Informatīvie ziņojumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis informatīvo ziņojumu, lai informētu par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) IV novērtēšanas kārtas ietvaros izteiktajām rekomendācijām Latvijai un nodrošinātu to izpildi.

GRECO 58.plenārsēdē 2012.gada decembrī tika apstiprināts GRECO Latvijas IV kārtas novērtēšanas ziņojums, kurā ir novērtēta to pasākumu efektivitāte, ko veic Latvijas institūcijas, lai novērstu korupciju parlamenta deputātu, tiesnešu un prokuroru vidū un veicinātu viņu godprātīgu rīcību teorijā un realitātē. GRECO ziņojumā ir norādīti gan pozitīvi vērtējamie pasākumi korupcijas novēršanas jomā, gan  arī ietverta kritiska analīze par situāciju valstī, atspoguļojot iesaistīto dalībnieku veiktās darbības un sasniegtos rezultātus, kā arī identificējot iespējamās nepilnības un izsakot rekomendācijas turpmākiem uzlabojumiem.

GRECO ziņojumā Latvijai kopumā tika izteiktas 14 rekomendācijas, no kurām piecas attiecas uz parlamentu, sešas uz tiesu sistēmu un divas uz prokuratūru. Informācija par minēto rekomendāciju izpildi Latvijai jāsniedz līdz 2014.gada jūnijam, līdz ar to jau šobrīd nepieciešams organizēt rekomendāciju izpildes uzsākšanu, nosakot atbildīgās institūcijas par katras rekomendācijas izpildi.

GRECO ziņojuma teksts ir pieejams latviešu un angļu valodā KNAB mājaslapā.

Informatīvā ziņojuma projekts 2013.gada 20.jūnijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un 2013. gada 3. decembrī izskatīts Ministru kabinetā.