Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Veidlapas

Lai nodrošinātu Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību izpildi, aģitācijas izvietotājiem un aģitācijas veicējiem ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumi par paredzamo priekšvēlēšanu aģitāciju:

 1. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī personas, kuras vienojušās ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās, internetā vai par pasta pakalpojumu sniegšanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu sniegšanu.
 2. Aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās, internetā vai par pasta pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu.
 3. Aģitācijas veicējs ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem, kurā norāda katra pasākuma datumu, vietu un izdevumu apmēru vai izmaksātā pabalsta un dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, datumu un saņēmēju.

Savukārt, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasību izpildi, politiskajām partijām un to apvienībām ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sekojošus pārskatus:

 1. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija - saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 pantu partijas, kas iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz KNAB attiecīgās partijas valdes vai tās pilnvarotas personas parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, kurā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas radušies laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums.
 2. Ziņojums par dāvinājumiem (ziedojumiem) - saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 4.pantu 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), partija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par to informē KNAB. Turklāt partija informē KNAB par nepieņemtajiem un dāvinātājam (ziedotājam) atmaksātajiem (atdotajiem) dāvinājumiem (ziedojumiem).
 3. Ziņojums par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu - saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 3.pantu un Ministru kabineta noteikto kārtību partija reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa 5.datumam iesniedz ziņojumu par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu, ja partijas viena biedra iestāšanās naudas un biedru naudas kopsumma attiecīgajā kalendārajā gadā pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu.
 4. Gada pārskats - saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.5 pantu katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam partija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz gada pārskatu, pievienojot tam:
 • valdes vai tās pilnvarotas personas parakstītu partijas iestāšanās naudas un biedru naudas sarakstu, kurā norāda katru maksājumu veikušo biedru, kā arī iestāšanās naudas un biedru naudas apmēru attiecīgajā kalendārajā gadā (3.panta otrā daļa);
 • sarakstu, kurā norāda tās biedrības un tos nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija; kuriem vai kuru organizēto pasākumu nodrošināšanai partija dāvinājusi (ziedojusi), kā arī dāvinājuma (ziedojuma) apmēru;
 • partijas, kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, tam pievieno pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu pārskata gadā, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par šā likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem;
 • zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību, ja partijas līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām (11.pants).

Turklāt politiskajām partijām un to apvienībām no 2016.gada 1.janvāra ir jānodrošina Brīvprātīgā darba likuma prasību izpilde, proti,

 • Likums nosaka, kas ir brīvprātīgais darbs, kas var veikt brīvprātīgo darbu, tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas nosacījumus, brīvprātīgā darba organizētāja un veicēja tiesības un pienākumus.
 • politiskajām partijām un to apvienībām, kas organizē brīvprātīgo darbu, ir pienākums reizi gadā, iesniedzot gada pārskatu, sniegt informāciju par brīvprātīgo darbu, norādot:
 • brīvprātīgā darba vietu,
 • brīvprātīgā darba veicēju kopskaitu konkrētā brīvprātīgā darba vietā,
 • brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto stundu kopskaitu,
 • pēc brīvprātīgā darba organizatora ieskatiem, nozīmīgākos pasākumus, projektus, aktivitātes un citu informāciju.