Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums par identificētajām problēmām saistībā ar biedrību, nodibinājumu, kapitālsabiedrību finansēšanu no valsts un pašvaldību budžeta, kā arī piedāvātājiem priekšlikumiem uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.

Darba grupa secinājusi, ka pašreizējā valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām, nodibinājumiem un privātajām kapitālsabiedrībām ir necaurskatāma, un nav nodrošinātas vienādas iespējas visiem pretendentiem saņemt valsts finansiālo atbalstu. Tāpat konstatēts, ka valstī šajā jomā nepastāv vienota līdzekļu piešķiršanas un to uzskaites kārtība un ka iestādes nav nodrošinājušas pietiekamu kontroli pār subsīdiju un dotāciju izlietojuma atbilstību piešķiršanas mērķiem.

Lai pilnveidotu tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts un pašvaldību dotāciju un subsīdiju piešķiršanu un izlietošanu, darba grupa piedāvā izstrādāt vairākus tiesību aktu projektus, tajā skaitā likumā “Par budžetu un finanšu vadību” paredzēt deleģējumu valdībai izdot Ministru kabineta noteikumus, nosakot tajos vienotu kārtību, kādā notiek līdzekļu piešķiršana, finansējuma saņēmēju atlase un finanšu izlietojuma kontrole, kā arī finansējuma devēja un saņēmēja tiesības un pienākumus.

Lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzības sistēmas funkcionēšanu, tiek piedāvāts normatīvajos aktos ne tikai precizēt ārējo kontrolējošo institūciju kompetenci, bet arī uzdot veikt noteiktus kontroles un uzraudzības pasākumus tām institūcijām, kuras piešķīrušas finansējumu biedrībām, nodibinājumiem vai kapitālsabiedrībām. Attiecīgajos normatīvajos aktos būtu jāparedz gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība par dotēto un ziedoto līdzekļu izlietojumu citiem mērķiem, nevis kādiem tie ir piešķirti, kā arī civiltiesiskā atbildība, paredzot pienākumu atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus sakarā ar valsts piešķirtā finansējuma izmantošanu neatbilstoši tā mērķiem.

Darba grupa priekšlikumu sagatavošanai tika izveidota ar Ministru prezidenta 2009.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.302 un tajā piedalījās pārstāvji no Aizsardzības, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Laklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Tieslietu, Veselības, Vides, Zemkopības ministrijas, kā arī Valsts kancelejas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.

Plašāk sadaļā Tiesību aktu projekti