Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina politiskās partijas un to apvienības līdz 31. decembrim norēķināties ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par iegādēm, kuras veiktas līdz 2019. gada 31. decembrim. Parādsaistības, kas netiks dzēstas noteiktajā termiņā, būs uzskatāmas par aizņēmumu, kas politiskajām organizācijām ir aizliegts un atmaksājams valsts budžetā.

Parādsaistības attiecināmas uz preču un pakalpojumu iegādēm, kas veiktas līdz 2019. gada 31. decembrim, kā arī par tādām iegādēm, kas veiktas pēc 2020. gada 1. janvāra un kuras nav apmaksātas 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš. Ja šādas parādsaistības netiks dzēstas, tās tiks uzskatītas par politiskā spēka aizņēmumu, kas ir aizliegts un kas ir atmaksājams valsts budžetā. Šis ierobežojums attiecināms uz politiskajām partijām un to apvienībām, kas gan aktīvi darbojas, gan ir likvidācijas procesā.

KNAB seko līdzi tam, kā politiskie spēki norēķinās ar darījumu partneriem. Tas tiek darīts dažādu iestādes veikto pārbaužu laikā, tostarp pārbaudot politisko spēku iesniegtās vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un gada pārskatus. Ja KNAB konstatē politiskā spēka aizņēmumu, iestāde var uzlikt pienākumu mēneša laikā atmaksāt valsts budžetā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus, bet mantu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodot valsts īpašumā. Rekvizīti pretlikumīgi iegūtā finansējuma atmaksai valsts budžetā pieejami KNAB tīmekļvietnē.  

Par šīs prasības neievērošanu KNAB ir tiesīgs saukt politisko spēku pie administratīvās atbildības un piemērot naudas sodu līdz 14 000 eiro.