Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiešsaistes ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" mērķis ir veicināt un padarīt ērtāku ziņošanu par valsts amatpersonu prettiesisku rīcību valsts institūciju dienestā, ja tā ir saistīta ar korupciju vai interešu konflikta situāciju, kā arī par politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumiem.

Platforma nodrošina iespēju iesniegt pārkāpuma ziņojumu vai trauksmes cēlēja ziņojumu par jebkuru jau notikušu, pašlaik notiekošu vai plānotu noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu. Pārkāpuma ziņojumu var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, autentificējoties un atklājot savu identitāti, vai anonīmi. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt tikai ziņotāju identificējošā veidā.

Ziņošanas platforma "Ziņo KNAB!"

Ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" tiešsaistes versija

Ziņo tiešsaistes platformas "Ziņo KNAB!" tiešsaistes versijā
Skatīt vairāk

Ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" lietotne

Saite uz ziņošanas platformas lejuplādēšanu App Store
Skatīt vairāk

Ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" lietotne

Saite uz ziņošanas platformas lejuplādēšanu Google Play
Skatīt vairāk

Pārkāpuma ziņojums

Pārkāpuma ziņojumu var iesniegt fiziska, juridiska vai anonīma persona. Neatkarīgi no iesniegšanas veida, ziņotājs saņem identifikācijas numuru. Anonīmai personai papildus jāizveido piekļuves parole, lai varētu sekot iesniegtās informācijas virzībai.

Ziņojuma identifikācijas numurs tiek piešķirts, lai, veidojot saziņu ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, ziņotājs var iesniegt papildu vai precizējošo informāciju jau iesniegtajā ziņojumā un saņemt informāciju par šī ziņojuma virzību.

Trauksmes cēlēja ziņojums

Trauksmes cēlējs sniedz ziņojumu par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja trauksmes cēlējs šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskas attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kuram šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz autentificējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Trauksmes cēlējs, iesniedzot ziņojumu, saņem identifikācijas numuru. Tas tiek piešķirts, lai, veidojot saziņu ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, ziņotājs var iesniegt papildu vai precizējošo informāciju jau iesniegtajā ziņojumā un saņemt informāciju par šī ziņojuma virzību.

Platformas iespējas

Ziņošanas platformā saziņa ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju notiek šifrētā kanālā. Pēc informācijas iesniegšanas persona saņem unikālu identifikācijas numuru, kas jāizmanto, lai turpinātu sekot līdzi izskatīšanas procesam.

Pārbaudot ziņojuma statusu, iesniedzējs var veidot saziņu ar atbildīgo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu, tostarp iesniegt papildu informāciju vai sniegt atbildes uz jautājumiem, kas iestādei radušies informācijas izvērtēšanas laikā.

Par ko jāziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtības ievērošanu.

Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizskata jautājumus, kuri neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencei.

Kādas pretlikumības neizmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē nav izskatīt, piemēram, jautājumus, kas saistīti ar personu savstarpējiem civiltiesiskiem strīdiem, pārkāpumiem saistībā ar nekustamā īpašuma īpašumtiesībām, strīdiem par parāda piedziņu, jautājumus saistībā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā noteiktās kārtības nepildīšanu, sūdzības par vides piesārņošanu, noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar zādzību, laupīšanu, krāpšanu, dokumentu viltošanu, patvaļīgu koku ciršanu, piesavināšanos, tiesnešu lēmumu pamatotību un tiesiskumu, sūdzības par iejaukšanos lietu iztiesāšanā vai tiesas sprieduma un lēmuma neizpildīšanu, sūdzības par krimināllietu izmeklēšanas iespējamo neatbilstību kriminālprocesuālajām tiesību normām u.tml.


Ziņošanas platforma izveidota Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros.

Eiropas Ekonomikas zonas grantu logo (uz balta fona ar melniem burtiem "Iceland Liechtenstein Norway grants" ar dažādu formu figūrām. Pa labi KNAB logo - melns ērglis, kam apkārt dzeltens riņķis, kurā ar melniem burtiem rakstīts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs", zem ērgļa melniem burtiem "KNAB" un iestādes devīze "Gods pār varu"