Informatīvie ziņojumi

2009.gada 7.jūlija Ministru kabinets izskatīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu", nosakot turpmākos uzdevumus:

  • Ārlietu ministrijai, Labklājības ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 31.decembrim (preciz.) veikt grozījumus minēto ministriju ētikas kodeksos, iekļaujot tajos ētiskas uzvedības noteikumus komunikācijai ar lobētājiem, vienlaikus paredzot, ka minētie nosacījumi nav attiecināmi uz starpvalstu diplomātiskajām attiecībām.
  • Visām ministrijām izvērtēt lobēšanas iespējamību to padotības iestādēs un, ja lobēšanas aktivitātes šajās institūcijās tiek veiktas, līdz 2009.gada 31.decembrim (preciz.) nodrošināt koncepcijā "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" iekļauto ētikas principu un uzvedības noteikumu iekļaušanu minēto iestāžu ētikas kodeksos.
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ja nepieciešams, sadarbībā ar Valsts kanceleju līdz 2009.gada 31.decembrim (preciz.) izstrādāt Ministru kabineta locekļu ētikas kodeksa projektu, iekļaujot tajā ētikas principus un uzvedības noteikumus komunikācijai ar lobētājiem.
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt koncepcijā paredzēto pasākumu ieviešanas monitoringu un sekot līdzi tam, kā ministrijas un to padotības iestādes izpilda koncepcijas noteikumus attiecībā uz informācijas publicēšanu mājaslapās internetā un normatīvo aktu projektu anotācijās par notikušajām konsultācijām ar lobētājiem, un līdz 2010.gada 31.martam (preciz.) iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koncepcijā paredzēto pasākumu ieviešanu ministrijās un to padotības iestādēs 2009.gadā.
  • Valsts kancelejai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2010.gada 31.martam izstrādāt ētiskas lobēšanas pamatprincipu un noteikumu formulējumus to iekļaušanai normatīvā akta projektā par valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksu, kuru paredzēts izstrādāt saskaņā ar Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam.

Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"