Informatīvie ziņojumi

Informatīvais ziņojums “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās” Ministru kabinetā (29.01.2016.) pieņemts zināšanai, neparedzot turpmāko rīcību, jo "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.- 2020. gadam" jau ir noteikti vairāki uzdevumi (pasākumi) iekšējās kontroles stiprināšanai publiskas personas institūcijās, un to izpilde atrisinās arī minētajā informatīvajā ziņojumā identificētos problēmjautājumus.