Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta (Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts) sabiedriskās apspriešanas laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēma un izvērtēja vairāk nekā 50 priekšlikumus no nevalstiskajām organizācijām, kā arī vienas politiskās partijas. Lielāko daļu priekšlikumu par paredzētajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā Latvijā nākamajos gados KNAB ņēma vērā vai ņēma vērā daļēji.  

Pamatojoties uz saņemto priekšlikumu saturu, KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna projektā precizēja vairāku uzdevumu izpildes termiņus un līdzšinējos pasākumus, kā arī papildināja šo plāna projektu ar vairākiem jauniem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai. Ietverto pasākumu tvērums saskaņošanas gaitā vēl var mainīties. Pašlaik Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

KNAB atgādina, ka Pretkorupcijas pasākumu plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas ir secīgs un mērķtiecīgs turpinājums Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015. – 2020. gadam. Lai gan jaunajā Pretkorupcijas pasākumu plānā saglabāts iepriekš definētais korupcijas novēršanas un apkarošanas kurss ar mērķiem un rīcības virzieniem, tas ietver jaunu pasākumu kopumu, kuru nākamajā plānošanas periodā paredzēts īstenot ne tikai KNAB, bet arī citām institūcijām. Plāna uzdevums ir sasniegt korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas virsmērķi - ievērojot institūciju labas pārvaldības un cilvēkresursu efektīvas vadības principu, nodrošināt jebkuras institūcijas vai organizācijas uzticamu darbību.

KNAB pateicas iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām par iesaisti un sniegtajiem priekšlikumiem Pretkorupcijas pasākumu plāna projektam.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta pielikums