziņu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus politisko partiju nelikumīgas finansēšanas jomā;
  • atbilstoši savai kompetencei pārbauda sūdzības un iesniegumus;
  • apkopo un analizē sagatavoto informāciju par partiju iesniegtajām finansiālās darbības deklarācijām, konstatētajiem pārkāpumiem to iesniegšanā un par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu;
  • analizē normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus;
  • veic sabiedriskās domas izpēti un analīzi, kā arī informē sabiedrību par atklātajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem un par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Partiju finanšu datubāze

Informācija par partiju saņemtajiem ziedojumiem, iesniegtajiem gada pārskatiem u.c.
Skatīt vairāk

Partiju finanšu avoti un finansēšanas ierobežojumi

Informācija par partiju finansēm un finansēšanas ierobežojumiem
Skatīt vairāk

Valsts budžeta finansējums

Informācija par valsts budžeta piešķiršanu partijām
Skatīt vairāk

Iesniedzamā informācija

Informācija, kas politiskajām partijām jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Skatīt vairāk

Veidlapas

Veidlapas informācijas iesniegšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Skatīt vairāk

Atbildība

Atbildība par partiju finansēšanas jomas pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem un rekvizīti līdzekļu atmaksai
Skatīt vairāk

Pārbaudes partiju finansēšanas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās pārbaudes un pieņemtie lēmumi
Skatīt vairāk